Nový Dvorský most v Karlových Varech

Hotový nový most Hotový nový most

V průběhu stavební sezóny 2021 byl v Karlových Varech kompletně vyměněn Dvorský most přes řeku Ohři, a to dle standardů Žlutého FIDIC (Design & Build). Dle stejných standardů pracovala EUROVIA CS v roce 2020 také na nedalekém Doubském mostě. Oba mosty jsou významné pro dopravní obslužnost města mezi břehy řeky Ohře, jež město protíná.

Celý objekt se nachází ve stísněných podmínkách, z jedné strany je ohraničen ocelovou lávkou produktovodů, která po úpravě byla použita jako lávka pro pěší, z druhé strany prochází podél objektu plynovod v zemi a po dně řeky Ohře. Vjezdy na most byly z jedné strany omezené vedením vysokého napětí a z druhé plynovodem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Dvorský most, Karlovy Vary
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Doba realizace: 03/2021 – 12/2021 (zprovoznění); 06/2022 (dokončení)

POSTUP PRACÍ

Nejprve bylo nutné provést převedení pěší trasy na provizorní lávku. Pro tyto účely byla použita stávající lávka produktovodů, která byla upravena tak, aby splňovala bezpečnostní podmínky lávky pro pěší. Příprava staveniště dále obsahovala vybudování nasypaného poloostrova v řece ze strany od Dvorů, aby byl zajištěn přístup k oběma pilířům.

Dále byla provedena demolice mostu až po základy opěr a pilířů, pro odbourání částí pod hladinou řeky bylo nutné provést pažení z ocelových pažnic v korytě řeky i u opěr. Demolice pod hladinou vody byla prováděna za neustálého čerpání vody.

Po dokončení bouracích prací začaly vznikat piloty pilířů. Provedeny byly vrtané piloty o průměru 900 mm a délky 18 m. Pod každým základem bylo provedeno 12 ks pilot. Opěry jsou betonové, monolitické a plošně založené na štěrkovém polštáři.

Betonování opěr mostu probíhalo ve dvou etapách, nejprve dřík po úložný práh a poté závěrná zídka. Na opěry byla přidána křídla, která byla rovněž betonována na 2 etapy dle odpovídajících etap dříku a závěrné zídky. Posléze proběhla betonáž ložiskových bloků, na které byla následně osazena ložiska Freyssinet. Poté bylo možné přistoupit k montáži ocelových nosníků. Na každé mostní pole bylo instalováno 7 ks nosníků, každý v délce 29,5 m. Most je třípolový. Ocelové konstrukce vyrobila a dodala společnost OK Třebestovice.

Dle návrhu projektanta probíhala betonáž mostovky na etapy, nejdříve byly vybetonovány části nad podporami a až poté části v poli, a to s týdenní technologickou pauzou.

Po vyzrání desky práce pokračovaly. Provedena byla izolace říms, osazeny chráničky pro VO a semafory. Na povodní straně byly do bednění říms osazeny a zabetonovány stoličky pro osazení stožárů veřejného osvětlení a následně vybetonovány římsy.

Poté se přistoupilo k pokládce souvrství nové vozovky a probíhaly nezbytné dokončovací práce, kdy byl odstraněn dříve vybudovaný poloostrov pod most. Na závěr proběhla montáž zábradlí, most byl opatřen vodorovným i svislým dopravním značením a lávka pro pěší byla odstraněna.

TECHNICKÉ PARAMETRY MOSTU

Nový Dvorský most v Karlových Varech je obousměrný s chodníky pro chodce šířek 1,5 m a 2,25 m. Jedná se o třípolový městský most s poli délky 29,5 m, 30 m, 29,5 m a šířkou 13,85 m.

Je založený na plošných opěrách. Pilíře jsou na pilotovém založení v Larsenových jímkách (piloty 0,9 m dl. 18 m).

Na spodní stavbě jsou opěry s vykonzolovanými křídly, tl. dříku 2,1 m a výšky 3,7 m. Pilíře mají rozšiřující hlavu na povodní a návodní straně s obloukovou a s rovnou částí mezi, velikost dříku 7,5 × 1,5 m, v hlavě šířky 13,25 m a celkové výšky 5,07 m.

Nosnou konstrukci tvoří spřažená ocelobetonová deska ze sedmi ocelových nosníků výšky 850 mm a desky tloušťky 300 mm. Uložení nosné konstrukce je na vrubových kloubech nad pilíři a nad opěrami na hrncových ložiskách. Ocelové nosníky u opěr jsou uloženy přímo na pilíř přes ocelové desky.

Po obou stranách říms je namontováno zábradlí, z vnější strany se svislou výplní a vnitřní do vozovky s plnou výplní zabraňující ostřiku chodců. Na povodní římse jsou osazeny stožáry veřejného osvětlení.

EUROVIA CS, a. s.