Konference dozorování – Brno 2019

Autor tohoto textu se domnívá, že téměř každý, kdo se pohybuje v oboru dopravních staveb v českém prostředí, by s jistou mírou oborové sebereflexe musel uznat, že v oblasti investorského projektového řízení mají dopravní stavby prostor k rozvoji. Protože jsou si této skutečnosti vědomy i konzultační společnosti, které se v oboru pohybují, s podporou České asociace konzultačních inženýrů (CACE) vznikla v roce 2018 Konference dozorování. Tato konference do pojmu „dozorování“ zahrnuje projektové řízení a správu zakázky na investorské úrovni, a proto se mezi tématy neobjevují jen ryze praktické problémy novel předpisů a zkušeností ze staveb, ale hovoří se i o koncepcích, metodikách a budoucnosti.

DISKUSE A INFORMOVANOST

Na první ročník Konference dozorování v roce 2018 byla odezva nad očekávání velká. Zcela jasně se ukázala potřeba diskusí a konfrontací názorů na další vývoj tohoto oboru. Je zřejmé, že postoje, cíle a očekávání stran, které se procesů investorského projektového řízení účastní, se liší. Tato skutečnost je zcela přirozená. Právě akce Konference dozorování má být fórem, kde je možné diskutovat, polemizovat a své postoje si vysvětlovat. Podle účastníků tuto svoji roli konference plní. První ročník byl možná překvapivě, ale logicky, navštíven vyrovnaným poměrem jak veřejnými investory, tak konzultačními společnostmi. Diskuse probíhaly a obě strany, jak ta investorská, tak ta soukromá – konzultační, vysvětlovaly, v čem vidí rezervy, kde má důvody k nespokojenosti a hlavně, jaká očekávání jejich protějšky mají.

DRUHÝ ROČNÍK

Organizátoři akce pro druhý ročník k programové koncepci konference přistoupili velmi svědomitě. Na pořad Konference dozorování – Brno 2019, která se konala v hotelu Voroněž, byly zařazeny příspěvky řady institucí na straně veřejné – Ministerstva dopravy (MD ČR), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a ze zahraničí pak Národní dálniční společnost (NDS). Uvedené organizace hovořily o svých pohledech na správu zakázky, o nutnosti pokračovat v započatých procesech vyvažování smluvních vztahů i o nutnosti ujasňování kompetencí. Důraz byl také kladen na společný cíl všech stran, kterým je úspěšný projekt prováděný podle jasných pravidel. Na tento cíl se někdy během plnění přebujelých administrativních požadavků, honbou za naplněním osobních ambicí
nebo vzájemných antipatií, zapomíná. Je třeba zmínit, že SFDI s podporou MD ČR vykonalo v posledních letech obrovský kus práce směrem ke kultivaci prostředí, ve kterém se investorské řízení zakázek, chcete-li jejich správa i dozorování, odehrává. Je na místě vyjádřit této snaze obdiv a za účastníky konference se takto vyjádřil například zástupce NDS. O těchto změnách a o dalších cílech byly příspěvky SFDI a MD ČR. SFDI představilo konečná znění několika metodik:

  • Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC
  • Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů
  • Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC

Tyto metodiky mají potenciál změnit k lepšímu dnešní praxi, protože podle slov zástupců SFDI bude jejich dodržování povinné pro všechny příjemce finančních prostředků fondu.

Ze strany NDS (Ing. Aleš Zvara, vedoucí odboru správy stavebního dozoru) jsme vyslechli sebezpytně laděný příspěvek, jehož míra schopnosti a ochoty pojmenovat vlastní ne zcela funkční procesy a snaha hledat jejich nové podoby ve prospěch výsledku, byla v našich končinách nevídaná a zaslouží obdiv. Tento příspěvek přinesl účastníkům konference jasné sdělení, že správce stavby jako klíčovou instituci projektového řízení je účelné a efektivní oddělit od byrokratické struktury objednatele a současně jej vybavit odpovídajícími pravomocemi. Tuto praktickou zkušenost slovenského veřejného investora pak jinými slovy pojmenovalo více dalších přednášejících. Jedním z nich byl Ing. Zdeněk Jeřábek (Infram), který doslova hovořil o „hlavě oddělené od trupu“, když popisoval stav výkonu správy zakázky u některých investorů a logické rozpory i konflikty, které status quo generuje.

