Mostní dílo roku 2018

Most 43-020b přes rokli a potok v obci Černá Hora Most 43-020b přes rokli a potok v obci Černá Hora

Každý rok na jaře se koná mezinárodní sympozium Mosty. Letošní sympozium MOSTY 2020 bude již jubilejní 25. v pořadí, nicméně díky koronavirové pandemii bude poprvé v historii posunuto na podzim a bude se konat ve dnech 24. – 25. září 2020 v hotelu Best Western Premier Hotel International Brno. Součástí letošního sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2018, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2018, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 7 návrhů, z toho 5 v kategorii novostavba a 2 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 2 mosty. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

KATEGORIE NOVOSTAVBA

1. Most 43-020b přes rokli a potok v obci Černá Hora – odstranění havarijního stavu mostu

 • Projektant: Projekční kancelář PRIS s. r. o.
 • Zhotovitel: Společnost „Černá hora, most Firesta + Mados“

Předmětem stavby byla demolice stávajícího v havarijním stavu. Nová mostní konstrukce je navržena ve stejné poloze, jako konstrukce původní. Nový návrh respektuje původní půdorysnou polohu mostu, původní polohu všech mostních podpěr i původní niveletu silnice I/43. Nová spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu, spojená s původní spodní stavbou, ze které bylo ponecháno založení a základy opěr a pilířů. Na nových opěrách a pilířích jsou osazena hrncová ložiska, mimo pilíř P3, který je monoliticky spojen s nosnou konstrukcí.

Nová nosná konstrukce byla v rámci úspory času při výstavbě provedena z tyčových T-prefabrikátů z předpjatého betonu se spřaženou železobetonovou horní deskou. Rozpětí polí je 22,3 + 22,7 + 22,6 + 22,5 m, šířka vozovky 11,05 m a šířka mostu 14,35 m. Na NK jsou osazeny monolitické římsy s lícními prefabrikáty. Na nich jsou osazena svodidla a za nimi ocelové zábradlí s výplní.

2. Lávka pro pěší přes žst. Děčín východ

 • Projektant: Projektová kancelář VANER, s. r. o.
 • Zhotovitel: Strabag Rail a. s.

Původní příhradová nýtovaná lávka přes kolejiště byla v havarijním stavu a bylo nutné ji nahradit novou konstrukcí. Novou lávku tvoří ocelobetonová spřažená konstrukce o čtyřech spojitých nesymetrických polích s převislými konci, přičemž podélný spád je tvořen vrcholovými a údolnicovými oblouky, což lávce dodává netradiční vzhled a zároveň zajišťuje průjezdný profil železničních tratí pod ní. Rozpětí polí 31,35 + 13 + 31,25 + 30 m s převislými konzolami 3,2 + 3,36 m respektuje polohu kolejí, a tedy i možnosti umístění podpor. Příčný řez je tvořen třemi ocelovými nosníky propojenými příčníky, na kterých je umístěna železobetonová deska s přímo pojížděnou bezešvou izolací. Deska je ve střechovitém spádu na obou stranách s přelivnou hranou pro její odvodnění. Nosná konstrukce je prostřednictvím vrubových kloubů uložena na stěnové pilíře s elegantně proměnnou šířkou, založené na roštu z mikropilot. Na lávce je umístěno zábradlí výšky 1,3 m s ohledem na provoz cyklistů a v nutných místech rovněž protidotykové zábrany.

Montáž lávky proběhla jeřábovou technologií s následnou betonáží desky přímo na místě za postupného vypínání trakčního vedení. Na lávce byla provedena rovněž statická zatěžovací zkouška.

3. Lávka přes silnici I/35 v Hořicích

 • Projektant: Projektová kancelář VANER, s. r. o.
 • Zhotovitel: Eurovia CS, a. s.

Lávka přes komunikaci I/35 se skládá ze středního pole, zavěšeného na dvojici parabolických oblouků z lepeného lamelového dřeva GL24 a dvou krajních polí, podepřených dvojicí vzpěr. Rozpětí hlavního oblouku je 30,7 m, vzepětí 13,8 m, oblouky jsou v patě rozkročeny a ve vrcholu se přibližují. Celková délka nosné konstrukce pak 45,5 m.

