Rekonstrukce historického kamenného mostu Plzeňský kraj, Rabštejn nad Střelou

Historický dvoupolový most přes řeku Střelu Historický dvoupolový most přes řeku Střelu

Společnost SMP CZ realizovala opravu kamenného dvoupolového mostu přes řeku Střelu, která spočívala v celkové rekonstrukci vozovkového souvrství, zábradelních zdí a odvodnění mostu, provedena byla také velká oprava kamenného pláště včetně kamenného zdiva oblouků mostu. Součástí byla i rekonstrukce propustku na horním předmostí, kamenného ledolamu a vyčištění koryta řeky pod mostem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
  • Zhotovitel: SMP CZ a. s.
  • Projektant: PUDIS a. s., Pontex s. r. o., SMP CZ a. s.
  • Zahájení: 1. 3. 2017
  • Dokončení: 17. 8. 2020

HISTORIE MĚSTA A JEHO KAMENNÉHO MOSTU

Město Rabštejn nad Střelou se nachází uprostřed přírodního parku Horní Střela. Nejmenší městečko střední Evropy leží na skalnatém ostrohu obtékaném ze tří světových stran řekou Střelou.

Rabštejn je poprvé v písemných pramenech zmiňován roku 1296 v darovací listině Přemysla Otakara II. První zmínky o mostu v Rabštejně nad Střelou jsou datovány okolo roku 1330. Od roku 1370 byl hrad v držení krále Karla IV., který na něm často pobýval. Ten v roce 1375 udělil Rabštejnu právo vybírat clo, neboť se nacházel na významné obchodní zemské cestě vedoucí z Prahy přes Rakovník, Rabštejn, Žlutice, Loket, Cheb do Svaté říše římské (dnes Německo, Francie a Itálie).

Most je postaven převážně z místní berní ruly – břidlice do úrovně přibližně 2 m nad hladinou řeky, na kterou navazují arkózové bloky s výplní ze smíšeného zdiva.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE

Most dle dochovaných dokumentů prošel ve 20. století dvěma opravami. Zmínky o předešlých opravách jsou v historických dokumentech zmíněny jen okrajově. Součástí naší rekonstrukce zahájené na jaře 2017 bylo zřízení 36 km objízdných tras a úplná uzavírka silnice II/206 v místě stavby.

Stavební práce spočívaly v odstranění vozovkového souvrství a trámového železobetonového roštu včetně poprsních zdí s ocelovými výztuhami. Do zachovaného monolitického rámu v půdorysu celého mostu se vložila železobetonová roznášecí spádová deska a provedly se nové poprsní zdi. Nový izolační systém je vanový s hydroizolační membránou Eliminator. Vozovkové souvrství je provedeno z drenážního betonu, getex/ŠD4-8 a nová vozovka je z původních žulových kostek.

Stávající kamenné chrliče v poprsních zídkách byly zrestaurovány, upraveny a opět osazeny. Do nich jsou napojeny nové litinové odvodňovače. Následovalo osazení zákrytových desek poprsních zdí a kompletní přespárování a patinování pláště zdiva celého mostu včetně podhledů. V případě břidlic se jednalo doslova o mravenčí práce. V listopadu 2017 byl most zprovozněn pro veškerou dopravu do 25 t.

OPRAVA KAMENNÉHO LEDOLAMU

Poslední opravou bylo vyspárování kamenného ledolamu. Po důkladném prozkoumání jeho stavu se rozhodlo o jeho celkové rekonstrukci včetně výměny založení. „Na naše doporučení byl jako pojistka před zimou zhotoven provizorní ledolam z vrtaných profilů HEB 200 s těsněním a výdřevou a umístěn cca 3 m před kamenným ledolamem do úrovně 1 500 mm nad hladinu řeky,“ vysvětluje vedoucí výstavby Petr Chomický.

Práce na ledolamu se zahájily v září 2018 po schválení realizační dokumentace stavby a restaurátorského záměru Národním památkový ústav v Plzni. Kameníci obdrželi Terrigena Art, restaurátorský záměr zohledňující všechny kroky rekonstrukce: způsob evidence, rozebírání, manipulace, kladecí plán, popis poruch jednotlivých kamenných bloků včetně návrhu oprav reprofilací, čepovaním, patinováním a impregnací.

