Barrandovský most po prvním roce oprav

publikováno:
Bourání Strakonické rampy a předpolí. Bourání Strakonické rampy a předpolí.

Po rozsáhlé rekonstrukci jižní poloviny jižního mostu a kompletní rekonstrukci Strakonické rampy byl Barrandovský most v neděli dne 16. 10. 2022 uveden do předčasného užívání v plném profilu. Jedná se o velmi významnou a složitou rekonstrukci mostu, která se pravděpodobně v historii na našem území ještě nerealizovala. Oprava nejvytíženější dopravní tepny v Praze, kterou projede každý pracovní den přibližně 145 tisíc vozidel, probíhá při zachování provozu.

Generálním dodavatelem rekonstrukce Barrandovského mostu je společnost PORR a. s., Oblast mostních staveb. Objednatelem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a Správcem stavby je Sdružení INŽ – CM – VIS pro Barrandovský most. Jedná se o sdružení firem Inženýring dopravních staveb a. s., Contract management a. s. a VIS a. s.  

MINIMUM UZAVÍREK 

Vzhledem k tomu, že je Barrandovský most svojí kapacitou nenahraditelný v silniční síti nejen hlavního města Prahy, ale i Středočeského kraje, byl ze strany objednatele při výběru dodavatele stavby kladen značný důraz na co nejkratší dobu uzavírek. Výběrové řízení bylo vyhodnoceno na základě tří kritérií, jimiž byly i) cena díla ii) doba uzavírek jednotlivých etap a iii) zkušenosti personálu zhotovitele.  Projekt je realizován dle smlouvy o dílo vycházející ze smluvních vzorů FIDIC, konkrétně podle ověřeného celosvětového standardu na bázi Červené knihy. Podle tohoto vzoru objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Z uvedené skutečnosti plyne, že rizika spojená s technickým řešením, rozdílem mezi projektovou dokumentací poskytnutou objednatelem a skutečností a výskytem nepředvídatelných fyzických podmínek, nese objednatel.  

Vrtání příčníků.Hlavním důvodem pro zahájení rekonstrukce byl špatný technický stav mostu a množství viditelných i skrytých závad.  Z velké diagnostiky mostu vyplynulo, že nejvážnějším problémem je zatékání do nosné konstrukce mostu, které bylo příčinou významného oslabení předpínací výztuže. To bylo ještě znásobeno vlivem špatně zainjektovaných předpínacích kabelů.  Z toho důvodu musí být doplněn nový systém dodatečného předpětí z volných kabelů a provedena reinjektáž stávajících kabelových kanálků. Výše zmíněné zatékání bylo způsobeno zejména nefunkčním hydroizolačním systémem pod betonovými svodidlovými zídkami, které byly původně umístěné nad stěnou komory mostu, lokálně poškozenou hydroizolací pod vozovkou a poškozeným odvodňovacím systémem mostu. To vše vyvolalo degradaci betonu a korozi betonářské výztuže.  Rekonstrukce dále vyžaduje kompletní výměnu vybavení mostu, tj. hydroizolačního systému, odvodnění, říms, svodidel, portálů dopravního značení a vozovkových vrstev.  Zábradlí, které bylo zachováno původní, jsme opatřili novou protikorozní ochranou. Provedeme celoplošnou sanaci betonových konstrukcí a vyměníme všechna mostní ložiska a závěry. 

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

Barrandovský most se řadí mezi nejrozsáhlejší mostní díla v Praze a okolí, budoval se deset let a kompletně otevřen byl v roce 1988 (jižní polovina již v září 1983). Významný dopravní uzel jižní části hlavního města spojuje Braník na pravém břehu a Hlubočepy na levém.  Pojmenován je podle čtvrti Barrandov, kam také vede. Mezi lety 1981 a 1990 nesl most jméno Antonína Zápotockého. Architektura mostu je ve stylu brutalismu, jehož název je odvozen od francouzského „(béton) brut“ = drsný beton. Na předmostích stojí dvě velké betonové plastiky od Josefa Klimeše. Na pravém břehu je umístěna Rovnováha, přezdívaná Červ dobyvatel, na levém je betonová mísa, pro kterou se uchytil lidový název Hroší lázně či Krmítko pro slony.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE 1. ETAPY 

Začátek první etapy byl zahájen v pondělí dne 16. 5. 2022 kompletní demolicí Strakonické rampy. Samotnému zbourání nosné konstrukce předcházelo odstranění zábradlí, svodidel a odfrézování živičné vrstvy.  Následně byl postaven nový nájezd z předpjatého betonu na prostorové skruži ze Strakonické ulice směrem na Barrandovský most.  

Armování Strakonické rampy.Po odstranění živičných vrstev na hlavním mostě jsme v mostovce vyřezali otvory sloužící jako vstupy do mostních komor. Činnosti probíhající v těchto komorách spočívaly v dodatečném předepnutí nosné konstrukce pomocí soustavy ocelových lan. Uvnitř komor proto byly v příčnících vyvrtány otvory pro nová lana a vybetonovány deviátory, které geometricky vymezují průběh lan a jejich spojení s nosnou konstrukcí. Lana jsme následně předepnuli tak, aby celou konstrukci efektivně zesílila.  

Těžká technika provádějící demolici zmíněné Strakonické rampy odstranila i vnější římsu na jižní polovině jižního Barrandovského mostu. Pádu materiálu do řeky při demolici vnější římsy zamezila vybudovaná konzolová lávka, jež následně umožnila další práce, včetně betonáže nové římsy. Na mostovce hlavního mostu byla provedena vyrovnávka z vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC). Na ni navazovala pokládka izolačního a vozovkového souvrství.  