Hlavní nosníky trámu jsou opět z lepeného lamelového dřeva a jsou propojeny roštovým systémem příčníků a podélníků. Na mostovce průchozí šířky 1,5 m je pak uložena pochozí vrstva z dřevěných profilů s protiskluznou úpravou. Vodorovné ztužení je provedeno z ocelového systému rektifikovatelných táhel.

Založení lávky je provedeno na mikropilotách ukloněných tak, aby zachytávaly prostorové výslednice sil oblouku. Opěry i patky oblouku jsou pak monolitické železobetonové.

Montáž byla provedena za celkové uzavírky komunikace I/35 ze dvou montážních dílů oblouku, spojených v jeho vrcholu. Použita byla dvojice mobilních jeřábů.

4. Most 62-016A na mimoúrovňové křižovatce Rozbělesy

 • Projektant: Valbek spol. s r. o.
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s.

Most se nachází v Děčíně a překonává okružní křižovatku Rozbělesy. Jedná se o spojitý nosník o rozpětích polí 20 + 5 × 27 + 20 m. Most je s oboustranném podélném spádu a ve směrovém oblouku. V příčném řezu jde o monolitický jednonosníkový předpjatý trám konstrukční výšky 1,15 m s náběhy u podpor o výšce 1,8 m. Celková šířka nosné konstrukce je 11 m.

Most je uložen pomocí hrncových ložisek na opěry a pilíře. Celkem 6 pilířů je tvořeno obdélníkovým průřezem 2,6 × 1,2 m odlehčeného nikami. Opěry jsou založeny plošně, pilíře hlubině pomocí vrtaných velkoprůměrových pilot průměru 1,18 m délky 18 m.

Na mostě jsou provedeny monolitické římsy se svodidly a jednostranným zábradlím, popř. protihlukovou stěnou.

5. Lávka pro pěší přes Otavu, Hradiště sv. Václav, Písek

 • Projektant: AP atelier, Excon, a. s.
 • Zhotovitel: Metrostav a. s.

Lávka přes řeku Otavu je tvořena dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3 m, které se setkávají na plošině čtvercového tvaru na pilíři v řece.

Na pravém břehu je lávka asymetrická, visutí na dvou lanech průměru 76 mm. Hlavní nosníky jsou do lan napojeny tyčovými závěsy M20. Krajní pole je rozpětí 13,2 m, hlavní pole pak 81,7 m. Na levém břehu je lávka zavěšená na trojici tyčových závěsů M36. Pylony jsou mírně skloněny k opěře a rozevírají se pod úhlem 9 °. Zpětné závěsy jsou tyčové M76, kotvené do jednoho bodu. Rozpětí lávky je 46,7 m.

Trám lávek je tvořen trojbokou příhradovou konstrukcí z oceli S355 s proměnnou konstrukční výškou, která se směrem k pilíři zvyšuje. Mezi horními pasy je umístěna ortotropní mostovka z ocelového plechu, vyztuženého příčnými a podélnými výztuhami. Spodní stavbu tvoří dvě opěry na nábřeží a dva pilíře situované v korytě řeky. Obě krabicové opěry jsou založeny hlubině na mikropilotách. Pilíře jsou založeny plošně na skalním podloží.

Montáž lávky byla provedena pomocí jeřábové technologie, provizorních podpor v korytě a částečné aktivace táhel. Pro visutou asymetrickou lávku byly osazeny dvě dvojice pohlcovačů kmitání, každý s hmotou 450 kg na čtyřech pružinách. Pro zavěšenou lávku byla použita jedna dvojice pohlcovačů s hmotou 400 kg.

