Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany

Celkový pohled na lávku přes Moravu Celkový pohled na lávku přes Moravu

Tento příspěvek popisuje novostavbu lávky přes Moravu, která je realizována v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Tato lávka propojila slovanské hradiště v Mikulčicích a obec Kopčany s kostelem z 9. století na Slovensku. Ocelovou mostní konstrukci usadil obří jeřáb mezi oba břehy řeky Moravy. Stroj, který je svého druhu největší v Česku, musel zvednout a přenést z břehu prostřední díl mostu, který váží přibližně 200 tun.

ÚVOD

Lávka přes řeku Moravu je součástí komplexu staveb, který se v posledních letech v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany realizuje. Investory akce jsou Jihomoravský kraj a Trnavský kraj. Projektová dokumentace lávky až po zadávací dokumentaci byla zpracována v roce 2012, poté probíhalo řízení o poskytnutí dotace. Po výběru zhotovitele v roce 2018 zpracovala projekční kancelář NOVÁK & PARTNER realizační dokumentaci, výrobně technickou dokumentaci ocelové konstrukce lávky zpracovala společnost V-CON. Stavbu realizovalo sdružení firem Doprastav a STAVOKOV.

Projekt lávky se musel vyrovnat s mnoha překážkami, které se v tomto území vyskytly. Kvůli blízkosti ptačí rezervace se musela poloha lávky ve směru toku řeky posunout, z ekologických důvodů mohla stavba probíhat jen v části roku, musely být sladěné zájmy budoucího splavnění řeky s omezeními z hlediska ochrany přírody a s protipovodňovou ochranou. Koncepce hlavního pole lávky musela vyhovět ornitologickým požadavkům.

ZALOŽENÍ A SPODNÍ STAVBA

Lávka je založena hlubině na pilotách průměru 0,63 m. Průměr pilot byl omezen požadavkem správce toku na jeho minimalizaci z důvodu sufózních účinků. Piloty jsou plovoucí délky 14 m pod opěrami a 12 m pod pilíři, realizované ve vrstvách ulehlých písků a štěrkopísků přecházejících do jílu pevné konzistence. Mocnosti jednotlivých vrstev se liší podle průběhu toku v minulosti. Z důvodu silné filtrace byly piloty provedeny pod ochranou štětovnic.

Opěry jsou umístěné na ochrannou hráz řeky Moravy. Jejich návrh vycházel z požadavku minimalizace zásahu do tělesa hráze. Proto jsou opěry výškově uložené v horní úrovni hráze. Tvar přední strany hráze musel zůstat zachován, přisypání hráze do úrovně nivelety přístupových cest muselo respektovat sklon této hrany.

Opěry jsou tvořeny základovou deskou, úložným prahem, závěrnou zídkou a křídly. Základové desky opěr jsou z betonu C25/30-XF3+XA1, ostatní části opěr jsou z betonu C30/37-XF2+XD1. 

Pilíře jsou situovány mimo koryto řeky. Pilíře jsou tvořeny stěnou tloušťky 1200 mm se zaoblenými čely, v pohledu jsou pilíře lichoběžníkového tvaru a svým tvarem navazují na skloněné oblouky nosné konstrukce. Pilíře jsou navrženy z betonu C 30/37-XF2+XD1.

Nosná konstrukce je na krajních opěrách O1 a O4 uložena na hrncových ložiskách, na pilířích P2 a P3 je uložena na ložiska elastomerová. Pro snížení rozsahu závěrů bylo uložení konstrukce navrženo jako plovoucí. Pro přenos vodorovných sil jsou elastomerová ložiska zajišťující plovoucí chování konstrukce svými vratnými silami opatřena zarážkami.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce lávky je navržena jako Langerův trám tvořený dvojicí příhradových parapetních trámů zesílených ocelovým obloukem s ocelovými závěsy. Lávka je uzavřeně uspořádaná s dolní spřaženou železobetonovou mostovkou. Celá konstrukce působí jako spojitý nosník o rozpětí 24,35 + 91,3 + 24,35 m, celková délka ocelové konstrukce je 140 m. Výška příhradových parapetních nosníků je 1,74 m, vzepětí oblouku v nejvyšším místě uprostřed rozpětí je 7,4 m nad horní hranou příhradových nosníků. Osová vzdálenost hlavních nosníků je proměnná, od 4,20 uprostřed rozpětí do 6,2 m na krajích konstrukce.

Hlavní příhradové nosníky jsou tvořeny spodním pasem uzavřeného obdélníkového průřezu 500 × 300 mm, dále diagonálami z uzavřeného čtvercového průřezu 250 × 250 mm a horním pasem uzavřeného obdélníkového průřezu 500 × 300 mm. Hlavní nosníky jsou ve středním poli vyztuženy obloukem z uzavřeného obdélníkového průřezu proměnné výšky 600 – 760 mm, šířky 430 mm. Závěsy jsou navrženy z kruhových ocelových trubek průměru 127 mm. Oblouk je do příhradových nosníků mostovky vetknut zesíleným svařencem, který tvoří zárodek pro oblouk i navazující příhradové nosníky. Hlavní nosné prvky jsou z oceli S355.

Ocelová konstrukce je navržena v jedné rovině jako jedenáct montážních dílů spojených montážními svarovými spoji na staveništi na předmontážní plošině. Obě roviny konstrukce byly na stavbě propojeny montážně přivařenými příčníky mostovky a příčlemi oblouku. Nejprve byla na břehu svařena konstrukce středního oblouku přes řeku a následně byla osazena do definitivní polohy jeřábem. Krajní pole bylo k osazené části konstrukce připojeno montážními svary v již definitivní poloze na inundačních březích řeky Moravy.

Mostovka je tvořena mezilehlými příčníky HEM 180 v krajních polích konstrukce a mezilehlými příčníky HEB200 ve středním poli. Mostovka je vytvořena trapézovým plechem a spřaženou železobetonovou deskou z betonu C30/37-XF2+XD1. Deska má proměnou výšku od 0,25 m v místě nivelety do 0,22 m v místě úžlabí.

Do pochozí železobetonové desky bylo umístěno 12 litinových kruhových desek s historickými reliéfy symbolizujícími dobu Velké Moravy.

VYBAVENÍ MOSTU

Mostní závěr je vytvořený atypický z plechů s pryžovým těsněním dilatační spáry. Zábradlí je z ocelových vodorovných lanek, umístěných na vnější straně příhradových parapetních nosníků. Celková výška záchytného systému je 1,30 m. Mostovka je odvodněna lávkovými odvodňovači 300/300. Na mostě je provedena přímopojížděná izolace. Z důvodu ochrany proti atmosférickému přepětí je navrženo uzemnění ocelové konstrukce lávky.

ZÁVĚR

Stavba byla zahájena v srpnu 2018 a po přerušení prací v jarních měsících roku 2019 z důvodu omezení kvůli blízké ptačí rezervaci byla v září 2019 dokončena.

Lávka spojuje historické památky obcí na obou březích řeky Moravy do jednoho celku. Kromě turistického propojení pěších tras a cyklostezek na obou březích řeky umožní i kontakt obyvatel dvou sousedních zemí, které dosud řeka oddělovala. Děkujeme všem zainteresovaným stranám za spolupráci na této akci. Slavnostní otevření proběhne 29. 10. 2019.