Datový sklad stavby – jednotný zdroj dat a informací vašeho projektu

Ilustrační foto Ilustrační foto

Obor stavebnictví je jedním z největších a nejstarších oblastí lidské činnosti. Jedná se o odvětví, které tvoří 9 % HDP EU a zaměstnává okolo 18 milionů lidí [1]. Ačkoliv by se mohlo zdát, že za celou dobu existence tohoto odvětví budou mít zavedené procesy tendenci blížit se k pomyslnému absolutnímu vrcholu efektivity, realita je zcela opačná. Znepokojujícím faktem je, že obor stavebnictví je na tom podle analýzy McKinsey Global Institute z roku 2016 z hlediska digitalizace v porovnání s ostatními obory velmi špatně. Hůře je na tom už jen lesnictví a rybolov. Neexistuje však v dnešní digitální době, založené na všudypřítomném internetu a chytrých mobilních zařízeních, nějaké východisko této neutěšené situace? Možná ano, BIM a CDE.

Ačkoliv je pojem BIM v pozemním stavitelství znám již poměrně dlouho, do oboru dopravních staveb pomalu proniká teprve několik posledních let. Jako odborníci ze společnosti, která působí v oboru stavebnictví s dlouholetou tradicí, zároveň vnímáme, že pojem BIM se ze své původní podoby „Building Information Modeling“ (digitální modelování budov) za poslední roky transformoval spíše do „Better Information Management“ (lepší práce s informacemi). BIM je tak dnes velkou částí odborné veřejnosti chápán jako proces postupné digitalizace odvětví, kde nehovoříme pouze o projektování ve 3D, ale především o celkové elektronizaci všech dokumentů, agend a procesů.

Samotná digitalizace však tvoří pouze jednu stranu rovnice. Tou druhou je efektivní přístup k informacím, který je pro kvalitní spolupráci nezbytný. A právě zde nastupuje na scénu další pojem – CDE (Common Data Environment). CDE, v českém jazyce „společné datové prostředí“, je souhrn pravidel, který určuje jak v rámci projektu efektivně ukládat, sdílet a přistupovat k informacím, aby byly organizované na jednom místě a ve správný čas dostupné pro všechny, kdo je právě potřebuje. Jedná se o informační a komunikační srdce celého projektu.

Pro úspěšné naplnění metodiky CDE je nezbytné využívat odpovídající software, který dokáže postihnout všechny oblasti, které jsou v rámci procesu jednotného datového prostředí klíčové. Software podporující CDE bývá obvykle řešen jako cloudová webová aplikace, a to především z důvodu přístupnosti odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení, a komukoliv, kdo na projektu spolupracuje. Jedná se o jednotný zdroj informací a dat celého životního cyklu stavebního projektu – od jeho přípravy, přes realizaci, až po fázi užívání.

Co si pod tím představit? Rádi přirovnáváme společné datové prostředí k Centrálnímu mozku lidstva známého ze seriálu Návštěvníci. CML totiž věděl vše, znal odpověď na každou otázku a byly v něm uloženy všechny informace světa. Stejně jako v seriálu Návštěvníci, i v rámci stavebního projektu můžete mít k dispozici nástroj, který ví vše a dokáže obratem odpovědět na jakoukoliv otázku, kterou mu položíte. Díky tomu máte možnost velmi snadno a rychle vyhledávat požadované informace, data či komunikaci mezi jednotlivými participanty projektu. A to bez ohledu na finanční nebo časovou náročnost projektu. Zjednodušeně řečeno, pokud pro projekt budete využívat CDE, budete vždy vědět vše potřebné bez ohledu na to, kde se právě nacházíte či jakou roli v rámci projektu máte.

JAKÉ JSOU VÝHODY CDE?