KATEGORIE PŘESTAVBA NEBO OPRAVA

6. Sanace Nuselského mostu v Praze

 • Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zhotovitel: Sdružení DSP (Strabag a. s.) – SMP Nuselský most

V rámci třetí a čtvrté etapy rekonstrukce Nuselského mostu probíhala sanace betonových konstrukcí spodní stavby, oprava chodníkových říms a kompletní sanace vnějšího povrchu betonového komorového průřezu. Spodní stavbu tvoří dvě krajní masivní opěry a čtyři středové pilíře výšky až 40,0 m. Sanace opěr a pilířů se prováděla z lešení, sanace komorového průřezu z podvěsné lávky. Po mechanickém plošném odstranění byl povrch betonu tryskán vodním paprskem, byla provedena sanace výztuže, dobetonování, hloubková a povrchová oprava správkovou maltou, injektáž trhlin, hydrofobní a protikarbonatační nátěr a nakonec antigraffiti nátěr. Technicky nejnáročnější byla oprava chodníkových konzol, která se prováděla z podvěsné lávky. Oprava spočívala v úplné demolici železobetonové zídky, která oddělovala vozovku od chodníkové části, z demontáže prefabrikovaných chodníkových panelů, sanace chodníkových konzol včetně římsového podélníku, z osazení nových prefabrikovaných chodníkových panelů, z betonáže monolitických částí se současným zmonolitněním panelů a zhotovení zádržného systému. Na závěr byly provedeny vozovkové vrstvy v pomalém jízdním pruhu.

7. Železniční mosty v ulici Mikulášská

 • Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zhotovitel: Metrostav a. s.

Mosty přes Mikulášskou ulici jsou součástí stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ a nachází v blízkosti památkově chráněných objektů plzeňského hlavního nádraží. Pod mostem prochází silnice I/20, trolejbusové linky a tramvajové trati. Původní železniční most z roku 1909 tvořila spojitá konstrukce z ocelových plnostěnných nýtovaných nosníků. Opěry mostu byly z kamenného zdiva, střední podpěru tvořily ocelolitinové sloupy na betonových patkách.

Severní most má kolmou světlost otvoru mostu téměř 40 metrů. Novou nosnou konstrukci tvoří dvě samostatné deskové monolitické konstrukce z dodatečně předpjatého betonu. V podélném směru jsou konstrukce provedeny jako spojitý nosník o dvou polích s náběhem u střední stojky a s náběhem u podporových příčníků. Nosné konstrukce jsou uloženy na kalotová ložiska. Ke krajním pilířům byly osazeny původní litinové sloupy, které připomínají vzhled původního mostu.

Jižní most má kolmou světlost otvoru 26 m. Nové železobetonové krabicové opěry jsou rámově spojeny s NK. Ve vnějších dřících jsou ocelová táhla, která spřahují nosnou ocelovou konstrukci s konstrukcí opěr. Novou nosnou konstrukci tvoří celkem třináct zabetonovaných svařovaných nosníků s konzolami. V podélném směru jsou nosníky náběhovány směrem k opěrám. Výška NK je proměnná od 1,35 do 0,9 m.

Při výstavbě nových mostních objektů byla velmi náročná koordinace prací s ohledem na množství a rozsah sítí městské infrastruktury ve značně omezeném prostoru, a to při zachování tramvajového provozu po celou dobu trvání stavby.

Přípravný výbor letos vybíral k ocenění ze sedmi zaslaných návrhů, z nichž byl pouze jeden most železniční, tři silniční mosty a tři lávky pro chodce. Kritériem při výběru bylo technické řešení mostu, kvalita zhotovení, architektonické ztvárnění, provedení detailů a v neposlední řadě i cena díla. Z hlediska použitého materiálu byly 4 mosty betonové, dva spřažené, jeden ocelový a jeden dřevěný. Mosty navržené přípravným výborem k ocenění se vyznačují odborně fundovaným návrhem a vysokou kvalitou provedení. Přípravný výbor se již nyní těší na návrhy v příštím roce, které se budou ucházet o titul Mostní dílo roku 2019.

doc. Ing. Pavel Ryjáček, PhD.
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Fakulta stavební ČVUT v Praze