Most ev. č. 380-020 přes silnici I/55 v Hodoníně

Levá strana mostu Levá strana mostu

Tento příspěvek popisuje přestavbu mostu ev. č. 380-020 v Hodoníně na silnici II. třídy č. 380 (ulice Brněnská) přes stávající silnici I/55. Původní most byl postaven v roce 1985 na hlavní trase Brno – Hodonín přes silnici I. třídy s výhledem plánovaného rozšíření na dálnici D55 a je součástí mimoúrovňové křižovatky. Objekt je v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

STAV PŘED REKONSTRUKCÍ

Most byl vybudován o čtyřech prostých polích s nosnou konstrukcí z nosníků KA, kdy v jednom středním poli byla provedena dvoupruhová sil. I/55, v druhém středním poli bylo počítáno s provedením druhého jízdního pásu plánované dálnice D55. Most ležel směrově v přímé, byl šikmý, šikmost pravá 78,9 g, výškově v přímé. Délka přemostění činila 66,02 m, rozpětí polí 15,4 + 17,4 + 17,4 + 15,4 m. Celková šířka mostu činila 19,36 m, šířka mezi zvýšenými obrubami 15,02 m. Na mostě byla provedena čtyřpruhová směrově nerozdělená komunikace s oboustrannými chodníky. Stavební výška byla 1,20 m a výška mostu nad terénem 7,10 m.

Založení mostu hlubinné prostřednictvím pilot Franki ∅ 420 mm dl. 7 a 11 m. Krajní opěry byly zřízeny jako nízké úložné prahy nasazené na piloty. Vnitřní podpěry členěné, tvořeny základem nasazeným na piloty, pěti sloupy a stativem. Vzhledem k rozpětí max. 17,4 m byla nosná konstrukce vybudována, dle tehdejších zvyklostí, jako žaluziová deska z prefabrikovaných tyčových předpjatých nosníků KA-73 dl. 17,96 m a výšky 0,85 m. V krajních polích byly nosníky atypické délky 15,96 m. Jedná se o systém prostých polí, nad vnitřními podpěrami byl aplikován detail bezdilatačního přechodu (deska – táhlo). Nosníky byly uloženy na gumová ložiska. Na nosnících byl zřízen spádový beton, prefabrikované římsy a živičná vozovka.

Most během svého více jak 30letého provozu neprošel žádnou větší opravou, jednalo se pouze o stavebně údržbové práce. V posledních hlavních prohlídkách byl stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce zařazen do stupně V – špatný. Docházelo k průsakům skrz vadnou izolaci, zejména na krajích a nad krajními opěrami, beton krajních opěr a koncových příčníků silně hloubkově degradoval. Místy byla obnažena korodující betonářská výztuž. Byly obnaženy korodující kotvy předpětí krajních nosníků. Na podhledu nosníků byly viditelné průsaky v místě komor, místy s podélnými trhlinami. Správce mostu tedy přistoupil k zadání projektu na celkovou rekonstrukci. Součástí projektu bylo i provedení diagnostiky objektu s návrhem rozsahu rekonstrukce. Diagnostika byla zaměřena zejména na stav předpětí, jenž je alfou a omegou návrhu rekonstrukce. Byly provedeny průvrty a kontrola stavu zainjektovanosti kanálků s patentovanými dráty předpínací výztuže. Bylo zjištěno, že kabelové kanálky byly z 80 % nezainjektované, reinjektáž nebyla možná. Patentované dráty byly bez pasivní ochrany injektážní maltou, napadeny korozí, místy zcela překorodované. Na základě propočtu bylo konstatováno, že sanace není možná, a je neekonomická v porovnání s cenou konstrukce nové. Vzhledem k mnoha zkušenostem s opravami konstrukcí z nosníků KA je v současné době, minimálně na půdě ŘSD ČR, obecně přistupováno k nahrazování nosných konstrukcí z těchto prefabrikátů.

