Společné datové prostředí AspeHub – vše na svém místě

Pojem BIM je v dnešní době jedním z nejvíce zmiňovaných pojmů ve stavebnictví. Ruku v ruce s tímto pojmem jde digitalizace ve stavebnictví. Nejen velké stavební společnosti, ale i Investoři, hledají způsoby, jak pracovat s daty, která budou ukládána na jednom místě. Vhodným nástrojem pro správu dat mohou být různá společná datová prostředí (CDE). V těchto CDE mohou být sdílena data nejen v rámci firmy, ale mohou být následně sdílena i investorem a ostatními účastníky výstavby.

Při aplikaci CDE je důležité si uvědomit, že přístup k projektu, komunikace nad projektem a schvalovací procesy budou zcela odlišné od běžných dnešních zvyklostí. S tímto je nezbytné počítat od samého začátku procesu přípravy projektu a připravit na tyto skutečnosti celý projektový tým.

V CDE bude možné nejen ukládat veškeré dokumenty stavby ale bude možné tyto dokumenty propojit s rozpočtem, harmonogramem, fakturací a skutečnými náklady. Toto umožní komplexní sledování a vyhodnocování průběhu stavby. Nedílnou součástí CDE budou 3D modely stavby, kdy informace obsažené v těchto modelech umožní automatické generování a propojení na rozpočet, harmonogram a další dokumenty stavby.

INFORMACE O ZAKÁZCE OD PRVNÍ CHVÍLE

I když je pro stavební firmy podstatné řešit ukládání a správu dokumentů až ve fázi přípravy nabídky a následné realizace, tak by nemělo být opomenuto, že ukládání informací a dokumentů o stavbě by mělo být řešeno i pro předchozí fáze přípravy staveb. Pokud bude Investor stavby spravovat dokumenty v CDE např. již od fáze Dokumentace pro územní rozhodnutí, tak stavební společnosti budou mít okamžitý přístup ke všem důležitým informacím o dané stavbě a bude se předcházet nejasnostem a zbytečným dotazům na chybějící podklady. Propojení CDE Investora s vnitřním CDE stavební firmy může být provedeno pomocí různých API.

Použití CDE má celou řadu výhod, ať už využití jednotné adresářové struktury pro všechny projekty, což přináší možnost rychlou a snadnou orientaci v datech. Možnosti fulltextového vyhledávání ve všech dokumentech, jejich kategorizace a štítkování umožní a usnadní orientaci napříč všemi dokumenty. Propojení nebo možnost přenosu ze specializovaných programů pro tvorbu rozpočtů, harmonogramů umožní okamžité sledování změn všemi účastníky výstavby, zejména investor bude mít okamžitý přehled nad finančním a časovým plánem výstavby.

PRAVIDLA KOMUNIKACE A SCHVALOVÁNÍ

Velice důležitým krokem při správném využívání CDE je nastavení uživatelských rolí, tzn. že pro každého uživatele budou definována jeho práva a povinnosti. Je důležité definovat, kdy a jaké dokumenty musí do úložiště nahrát, případně je důležité definovat, k jakým dokumentům jednotliví uživatelé budou mít přístup a zda se jim daný dokument zobrazí.

U dokumentů je také důležité definovat, zda se jedná o pracovní verze a dokumenty budou podléhat určitému typu schvalovacího řízení, nebo zda se jedná již o finální verzi dokumentů a dokument může být zobrazen pro další účastníky výstavby.

Jako významný nástroj pro sledování schvalovacích procesů uvnitř CDE slouží workflow, které umožní vést schvalovací proces nad jakýmkoliv dokumentem. Důležité je uvědomit si, že každé workflow může být nastaveno individuálně, a to se týká nejen jednotlivých kroků ale také osob, které jsou za daný krok odpovědné a v jakém časovém horizontu má být krok schválen.

Důležitým prvkem CDE je vlastnost zachovat veškeré dokumenty, které byly do CDE uloženy. Dokumenty jsou přepisovány formou revizí, kdy jsou veškeré předchozí revize viditelné pod aktuální verzí dokumentu a je možné si jakoukoliv předchozí verzi následně zobrazit a například porovnat s aktuální. Pokud je nad dokumentem vedeno připomínkové řízení, měly by být zachovány veškeré informace o jeho průběhu.

IBR Consulting, s. r. o.
www.aspe.cz
www.ibrconsulting.cz