V závěrečné fázi bylo obnoveno vybavení mostu jako odvodnění, svodidla, zábradlí, portály a dopravní značení.  

ODCHYLKY OD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Každý velký projekt nese kromě velké odpovědnosti i velká rizika.  V průběhu realizace 1. etapy jsme museli flexibilně reagovat na skutečně zastižený technický stav mostu a odchylky od předložené projektové dokumentace, které nebylo možné během přípravných a projekčních prací předvídat ani odhalit. Po celou dobu rekonstrukce proto probíhala intenzivní jednání mezi objednatelem, Pohled na kavernu u OP1. správcem stavby a zhotovitelem k nalezení optimálního řešení vzniklých situací. Některé z těchto odchylek byly zásadní a měly přímo vliv na dobu trvání 1. etapy. Jedna z hlavních změn souvisela se zastižením větší tloušťky asfaltových vrstev na Barrandovském mostě oproti předpokladu, který byl uveden v zadávací projektové dokumentaci. Asfaltová vrstva místy dosahovala až 30 cm tloušťky – oproti původně projektovaným 13 cm.  Objednatel proto navrhl, ve spolupráci s odborníky Stavební fakulty ČVUT v Praze, katedry betonových a zděných konstrukcí, použití technologie vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC). Jedná se o inovativní, moderní technologii, jež byla v tomto rozsahu v ČR použita poprvé. Přidanou hodnotou použití této novinky je zvýšení únosnosti a zatížitelnosti mostu. 

Další významnou odchylkou od zadávací dokumentace bylo velmi husté uložení betonářské výztuže v příčnících nosné konstrukce Barrandovského mostu, která byla navíc místy uložena v jiné poloze, než bylo uvedeno v archivní projektové dokumentaci. Při vyvrtávání otvorů pro nová ocelová předpínací lana v příčnících mostu pak hrozilo riziko poškození této smykové výztuže a bylo nutno zvolit velmi pozvolný a opatrný postup s pravidelnou kontrolou vývrtu po 30 cm. Některé vrty nebylo možné v původních polohách navrtat vůbec. Tento problém byl zaznamenán na několika pilířích, ale největší Noční práce na hlavním mostě.potíže byly lokalizovány na maximálně zatíženém pilíři P5, tj. v místě napojení odbočné větve hlavního mostu vedoucí na Strakonickou rampu. V závěru realizace vyrovnávací vrstvy mostovky byla v blízkosti mostního závěru na Barrandovském mostě zastižena dutina v horním povrchu stávajícího betonu s předpokládanými rozměry cca 1 × 0,5 m. V průběhu odstraňování a čištění nesoudržných částí kaverny došlo ke zvětšení dutiny až na rozměry 8 × 3,5 m. S ohledem na značnou hustotu betonářské výztuže v této oblasti, která byla pravděpodobně příčinou vzniku dutiny, byla tato kaverna následně vyplněna samozhutnitelným betonem s maximálním zrnem kameniva 8 mm. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplikovanou a rozsáhlou rekonstrukci mostu, není překvapením, že během 1. etapy bylo objednatelem, resp. správcem stavby vydáno dalších více než 40 změněných technických řešení a variací. 

OPRAVENÝ MOST – BEZPEČNĚJŠÍ, S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ 

Strakonická rampa před zprovozněním.Přes veškeré odchylky od předložené zadávací dokumentace a na to navazující změny v realizaci byla po celou dobu rekonstrukce primárním cílem společnosti PORR a. s. nejen minimalizace zpoždění vyplývající z nutnosti těchto změn a dodatečných prací, ale především odevzdání díla, které bude svými parametry splňovat jak nejnáročnější požadavky současného stavitelství, tak i požadavky na dlouhodobou bezpečnost provozu po takto dopravně exponované komunikaci. Velmi často bylo nutné operativně reagovat na vzniklé situace obratem bez ohledu na denní i noční dobu. Za tento konstruktivní přístup děkujeme všem účastníkům realizace – objednateli, týmu správce stavby i projektantům. Opravy, které bychom měli dokončit v roce 2025, prodlouží životnost mostu až o 30 let. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ 

Oprava mostu probíhá ve čtyřech etapách. Na mostě se nacházejí čtyři jízdní pruhy v každém směru, během opravy budou vždy uzavřeny pouze dva (jeden v každém směru) – zachován zůstane provoz v režimu 3+3.  Most tedy nikdy nebude zcela uzavřen. Obava ze vzniku vážných dopravních komplikací, nebo dokonce kolapsu dopravy se během 1. etapy nenaplnila.  A to zejména díky maximálnímu nasazení a dobré spolupráci všech zúčastněných a v neposlední řadě díky pochopení, trpělivosti a ohleduplnosti všech řidičů. 

DRUHÁ ETAPA ZAČNE V KVĚTNU 2023 

Po zprovoznění mostu v plné šířce po dokončení první etapy byly zahájeny další přípravné práce tak, abychom druhou etapu rekonstrukce zahájili dle plánu na jaře 2023. Během té bude opravena a zesílena severní polovina jižního Barrandovského mostu. Dále bude zrekonstruována Barrandovská rampa, kde se plánuje obnova hydroizolačního systému, vozovkového souvrství, říms a ostatního vybavení mostu. 

Autor:  Martin Ředina, zástupce zhotovitele, ředitel oblasti MOSTY, PORR a. s.