V obci Radotice proběhla rozsáhlá rekonstrukce mostního objektu přes vodní tok Želetavka

publikováno:
Čelní zdi mostu jsou esteticky opláštěny kamenným obkladem, což dodává celému mostu velice atraktivní vzhled. Čelní zdi mostu jsou esteticky opláštěny kamenným obkladem, což dodává celému mostu velice atraktivní vzhled.

V obci Radotice proběhla rozsáhlá rekonstrukce mostního objektu přes vodní tok Želetavka. Most slouží jako součást komunikace III/41017 a byl postaven v roce 1939. V rámci rekonstrukce byl kompletně odstraněn včetně spodní stavby a nahrazen novým monolitickým klenbovým mostem ze železobetonu.

Komunikace III. třídy v kategorii S6,5 má chodník vlevo o šířce 2,25 metru. Levá římsa je vybavena ocelovým zábradlím s vertikálními výplněmi, zatímco na pravé straně je zábradelní svodidlo. Čelní zdi mostu jsou esteticky opláštěny kamenným obkladem, což dodává celému mostu velice atraktivní vzhled.

SO 201

Původní cihlová polokruhová klenba je nahrazena železobetonovou obloukovou konstrukcí vetknutou do železobetonových základových pásů.

Založení mostu je plošné na skalním podloží. Stávající masivní kamenné opěry a křídla z lomového zdiva nahradily základové pásy ze železobetonu. Součástí nosné konstrukce jsou ŽB čelní zdi, které jsou vetknuté do klenby.

Všechny části nosné monolitické konstrukce jsou z betonu C30/37 XC2, XD1, XA1 vyztuženého ocelí B500B. Na lícních stranách čelních zdí je proveden kamenný obklad.

Svahová křídla jsou také ze železobetonu. Izolace nosné konstrukce je celoplošná z asfaltových modifikovaných pásů NAIP tloušťky 5 mm.

Základní informace
Název stavby: III/41017 Radotice – most ev. č. 41017-3
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Projektant: DIPONT s.r.o.
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Realizace: 7/20–5/21


Římsy na čelních zdech a křídlech jsou monolitické z betonu C30/37 XF4, XD3 XA1 vyztuženého ocelí B500B. Kotvení říms do konstrukce zdí a křídel je řešeno pomocí zmonolitňující betonářské výztuže.

Délka přemostění se změnila z původních 12,12 m na 14,96 m. Původní délka mostu se prodloužila z původních 18 m na současných 22 m. Rozpětí nosné konstrukce je také větší z původních 12,80 m na 16,05 m. Volná výška pod mostem zůstala téměř zachována z 5,7 m na 5,79 m.

Stavbou mostu došlo k mírnému zvětšení průtočného profilu a tím i ke zlepšení odtokových podmínek oproti stávajícímu stavu. Práce probíhaly za plné uzavírky.

Autor: SaM silnice a mosty a.s.
www.skupinasam.cz