NÁVRH REKONSTRUKCE

Na základě výsledků diagnostického průzkumu se projektant a investor domluvili na nahrazení nosné konstrukce. V rámci rekonstrukce mostu byly demolovány tyto části objektu: mostní svršek a vybavení, nosná konstrukce, krajní opěry (nízké úložné prahy) a stativa vnitřních podpěr. Hlubinné založení mostu a základy se sloupy vnitřních podpěr byly zachovány původní. Byly zřízeny nové krajní opěry na místě původních opěr a stativa vnitřních podpěr. Nová nosná konstrukce byla sestavena z předem předpjatých prefabrikátů firmy Doprastav DPS VP I/10 délky 15,4 a 16,7 m a spřažené železobetonové desky. Nosníky byly uloženy přes monolitické příčníky na hrncová ložiska. Nosná konstrukce je tedy spojitá o čtyřech polích. Rekonstrukce mostu byla prováděna po polovinách a zabrala dvě stavební sezóny.

Směrové a výškové uspořádání nového mostu, šikmost, délka přemostění byly ponechány beze změn. Délka nosné konstrukce činí 69,10 m, délka mostu 85,70 m, rozpětí polí 15,8 + 18,0 + 18,0 + 15,8 m.

Celková šířka mostu navržena 19,70 m, volná šířka mezi zábradlím 19,00 m, šířka mezi obrubami 15,00 m. Stavební výška je 1,09 m, výška mostu nad terénem 6,98 m. Most je navržen i na provedení výhledové dálnice D55.

DEMOLICE OBJEKTU, SPODNÍ STAVBA

Bude popisována stavba jedné poloviny mostu, druhá polovina mostu byla budována obdobně. Nejdříve bylo instalováno dočasné dopravní značení a betonová svodidla do středu mostu, doprava byla převedena na jednu polovinu mostu, provoz byl veden v režimu 1 + 1, pro chodce byl zachován jeden chodník. Dále byl odstraněn mostní svršek a vybavení druhé poloviny mostu. Byly instalovány smykové trny zamezující posunu betonových svodidel a provedeno záporové pažení přechodových oblastí v ose komunikace. Nosníky v poli nad silnicí I/55 byly podélně rozřezávány a jeřábem snášeny. V ostatních polích byly nosníky postupně demolovány prostřednictvím hydraulických nůžek. Dále byly vybourány krajní opěry a stativa vnitřních podpěr. Konzola stativa u středního sloupu každé vnitřní podpěry musela být v obou fázích výstavby dočasně podepřena. Dále bylo přistoupeno k vybudování úložných prahů nových opěr a stativ vnitřních podpěr rozměru 800/1 100 mm. Závěrné zdi krajních opěr byly zřízeny až po osazení nosné konstrukce. Na úložných prazích byla osazena ložiska prostřednictvím úložných bloků. Celkem 4 ks ložisek na každé podpěře. Pevné uložení v podélném směru je realizováno na opěře 1. Třída betonu nově budovaných konstrukcí C 30/37. Stávající sloupy vnitřních podpěr byly sanovány – otryskány vysokotlakým vodním paprskem, výztuž opatřena antikorozním nátěrem, spojovací můstek, reprofilační malta v tl. 15 – 20 mm, finální stěrka, ochranný nátěr v přirozené barvě betonu.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Po vybudování spodní stavby včetně osazení ložisek byly zřízeny dočasné podpěry z materiálu Pižmo, na které byly osazeny nosníky. Nosníky jsou typu DPS VP I/10 výšky 750 mm a délky 15,4 (krajní pole) a 16,7 m (vnitřní pole). Celkem 19 ks nosníků v příčném směru, v první etapě 9 nosníků, v druhé etapě 10 nosníků a jsou osazeny ve střechovitém příčném sklonu, spřažená deska je tedy jednotné tloušťky 200 mm. Prefabrikáty jsou ve vzájemné vzdálenosti 1,0 m. Nosníky jsou z betonu C 45/55 a jsou předem předpjaté, lana Y 1860-S7-15,5. V dolních vláknech nosníků nevzniknou při charakteristické kombinaci tahová napětí, ale i tak jsou do spodní příruby osazeny 2 ks výztuže ∅ 16 mm.