Společné datové prostředí slouží ke shromažďování, evidenci a administraci veškerých dat a informací, které vznikají po celý životní cyklus stavebního projektu. Vnáší tak přehled do mnohdy neuchopitelného množství dat a informací, která putují různými komunikačními kanály (e-mail, telefon, papírová podoba, ústní předání), a jejichž evidence bývá u různých účastníků projektu odlišná, leckdy téměř nulová. Jaké další výhody mi CDE přináší? Pro lepší představu přirovnáváme hlavní výhodu CDE k prostému jednání v rámci jednoho kontrolního dne uprostřed projektu. Na stavbě se sejdou zástupci všech zainteresovaných stran projektu, kteří mají probrat konkrétní problém, např. změnu během výstavby. U jednoho stolu tak sedí investor, zhotovitel, projektant a další, kteří se na kontrolní den sjedou z celé republiky. Téma jednání je dopředu jasné a každý si připraví podklady, se kterými bude u jednoho stolu argumentovat. Jednání začne a po chvíli dojde k něčemu, co je dnes běžným jevem. Každá ze zúčastněných stran má jinou verzi podkladů. Není tedy nad čím diskutovat a jednání je bez uspokojivého výsledku odloženo do doby, než budou mít všechny strany shodné dokumenty. Dnes zaběhnutá praxe, které lze velmi snadno a efektivně předejít používáním právě CDE.

CDE si tedy lze představit jako jedno místo, do kterého se ukládají veškeré informace projektu a nad kterými probíhá komunikace všech účastníků. Díky využívání jednoho uložiště máte zajištěnou jednotnou evidenci dat, a to s jasně definovanou adresářovou strukturou v rámci DMS (Document Management System) modulu, který je klíčovou součástí CDE. Díky použití právě jednoho místa pro shromažďování dat máte možnost definovat jedinou platnou verzi konkrétního dokumentu a tím eliminovat případná nedorozumění, duplicity a chyby. S tím jde ruku v ruce i odpovědnost za konkrétní dokument či jeho platnou verzi. Využitím CDE máte možnost evidovat a administrovat veškeré změny, které v rámci jednoho dokumentu vzniknou, a to díky zanechané elektronické stopě každého uživatele. K tomu všemu nezapomeňme připočíst i možnost řízení procesů pomocí předem definovaných pracovních postupů (workflow), které nahrazují leckdy zdlouhavou administraci klasickou cestou. Tím dostáváme jiný, zcela nový rozměr nad chápáním dat a informací o projektu, než byla doposud zaběhlá praxe.

CDE je tedy jedno místo pro veškerá data. Je to jednoduchá komunikace všech účastníků projektu. Je to jednoznačnost a aktuálnost dat. Je to jedna verze pravdy. Je to jednotná evidence dokumentů a je to jasně definovaná zodpovědnost. To vše jsou nástroje, díky kterým máte možnost efektivně a organizovaně řídit projekt.

CDE JIŽ DNES?

Ano. Naše společnost IBR Consulting, s. r. o. začala vyvíjet Datový sklad stavby (DSS) již v roce 2013, a to jako webovou aplikaci nad desktopovým produktem Aspe®. Postupem času se tento systém vyvinul až do dnešní podoby, kterou nazýváme „nultou“ generací CDE. Jedná se o kombinaci stěžejních nástrojů CDE se softwarem pro komplexní řízení stavební zakázky. Na jednom místě tak máte možnost pracovat jak s daty a informacemi o projektu, tak tato data dále provazovat s položkovým rozpočtem. Největší důraz je zde kladen na realizační fázi. Tímto spojením se podařilo dosáhnout unikátního řešení, které je jedinečné v rámci tuzemské softwarové scény v tomto oboru. Datový sklad stavby standardně nabízíme jako cloudovou službu, která je provozována v prostředí Microsoft Azure. Díky využití MS Azure je zajištěna provozuschopnost 24/7, včetně de facto neomezené velikosti datového uložiště. Výhodou je především dostupnost a stabilita celého řešení. Spojením s jedním z největších hráčů na trhu cloudových řešení tak dosahujeme výsledků, které jsou pro nás a naše zákazníky důležitým ukazatelem spolehlivosti celého nabízeného řešení.