Původní ledolam byl založen na jedenácti mikropilotách spřažených železobetonovým 550 mm širokým prahem do hloubky cca 600 mm pod hladinu řeky. Protože se hlavní práce prováděly v zimním období, postavil se pro dodržení technologických podmínky prací dočasný objekt (dřevěná konstrukce s pláštěm z překližky a odklápěcí střechou pro jeřábem osazované jednotlivé kamenné bloky). „Práce na kamenném ledolamu jsme dokončili v březnu 2019, ale most a nás čekaly další výzvy,“ říká Petr Chomický.

DIAGNOSTIKA SPODNÍ STAVBY

Při postupném rozebírání ledolamu se objevily další poruchy, daleko závažnější, než se předpokládalo. Rozsáhlé dutiny vyplněné sedimenty bahna vyžadovaly další úroveň rekonstrukce.

„Investorovi jsme předložili doplňující diagnostický průzkum včetně návrhu opatření. Po dohodě s ním bylo provedeno záporové pažení s těsněním, kdy řeka Střela byla převedena do pravého mostního otvoru tak, aby bylo možné pod levou klenbou odčerpat tůň s objemem 50 000 m3. Byli jsme tak první, kdo se odvážil a dokázal prozkoumat skutečný stavební stav založení problematické části mostu, tedy části jeho základů,“ vysvětluje Petr Chomický.

Most byl na základě mimořádné mostní prohlídky kategorizován jako podmínečně použitelný a bylo tak stanoveno nové dopravně inženýrské opatření, kdy na most mohla vozidla s hmotností do 3,5 t. Vzhledem k vzniku nových trhlin v plášti mostu byla osazena měřidla pro sledování jejich vývoje a zadáno geodetické měření mostu. Diagnostika mimo jiné zahrnovala průzkum spodní stavby georadarem a seismickou tomografií pro stanovení rozsahu zjištěných dutin v opěrách a pilíři.

V prosinci 2018 byla tůň pod levým mostním obloukem zavezena 800 tunami lomového kamene pro zajištění dočasné stabilizace celého mostu. Distribuce kamene se prováděla ve dvou fázích: 1. dovoz materiálů k mostu standardními prostředky a 2. v místě s použitím šestitunového Dumperu a Menzi-Mucku. S ohledem na složité místní přístupy a pojezdy po ochráněném štětovém dnu pod pravým obloukem.

Ve spolupráci s technickou skupinou SMP CZ a firmou Pontex jsme začátkem roku 2019 vyprojektovali a projednali realizační dokumentaci stavby eliminující příčiny zjištěných poruch a v srpnu 2019 jsme se dali do zajišťujících prací.

AŽ NA DNO

Plochu záhozu z lomového kamene v zasypané tůni jsme použili jako vrtnou plošinu pro hlubinné založení a pro provedení injektáží destabilizovaných základů mostu. Vyvrtali jsme 21 mikropilot do úrovně hlav – 2 600 mm pod hladinou převedené řeky Střely.

Pažením, záporami a táhly jsme zajistili jednotlivé podpěry a stavební jámu a mohli tak konečně začít dělat naše řemeslo – železobeton. V průběhu betonářských prací bylo nutné nejen odtěžovat lomový kámen z tůně, ale zároveň každé ráno odčerpat a udržovat hladinu vody v tůni pod mostem. Základová spára podkladního betonu hlavního zajišťujícího prahu je nyní v úrovni – 3,100 mm pod hladinou protékající řeky Střely.

Při těžbě materiálů z tůně jsme našli škálu různých artefaktů, jak kamenných (například piedestal sv. Jana Nepomuckého původně na mostě, arkózové desky poprsních zdí atd.), tak i železných (například obruče kol vozů koňských potahů, dvě kosiště i koloběžku).

Stabilizační železobetonové prahy byly provedeny v celé šířce povodní strany mostu a to znamenalo dokončit veškeré práce pod levým obloukem včetně obkladů paty opěry a pilíře z pískovcových bloků včetně úprav a patinování spárování a po té převedení řeky pro navazující práce pod pravým obloukem, kde se výše zmiňované práce v podstatě opakovaly.

Po dokončení železobetonových prahů byl na základě podmínek NPÚ obnoven dřevěný rošt pod mostem (z pomalu rostoucího dřeva (smrk/jedle z nadmořské výšky 800 m n. m.)) a v něm doplněn „na kant“ kamenný štět z místní břidlice.

Po definitivním odstranění diagnostických opatření (záporové pažení, provizorní lávka, zemní hrázky a těsnění) jsme 2 metry pod hladinu řeky osadili železobetonové prefabrikáty a do nich namontovali 3. ledolam, tentokrát dubový.

SMP CZ, a. s.