Most v Týně nad Vltavou obléká nový kabát

publikováno:
Na výměně mostu pracují od loňského roku společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS. Na výměně mostu pracují od loňského roku společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS.

Od loňského roku pracují společnosti ze Skupiny VINCI Construction CS (EUROVIA CZ a Stavby mostů) na výměně mostu 28. října v Týně nad Vltavou. Tato stavba má klíčový význam nejen pro dopravu ve městě, ale i celém regionu. Dokončena má být letos v červenci.

Most 28. října v Týně nad Vltavou převádí komunikaci II/105 přes řeku Vltavu a spojuje starou část města s levobřežní Malou Stranou. Cyklus životnosti původní stavby se ale přiblížil ke svému konci – mostní konstrukce z předpjatého betonu byla už ve stavu, který bylo možné označit za havarijní.

Aby mohl most nadále sloužit místním i těm, kteří zde jen projíždějí, byla tak nutná jeho celková rekonstrukce spočívající v odstranění celé stávající nosné konstrukce až na spodní stavbu – mostní pilíře – a uložení horní nosné konstrukce mostu nového.

Design & Build

Silnice II/105 má zásadní význam pro dopravu v širším regionu, jde o spojnici Bechyně s Českými Budějovicemi. Opravu mostu v Týně tak bylo nutné koordinovat s Jihočeským krajem, který je rovněž investorem stavby v hodnotě 250 milionů korun.

Smlouva na kompletní výměnu mostu přes Vltavu byla podepsána v listopadu 2022 podle standardů Žlutého FIDIC (tzv. metoda Design & Build), což u podobných projektů není zcela běžné. Projekt tak navrhovala sama společnost EUROVIA – SMP – Most Týn, tvořená společnostmi EUROVIA CZ a Stavby mostů ze Skupiny VINCI Construction CS, která také následně v rámci zvoleného modelu výstavby zajistila i potřebná povolení a podílí se na realizaci. „Pro investora to znamená zásadní úsporu času i financí a minimalizaci požadavků na vícepráce,“ vysvětluje Iveta Štočková, mluvčí Skupiny VINCI Construction CS.

Tato stavba má klíčový význam nejen pro dopravu ve městě, ale i celém regionu.

Obousměrné provizorium

Zhotovitel musel před realizací demolice původního mostu zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení a také výstavbu a kolaudaci provizorního mostu pro obousměrnou dopravu osobních vozidel do 3,5 t. Pětipolový most přes Vltavu má délku 120 m. Vozidla nad 3,5 t využívají po celou dobu stavby vyznačenou objízdnou trasu.

Jak již bylo řečeno, zakázka zahrnuje odstranění původní a stavbu nové horní nosné konstrukce 130 m dlouhého a 13,6 m širokého mostu. Dále pak navržení a výstavbu, úpravy nebo zesílení stávající spodní stavby pro uložení horní nosné konstrukce mostu nového. Projekt počítá s tím, že střední část mostu bude sloužit k proplouvání lodí až šest metrů vysokých. Šířka mostu narostla z původních devíti metrů na uvedených 13,6 metru, protože zde vznikly dva nové cyklopruhy.

Stavařům pomáhá, že i když se trasa nachází ve zvlněném terénu, koryto Vltavy je zde přímé s minimálním spádem a svahy zpevněné. Bylo ale nutné brát ohled na to, že hladina podzemní vody v obou březích souvisí s hladinou vody v řečišti a kolísá podle vodních stavů z důvodu silné propustnosti hrubých písčitých říčních sedimentů.

Projekt v kostce

Nová nosná konstrukce je prováděna jako ocelobetonová spřažená konstrukce. Délka přemostění je 113,73 m a rozpětí mostu je 28,75 + 57,50 + 28,75 m. Příčný řez mostu je tvořen ze sedmi ocelových nosníků tvaru I spřažených železobetonovou deskou tloušťky 300 mm. Výška nosníku je proměnná – od 1,0 m nad opěrami až po 1,7 m nad pilíři. Nosníky jsou na nové úložné prahy opěr a pilířů uloženy přes železobetonové příčníky, vždy na dvojici kalotových mostních ložisek. Spodní stavbu tvoří dvě existující

Náročná instalace

Po instalaci mostního provizoria vloni v létě začaly společnosti EUROVIA CZ a Stavby mostů s demolicí horní nosné konstrukce mostu. Ubourání spodní stavby probíhalo po kompletní demolici nosné konstrukce. Bourací práce na spodní stavbě se uskutečnily v předepsaném rozsahu projektové dokumentace z důvodu zamezení poškození zachovávané části spodní stavby (zejména stávajících křídel). Ubourání opěr prováděli dělníci při částečném odkopu přechodové oblasti mostu – v nutném rozsahu potřebném pro ubourání křídel, závěrné zídky a úložního prahu.

Od poloviny října do poloviny listopadu docházelo k montáži podpěrných věží a na své místo byly pomocí vysokozdvižného jeřábu usazeny všechny nosníky nového mostu. „Konstrukci mostu tvoří 28 nosníků. Každý z nich je originál, jejich délka i váha se tak liší kus od kusu. V průměru ale měří okolo 12 metrů a váží od 12 do 15 tun,“ vysvětluje Iveta Štočková.

Náročným úkolem byla vzhledem k jejich rozměrům samotná doprava ocelových nosníků na místo určení. Vyrobeny byly ve firmě OK Třebestovice ve středních Čechách, která rovněž patří do Skupiny VINCI Construction CS. „Trasu jsme vybírali měsíc dopředu, před samotným převozem nosníků bylo přitom třeba ji zkontrolovat a zjistit, jestli bude pro nákladní auta všude průjezdná. Samozřejmě jsme také pečlivě plánovali čas, kdy bude doprava nejklidnější a způsobíme co nejmenší zdržení ostatním řidičům, tedy přes noc,“ doplňuje Štočková.

Podle plánu

V další etapě prací v Týně nad Vltavou proběhla například koncem února betonáž mostní konstrukce, na kterou navazuje betonáž křídel a říms mostu. Následně budou stavebníci provádět napojení inženýrských sítí, zásypy, montáž mostních závěrů, zábradlí, pokládku asfaltových vrstev vozovky a statickou zatěžovací zkoušku mostu. V samotném závěru proběhnou nezbytné dokončovací práce před zprovozněním, jako jsou osazení značek a drobné terénní úpravy.

A ve druhé polovině letošního léta by se měl nový most v Týně nad Vltavou otevřít veřejnosti k užívání.

Autor: Skupina VINCI Construction CS

 

Seminář FIDIC - aktuální informace, smluvní podmínky FIDIC v Česku a zahraničí