Digitalizace staveb z pohledu investora

Diagram schvalovacího procesu Diagram schvalovacího procesu

Stále větší počet investorů stavebních akcí se zajímá o to, jak realizovat stavbu v BIMu, případně jak celý proces digitalizovat. Základním předpokladem je stanovit si, jak bude projekt organizován, jaké dokumenty budou ukládány v digitální podobě, nastavit schvalovací procesy a určit, jaké informace musí obsahovat model stavby. Následně z toho vyplyne definování požadavků v zadání pro dodavatele, který buď pro investora zajistí společné datové prostředí (CDE), nebo zajistí předávání do investorem požadovaného CDE. Pro přenos všech informací byla vydána nová verze přenosového formátu XC4B, která zajistí předání rozpočtů, harmonogramů, ale také 3D modelu a ostatních dokumentů.

DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA PROJEKT

Požadavky na výměnu informací neboli „EIR“ je dokument vytvořený před zahájením výběrového řízení v rámci BIM procesu. Dokument je definován normou ČSN EN ISO 19650-1 jako nástroj, určující, jaké informace mají být předávány a jaké normy a procesy mají být přijaty dodavatelem v rámci procesu předávání projektu, přičemž primárním účelem je jednoznačně specifikovat požadavky na BIM model.

Cílem správné implementace BIM do projektu je tedy dokument nastavující standardy a procesy, které je dodavatel předmětné stavby nucen splňovat, ale také jaké modely, jejich úroveň detailu (tzv. LOI / LOD – Level of Information / Development) a v neposlední řadě datový formát modelů, který bude využíván v konkrétních fázích projektu.

Dokument EIR obsahuje tři skupiny klíčových informací, tj. technické (např. software, datový standard aj.), management (např. role, zabezpečení, pracovní postupy, aj.) a obchodní (např. předávání dat či využití modelu).

Datový standard stavby (DSS), který je součástí skupiny technických informací, je důležitým předpokladem správného použití metody BIM. Nastavuje strukturu a pravidla, jak nakládat s daty. Dodržováním těchto pravidel bude umožněn přenos a sdílení informací mezi různými programovými systémy dotčených účastníků stavby.

Aby tedy bylo vůbec možné aplikovat proces či systém práce s daty BIM, je „EIR“ jedním ze základních pilířů tzv. realizačního plánu BIM neboli BIM Execution Plan (BEP). Jedná se o základní nástroj pro zavedení a dodržování metody BIM při realizaci konkrétní stavby, který je dělen do dvou výstupů, definujících provádění jednotlivých aspektů informačního modelování projektu či jednotlivé role účastníků a jejich odpovědnosti.

V rámci výše uvedeného dokumentu EIR byla Investorem nastavena určitá pravidla, a právě v rámci prvního výstupu BEP, tj. Pre-Contract BEP, dodavatel dokládá jejich naplnění jak z pohledu technologií, tak např. z hlediska schopností. Na základě konkrétního výběru dodavatele pak dochází k aktualizaci a zpřesnění dat, které je promítnuto do tzv. Post-Contract BEP.

BEP je tak závazným smluvním dokumentem, který musí dodržovat veškeří účastníci projektu, a je nedílnou součástí databanky informací v rámci životního cyklu projektu od samotného návrhu až po jeho zprovoznění.

ZŘÍZENÍ SPOLEČNÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ (CDE)

Důležitým aspektem procesu digitalizace informačních toků ve všech fázích výstavby je Společné datové prostředí – Common data environment (CDE). Pokud se jedná o investorskou organizaci, nebo investiční oddělení zabývají se výhradně realizací staveb, je logické, že bude vytvořeno společné datové prostředí, které bude využíváno na všech akcích. Každá připravovaná stavba tak může mít od prvních chvil veškeré informace na jednom místě a přístupné pro všechny účastníky výstavby.

Součástí CDE by mělo být i digitální zpracování připomínkového řízení a schvalovacích procesů (workflow). Připomínkové řízení a schvalování se využívá zejména ve fázích přípravy projektové dokumentace, ale i při samotné realizaci, kdy dochází např. ke schvalování změn během výstavby či zjišťovacích protokolů. Samozřejmostí je definování uživatelských rolí, práv a povinností všech založených uživatelů, kteří mohou vkládat, prohlížet, ale také elektronicky schvalovat a podepisovat.

VYPSÁNÍ SOUTĚŽE NA ZHOTOVITELE

Ve fázi vypsání soutěže a následně během realizace stavby je pro potřebu výměny dat mezi účastníky výstavby vhodnou platformou otevřený datový formát XC4B. Vychází z rozšířeného a obecně používaného formátu XC4. Ze svého předchůdce přebral struktury pro přenos rozpočtu, nabídky, harmonogramu, změn během výstavby, čerpání (zjišťovací protokoly) a fakturace. Tyto struktury byly upraveny o prvky pro členění stavby podle 3D modelu, odpovídajícím potřebám BIM – konstrukční prvky a elementy. Ty obsahují vazbu na objekty v 3D modelu, který je součástí formátu a přenáší se současně s cenovými a časovými údaji. Formát přenášeného 3D modelu by měl být IFC. XC4B umožňuje přenos i dalších dokumentů ke shora uvedeným údajům – protokoly, vyjádření atd. Tím formát podporuje integritu informací o projektu ve smyslu CDE.

Formát XC4B podporuje všechny přenosy mezi všemi účastníky výstavby během přípravy i realizace. V rámci předání projektu pro výběr zhotovitele projektant nahraje do prostředí CDE, zřízeného pro projekt, 3D model se soupisem prací navázaným na prvky 3D modelu včetně příslušných dokumentů. Tato data zašle/resp. nasdílí investor zhotovitelům jako podklad pro vytvoření nabídky. Zhotovitelé zasílají do CDE nebo do privátního prostředí investora oceněný soupis prací a harmonogram, na základě kterého investor vybere vítězného dodavatele. V průběhu výstavby zhotovitel zasílá do CDE faktury, soupisy provedených prací, a v neposlední řadě probíhá přenos změn během výstavby v modelu i v soupisu prací včetně příslušných dokumentů.

SDÍLENÍ DAT VE FÁZI REALIZACE

V rámci definování požadavků na projekt je nutné popsat i způsob komunikace všech účastníků výstavby, nejčastěji jako součást smluvních podmínek. V již zmiňovaném dokumentu BEP je potom blíže specifikována adresářová struktura a typy vkládaných dokumentů. Společné datové prostředí by mělo být jedinou platformou pro veškerou komunikaci. Tím je zajištěno, že všichni pracují s poslední verzí dokumentu. Propojením 3D modelu, rozpočtu, harmonogramu a ostatních dokumentů se zvyšuje přehled o průběhu realizace.

PROVOZ A ÚDRŽBA

Po dokončení stavby je ve společném datovém prostředí archivována kompletní historie výstavby a jsou předána data pro plánování údržby a provozních nákladů. V průběhu užívání stavby tak mohou být do modelu zaznamenávány veškeré provedené údržby a opravy, což umožní lepší sledování stavu konstrukcí a plánování jejich sanací a výměny.

IBR Consulting, s. r. o.
www.ibrconsulting.cz