Po osazení nosníků bylo osazeno ztracené bednění mezi horními přírubami nosníků a vyarmovány příčníky a spřažená deska. Příčníky jsou rozměru 1 150/2 000 mm (vnitřní) a 1 150/1 088 mm (krajní). Záporný moment nad vnitřními podpěrami je vykryt betonářskou výztuží. Betonáž příčníků a spřažené desky proběhla kontinuálně od opěry 1 k opěře 5. Byl použit beton třídy C 30/37. Po dosažení dostatečné pevnosti monolitických konstrukcí byly odstraněny dočasné podpory a došlo k aktivaci ložisek.

MOSTNÍ SVRŠEK, VYBAVENÍ MOSTU, PŘELOŽKY, ÚPRAVA OKOLÍ

Spřažená deska byla zřízena s protispády, pásová izolace s pečetící vrstvou je celoplošná s krajními okapnicemi, v úžlabích podélná drenáž z drenážního polymerbetonu. Úžlabí je odvodněno odvodňovacími trubičkami á 6 m. Odvodňovače jsou rigolové 500/300 mm. Odpadní trouby odvodňovačů a trubičky odvodnění izolace jsou zavedeny do podélných svodů. Svody jsou napojeny na svislé svody u vnitřních podpěr a zaústěny do silničních příkopů podcházející silnice I/55 či vsakovacích jam. Římsy monolitické s lícními prefabrikáty. Římsa je chodníková, vrch opatřen příčnou striáží, kotvena rozpěrnými kotvami. Most je v intravilánu, obruba výšky 150 mm. Vozovka je živičná, 3 vrstvá tl. 140 mm, příčný sklon střechovitý 2,5 %. Na vozovku bylo provedeno vodorovné dopravní značení v původním uspořádání – v každém směru jízdy 2 jízdní pruhy. Mostní závěry nad krajními opěrami povrchové jednoduché s jednou gumou. Na krajích říms bylo osazeno trubkové mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m.

Součástí stavby byla přeložka sdělovacího kabelu Cetin a výměna sloupů VO.

Terén kolem mostu byl rekultivován. Svahy byly vysvahovány, terén upraven, ohumusován a zatravněn. Svahy u opěr a kolem křídel byly zpevněny kamennou dlažbou do betonu. U krajních opěr byla zřízena schodiště. Pod mostem byla podél silnice I/55 zpětně osazena betonová svodidla. Napojení komunikace a chodníků na předmostí již zasahovalo do úrovňových křižovatek silnice II/380 s jednotlivými větvemi MÚK. Samotná křižovatka nebyla v projektu řešena. Chodníky za mostními římsami byly zřízeny ze zámkové dlažby.

ZHODNOCENÍ VÝSTAVBY, ZÁVĚR

Rekonstrukce mostního objektu byla provedena v letech 2018 a 2019. Jedná se o důležité přemostění, jež je součástí jedné z nejvytíženějších křižovatek na území města Hodonín. Objekt je navržen tak, aby pod ním mohla podejít i plánovaná dálnice D55. Přístup všech účastníků výstavby byl vždy věcný a konstruktivní, takže nedocházelo k žádným prodlevám. Objekt byl rekonstruován přesně dle platné PD. Ze strany účastníků výstavby se jedná o zdařilé dílo.

Po vybourání nosníků KA bylo naplněno očekávání o skutečném špatném stavu předpínací výztuže nosníků KA, jež byla diagnostikována lokálními sondami. Potvrdilo se tak dobré rozhodnutí původní konstrukci nesanovat, ale nahradit ji novou konstrukcí s životností 100 let.

Ing. Tomáš Knobloch, Ing. Květoslav Rušar
Rušar mosty, s. r. o. – projektant

Sdružení Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
a Porr, a. s. – zhotovitel stavby