Stavba D35 – Opatovice nad Labem – Časy jde do finále

Pokládka mechanicky zpevněného kameniva na hlavní trase D35 Pokládka mechanicky zpevněného kameniva na hlavní trase D35

Novostavba dálničního úseku v délce 12 610 m kategorie D 25,5/120 zahrnuje mosty v délce 2090 m a mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavbu realizuje sdružení firem STRABAG (vedoucí sdružení), M-Silnice a SMP CZ. Stavba, jež byla zahájena v květnu 2019, bude po dokončení odvádět tranzitní dopravu mimo zástavbu a vytvoří veškeré předpoklady pro bezpečnou a plynulou dopravu včetně zlepšení životního prostředí místních obyvatel.

Nový dálniční úsek propojuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Opatovice a nově budovaný úsek dálnice mezi obcemi Časy a Ostrov. Celková délka stavby činí 12,610 km a vede rovinatým terénem. Stavařskou výzvou bylo pro celé sdružení 24 mostních objektů. Společnost STRABAG realizovala úsek v km 10,540 – 16,800, kde se nachází 13 mostů (10 dálničních mostních objektů a 3 mosty přes místní komunikace).

Realizace tohoto projektu patří mezi příklady využití principů BIM společnosti STRABAG pro strojní navádění. Modely vytvořené na základě standardu BIM 5D® byly využity pro nivelační systémy stavebních strojů. Pro zemní práce a urovnávání tvarů silničního tělesa byly plně využívány naváděné dozery a bagr za pomoci satelitní technologie GNSS. Konstrukční vrstvy byly automaticky urovnávané díky nivelovaným graderům a v letošním roce přišla na řadu nejnáročnější disciplína – přesně naváděné finišery za pomoci univerzálních totálních stanic.

Inovativním a důležitým prvkem je digitalizace celého procesu od přípravy a kontroly modelů po online připojení stavebních strojů. Díky tomu je možné kdykoli odesílat nové a aktualizované modely do strojů a také využívat online asistenci pro strojníky. Novinkou je funkce využití veškerých dat o provedených pracích, které automaticky sbírá a ukládá stavební stroj. Tato data lze využít na manažerské úrovni pro rozhodování a plánování, a zároveň jako podklad k vyčíslení objemů k fakturaci a k nákupům. Na této stavbě je zkrátka vidět, že digitalizace stavebnictví je již realitou našeho každodenního života na stavbě.

Náročnou výzvou projektu se stalo zkrácení termínu výstavby ze strany objednavatele. Pro realizační tým to znamenalo zajistit protimrazová opatření, aby mohla stavba pokračovat i v zimních měsících. Stavební práce zkomplikovala také voda – po mnoha letech sucha přišly časté deště a staveniště tak bylo několikrát zaplaveno.

Počasí však nebylo jedinou překážkou, kterou příroda týmu stavby nachystala. Na stavbě byl zjištěn výskyt listonoha jarního, kriticky ohroženého druhu korýše, který patří mezi živoucí fosilie a setkání s ním je v České republice velmi ojedinělé. Zeminu s nakladenými vajíčky listonoha tak bylo nutné odvézt do vhodné lokality. Dalším hostem stavby byla břehule říční, zákonem chráněný ohrožený druh pěvce, který se rozhodl zahnízdit ve skládkách ornice. Stavba proto musela vyčkat, než břehule vyvedly mladé z hnízda.

Zajímavostí ze stavebního hlediska bylo na této stavbě použití tichého asfaltu, který se běžně na dálnicích nepoužívá. V km 13,900 – 16,250 je tak pro obrusnou vrstvu použita modifikovaná asfaltová směs se sníženou hlučností tl. 30 mm SMA 8-LA, a to včetně dvou mostů, kde jsou zároveň použity tiché mostní závěry. V úseku vedeném v hlubokém zářezu v km 15,5 – 16,2 byl zbudován speciální systém, který zajistí odvádění podzemních vod do kanalizace. V ostatních úsecích je vybudován klasický drenážní systém pro odvodnění pláně vozovky zaústěný do samostatných kanalizačních šachet.

V rámci této stavby bylo navezeno celkem 907 000 m3 násypového materiálu, z čehož 279 000 m3 činil výtěžek ze stavby. Směrové vedení je tvořeno kruhovými oblouky o poloměrech R = 3 400 m až R = 1 250 m s přechodnicemi. Výškové vedení vychází v začátku a konci úpravy z nivelety navazujících staveb. V trase nivelety je návrh proveden s ohledem na křížení s přeložkami stávajících komunikací, vodotečí a migračních koridorů. Minimální podélné sklony jsou 0,5 %, maximální podélný sklon je 2,5 %. Základní šířka zpevněné části vozovky je 2 × 10,75 m a konstrukce netuhé vozovky činí minimálně 620 mm.

Úsek dálnice, jehož násyp je z velké části realizován z recyklovaného materiálu (podle TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací), bude dokončen a uveden do provozu v prosinci tohoto roku, tedy o 4 měsíce dříve, než byl původní smluvní termín.

STRABAG a. s.