V prostředí DSS můžete využívat celou škálu nástrojů a funkcionalit, které vám zajistí kontrolu nad celým rozpočtem projektu, a to jak ve fázi přípravy, tak zejména ve fázi realizace i následného provozu. Díky spojení s CDE principy (dokumenty, workflow a komunikace) tak máte na jednom místě k dispozici vše, co potřebujete pro efektivní a úspěšné řízení projektu. Tiskové sestavy umožňují přehled nad provedenými pracemi v daném období, a jejich fakturací. Můžete snadno sledovat průběh administrace změn během výstavby (ZBV) či porovnávat jednotlivé harmonogramy výstavby v návaznosti na odsouhlasené ZBV. Dále můžete veškeré dokumenty provazovat k libovolným položkám rozpočtu, a tím tak dosáhnout ještě větší efektivity při vyhledávání požadovaných informací. Jednoduše se stačí postavit na položku rozpočtu a vidíte veškeré dokumenty, které se k ní vážou. Pod pojmem dokumenty si můžete představit libovolný formát dat (Excel, obrázek, pdf dokument, 3D model či výkres). Nedílnou součástí nabízeného řešení je i nástroj pro reporting – MIP (Manažerský informační portál), který každý den shromažďuje a analyzuje data projektu. Ta následně vyhodnocuje ve více jak dvou desítkách reportů, které lze na přání zákazníka rozšiřovat. O všem důležitém jste také informováni pomocí e‑mailových notifikací.

CO PŘINESE BUDOUCNOST?

Kde jsou hranice dnešních technologií a kam lze v rámci digitalizace stavebnictví zajít? Odpověď je více než výmluvná. Hranice jsou pouze v hlavách těch, kteří o tom rozhodují. Naším úkolem v současnosti i budoucnosti je to, abychom nestavěli žádné hranice, ale naopak je bořili svým přístupem a věcností. Díky ní můžeme ty, kteří rozhodují, přesvědčit o tom, že hranice existují pouze v jejich hlavách, nikoliv v reálné praxi. Proto se i nadále snažíme nečekat s čím přijde trh, ale aktivně jej ovlivňovat. A tím přispívat velkou měrou k tomu, že digitalizace stavebnictví a zavádění metody BIM není pouze přáním několika vyvolených, ale realitou, kterou je třeba brát v potaz a která je nevyhnutelná.

Současný Datový sklad stavby dokáže naplnit velkou část požadavků CDE a v některých ohledech je i předčit a nabídnout úhly pohledu, které jiní konkurenti neumožňují. Avšak informační technologie se vyvíjejí stále rychlejším tempem, a proto je v softwarovém průmyslu extrémně důležité držet krok s dobou a vytvářet nové produkty na co možná nejmodernějších technologiích pro dosažení maximálního uživatelského komfortu. Tohoto faktu jsme si plně vědomi, a protože se naše produkty snažíme neustále zdokonalovat a posouvat je vpřed, ani v této oblasti nezůstáváme pozadu.

Do nového systému, který brzy nahradí současnou generaci DSS, jsme zakomponovali všechny klíčové oblasti CDE, realizaci staveb a nově i projektového řízení. Zároveň jsme zachovali maximální flexibilitu pro možnost použití na jakémkoliv, i nestavebním, projektu. Při návrhu tohoto od základu nového nástroje, který je vystavěn na nejmodernějších dostupných technologiích, jsme kladli velký důraz především na bezpečnost, rychlost a přehlednost. Stejně tak jsme aplikovali poznatky a připomínky uživatelů Datového skladu stavby stávající generace. Ta nová propojuje všechny subjekty a umožňuje jim ještě efektivněji sdílet informace a komunikovat tak, jak je u CDE zvykem. Jádro systému tvoří plnohodnotná práce s dokumenty, komunikace a řízení procesů. Zároveň díky vnitřní integraci se softwarem na komplexní řízení staveb a Manažerským informačním portálem dává pohled na stavbu i z úhlů, které nejsou u konvenčních CDE systémů běžné. Systém obsahuje pokročilé fulltextové vyhledávání nad obsahem dokumentů, umožňuje efektivní řízení procesů, správu úkolů, to-do list, tvorbu prázdných formulářů a samozřejmostí je i prohlížení 3D modelů. Zároveň díky API i plynulou integraci se stávajícími nebo novými aplikacemi. Nelze opomenout také mobilní aplikaci pro Android a iOS, díky které máte projekt v kapse.

Takto si představujeme budoucnost českého stavebnictví. Vše maximálně digitalizované, propojené a efektivní. A i když je zavádění metody BIM ještě běh na dlouhou trať, je dobré být vždy o krok napřed. Pojďte ten krok učinit společně s námi právě teď. Potřebný nástroj již existuje – Datový sklad stavby.

ZDROJE:
[1] EUBIM TASKGROUP – Příručka pro zavádění informačního modelování staveb (BIM) evropským veřejným sektorem. Strategická opatření pro zvýšení výkonnosti stavebnictví: hybatel profitu, inovací a růstu.