II/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci Davle

Pohled na most po rekonstrukci Pohled na most po rekonstrukci

Most v Davli, který ležící na soutoku řeky Vltavy a Sázavy, byl v letech 2017 – 2018 komplexně rekonstruován. Převádí komunikaci II/104 přes silnici II/102, dvakrát místní komunikaci (ul. Jílovská), řeku Vltavu a železniční trať spojuje obec Jílové u Prahy s Městysem Davle. Rozsah rekonstrukce byl stanoven na základě mimořádné prohlídky v roce 2014. Spodní stavba byla hodnocena stupněm IV – tedy jako špatná – a nosná konstrukce stupněm VI – tedy jako velmi špatná.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Termín realizace: 9/2017 až 10/2018
  • Délka mostu: 280,83 m
  • Délka přemostění: 262,96 m (57 + 80 + 62 + 36 + 26,6)
  • Výška mostu: 6 m až 18 m
  • Šířka mostu: 12,4 m

Na základě doporučení Diagnostického průzkumu opěry O6, provedeného v rámci PDPS (Diagnostika stavebních konstrukcí s. r. o., 5/2015) v rámci realizace stavby, byla provedena doplňující diagnostika opěr mostu, a to včetně laboratorních zkoušek zaměřených na zjištění výskytu alkalicko – křemičité reakce (Pontex spol. s r. o., 9/2017).

Tento doplňující diagnostický průzkum opěr zjistil následující skutečnosti:

  • Na všech kontrolních vzorcích byl detekován výskyt alkalicko-křemičité reakce, přitom na vzorcích opěry O6 v celém průřezu a v pokročilém stádiu, na vzorcích opěry O1 pouze v okolí zrn hrubého kameniva.
  • Dále byly provedeny zkoušky odolnosti betonu proti vodě a CHRL. Beton opěry O1 byl hodnocen jako nevyhovující. Beton opěry O6 na zkoušené lícní ploše při těchto zkouškách z hlediska normy vyhověl, avšak vzhledem k rozpadu dna vzorku ho z praktického hlediska nebylo možné považovat za odolný při působení kombinace mrazu, vody a soli.

Byla rovněž provedena prohlídka ložisek:

  • Při prohlídce mostu na začátku realizace stavby bylo zjištěno viditelné zhoršení stavu levého ložiska na opěře O1 oproti mimořádné prohlídce z roku 2014. Proto byla následně provedena prohlídka těchto ložisek certifikovaným korozním inženýrem (Ing. Petr Matoušek, 8/2017). Při této prohlídce byly u levého ložiska na O1 nalezeny závažné poruchy a ložisko bylo zhodnoceno jako plně nefunkční a neopravitelné. Na základě těchto zjištění bylo doporučeno v rámci rekonstrukce provést výměnu obou ložisek na opěře O1 za nová.

Na základě těchto zjištění byla provedena diagnostikami navržená oprava, spočívající v provedení nových částí obou opěr, výměny ložisek na opěrách, osazení nových dilatačních závěrů se sníženou hlučností, kompletní výměna mostního svršku, příslušenství a vybavení. Dále byla provedena sanace celého vnějšího povrchu nosné konstrukce a části vnitřního povrchu komorového nosníku se zaměřením na dodatečné provedení ochrany předpínacích lan, která byla v mnoha místech plně odhalena včetně jejích kotev.