„Správce stavby, jehož funkce mimo projektové řízení
má a musí zahrnovat roli nezávislého odborníka
a mediátora, může být jen stěží nezávislý,
je-li přímo zaměstnanecky podřízen osobě zastupující objednatele.“

Obdobně hovořil Dr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA, když vyjádřil přesvědčení, že jedině model kompaktního a zodpovědného „správce stavby“ je ten smysluplný.

Mimo již zmiňovaného příspěvku NDS byl přednesen ještě jeden zahraniční příspěvek. Ing. Peter Pittner, (BUNG, Německo) přednesl praktický příklad struktury a metod řízení konkrétního projektu stavby dálnice v Německu. Aniž by to bylo hlavním záměrem autora, bylo zřejmé, že řada problémů, jimiž se nyní u nás zabýváme, je u našich západních sousedů vyřešena a lze si z nich vzít příklad.

Mimo témata dotýkající se smluvního a metodického prostředí měly na konferenci velké zastoupení příspěvky týkající se digitalizace – a to jak procesů na stavebních projektech, tak dokumentů, jejichž objem na státních zakázkách nabývá s ohledem na průběžnou i následnou kontrolu enormních rozměrů. Situace, kdy naprostá většina dokumentace i komunikace je vedena v papírové formě, je podle účastníků konference dále neudržitelná. Jak upozornil ve své přednášce Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, „legislativa zřetelně zaostává za potřebami praxe“. Tuto skutečnost pojmenoval také Ing. Boris Kalisch (First information systems) ve svém příspěvku o vedení elektronického stavebního deníku, jehož aplikace má částečnou oporu v legislativě a je technicky řešitelná. Přesto elektronické stavební deníky na veřejných zakázkách používány nejsou, a právě nedostatečná legislativní podpora je jeden z důvodů. Druhým důvodem je zřejmě tradiční konzervativismus a nedůvěra investorů k novým řešením. Kolega Bc. Radek Moťka (IBR Consulting) přednesl obsáhlý příspěvek o datovém prostředí řízení stavebního projektu – nelze než s ním souhlasit, že digitalizace procesů a dokumentace přinese tušené i netušené úspory času i nákladů a další zřejmé efekty digitálního řešení. Pan Jakub Forman (Proconom Software) pak na něj navázal vizionářským příspěvkem, který v závěru nechal účastníky konference uvědomit si, jaká propast dlí mezi technologickými možnostmi dneška a jejich aplikací v našem dopravním stavitelství.

„Je velkým úkolem dnešní generace stavebních
odborníků digitalizovat dokumentaci,
automatizovat procesy a nechat dopravní stavitelství
konečně vkročit do 21. století.“

Na konferenci samozřejmě byly zařazeny i příspěvky věnující se praxi na stavbách. Jedním z nich byl příspěvek pana Ing. Jana Volka (Pragoprojekt), který účastníky seznámil se svými dlouholetými zkušenostmi a poznatky. Jako poslední, zcela jistě ne co do významu, byla zařazena přednáška Ing. Svatavy Hrubé (Arrano Group), která hovořila o tématu bezpečnosti práce a nutnosti neustále posilovat profesionalitu koordinátorů BOZP.

KONFERENCE DOZOROVÁNÍ – BRNO 2020

Účast i letos organizátory příjemně překvapila a posílila vědomí, že o akci tohoto zaměření je mezi odborníky velký zájem. Je řada témat, o nichž stojí za to diskutovat a informovat se. Srdečně na tuto akci zveme i krajské a celostátní investory, kteří v letošním roce do Brna přijeli v menším počtu. Překvapující byla zejména absence vedení a pracovníků ŘSD ČR, které je největším klientem většiny přítomných konzultačních firem. ŘSD ČR je také příjemcem finančních prostředků SFDI, jež akci zaštiťuje a jehož zástupci přednáší příspěvky. Zástupci konzultačních firem velmi stojí o názory a pohled investorů na problematiku, organizátoři proto věří, že v dalším, již třetím ročníku, se v Brně budeme moci setkat i s těmi, kteří letos cestu do na Konferenci dozorování nenašli. Více informací naleznou čtenáři na webu konference: www.konferencedozorovani.cz. Těšíme se na setkání s vámi v Brně v roce 2020!