V Horních Počernicích vznikne nový podjezd

publikováno:
Plánovaný podjezd pod tratí v Horních Počernicích, foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Plánovaný podjezd pod tratí v Horních Počernicích, foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

V ulici Bystrá v Městské části Praha 20 - Horní Počernice vznikne nový podjezd pod železniční tratí. Součástí bude i rekonstrukce části komunikace. Stavba se nachází v uličním prostoru místní komunikace Bystrá v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Náchodská a F. V. Veselého/U tabulky, a to včetně těchto křižovatek. Přestavbou projde také prostor křižovatky s ulicí Jiřího ze Vtelna včetně navazujícího úseku této komunikace.

Podjezd vzniká v koordinaci s optimalizací železniční trati (Lysá nad Labem – Praha-Vysočany), kdy dojde v dané lokalitě k vybudování nového železničního mostu (podjezdu), který nahradí stávající úrovňový přejezd. V důsledku toho budou zahloubené ulice Bystrá a Jiřího ze Vtelna. Celková délka stavebních úprav je v úseku ul. Bystrá cca 550 m, v ul. Jiřího ze Vtelna se jedná o úsek cca 100 m. Sdružení „Bystrá – SUBTERRA + FIRESTA.

PODOBA NOVÉHO MOSTU

Samotný most je navržený jako jednopolová rámová železobetonová konstrukce. Nosná konstrukce rámového mostu bude železobetonová deska vetknutá do opěr (pilotové stěny). Rám plní funkci integrovaného mostu. Uliční profil v místě mostu zahrnuje dva jízdní pruhy, oddělený pás pro chodce na jedné straně a oddělený pás pro cyklisty na straně druhé.

Zahloubení komunikací vyvolá potřebu zajištění okolních pozemků pomocí zárubních konstrukcí, s čímž souvisí úprava, respektive nové napojení na okolní pozemky. Zárubní zdi jsou tvořeny železobetonovými vrtanými pilotami. Mezery mezi pilotami jsou vyplněny na celou výšku stěny betonem vyztuženým kari sítí. Líc zdi je navržen z betonových prefabrikovaných pohledových tvarovek. Objekty opěrných zdí umožňují zahloubení chodníku a cyklistické stezky i mimoúrovňové křížení s železnicí. Povrch vozovky bude z hutněných asfaltových směsí. Součástí stavby jsou částečné úpravy křižovatek s ul. Náchodská a U tabulky/F. V. Veselého. Křižovatka s ul. Jiřího ze Vtelna je v nově navrženém uspořádání.

DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE

Součástí této rozsáhlé přestavby bude rovněž úprava systému odvodnění včetně retence a napojení na stávající dešťovou kanalizaci, dále pak doplnění veřejného osvětlení, přeložky kabelových vedení, vodovodu a plynovodu. V rámci stavby budou doplněny chybějící komunikace pro pěší a cyklisty a navržena obnova zeleně. Součástí stavby je rovněž doplnění zastávek autobusu MHD. Stavební práce budou probíhat až do roku 2025. Stávající dopravní omezení jsou naplánována do 31. 7. 2024 a rozdělena na jednotlivé fáze podle stavebních prací, s ohledem na zajištění příjezdu k průmyslovým areálům a na hřbitov.

Text a foto: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.