Výstavba mostní estakády přes řeku Dřevnici ve Zlíně

publikováno:
V roce 2022 realizovaly mostařské kapacity divize Železnice společnosti OHLA ŽS novou mostní estakádu ve Zlíně. Foto: Napojení průmyslové zóny  Příluky na silnici I/49 směr Vizovice. V roce 2022 realizovaly mostařské kapacity divize Železnice společnosti OHLA ŽS novou mostní estakádu ve Zlíně. Foto: Napojení průmyslové zóny Příluky na silnici I/49 směr Vizovice.

V průběhu roku 2022 realizovaly mostařské kapacity divize Železnice společnosti OHLA ŽS novou mostní estakádu jako součást stavby „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ pro vyššího dodavatele stavby. V rámci největší dopravní investiční akce statutárního města Zlín v celkovém objemu přesahujícím 250 milionů korun se jednalo o projekt, který zahrnoval kromě výstavby nové estakády namísto starého nevyhovujícího přemostění také vybudování okružní křižovatky, záchytného parkoviště od Vizovic a navazující infrastruktury zahrnující celkem více než 50 stavebních objektů. Celá stavba byla dokončena na podzim roku 2023, kdy bylo nové silniční napojení průmyslové zóny v Přílukách uvedeno do plného provozu.

Nevyhovující původní stav silničního napojení

Původní technické řešení napojení bylo vedeno z průmyslové zóny Příluky (východní část Zlína) místní zástavbou přes nevyhovující most s omezeným provozem pro nákladní auta dále přes úrovňové křížení s jednokolejnou železniční tratí ze Zlína do Vizovic na křižovatku se silnicí I/49. Pro rozvíjející se průmyslovou zónu Zlína se z hlediska zajištění plynulé dopravy jednalo o kritické místo. Bylo zřejmé, že úrovňové křížení železniční tratě a nevyhovující stávající most přes řeku Dřevnici musí být nahrazeny mostem novým, posunutým zhruba o 200 m, který přemostěním řeky a železnice zajistí jednoduché propojení průmyslové zóny a hlavní silniční trasy na Vizovice.

Nové technické řešení

Stavba probíhala v Přílukách v prostoru stávající silnice I/49 na části místní komunikace (MK) Pekárenská a Cecilka a na území mezi silnicí I/49 a MK Cecilka, kde celým řešeným územím prochází koryto řeky Dřevnice a jednokolejná železniční trať. Součástí byla i úprava křižovatky silnice I/49 s ulicí Pančava včetně točny MHD, křižovatky Pekárenská–Cecilka a zřízení nové okružní křižovatky v místě křížení nového silničního napojení průmyslové zóny s MK Cecilka.

Napojení průmyslové zóny Příluky na silnici I-49 směr Zlín.
SO 201 – Most přes řeku Dřevnici a železniční trať.


Základní změnou oproti původnímu stavu byla úprava průsečné křižovatky s místní komunikací Pančava a Pekárenská na křižovatku stykovou se zrušením větve místní komunikace Pekárenské pro motoristickou dopravu a jejím ponechání v redukované šířce jako cyklostezky. Původní levé odbočení bylo přesunuto do nové stykové křižovatky se silničním připojením průmyslové zóny. Poloha tohoto odbočení byla dána konfigurací území, zejména převýšením nivelety silnice nad niveletou trati ČD, což umožnilo realizovat mimoúrovňové křížení silničního připojení zóny a trati ČD.

Nové silniční napojení průmyslové zóny si vyžádalo zřízení nové mostní estakády přes trať ČD a řeku Dřevnici. Původní jednopolový betonový most z předpjatých nosníků přemosťující řeku, který vykazoval vysoký stupeň koroze, byl v havarijním stavu a dávno za svou plánovanou životností. Po zprovoznění nového mostu byl zdemolován a nahrazen lávkou pro pěší a cyklisty ve stejné poloze.

Pohled na nový most od řeky.

Nová mostní estakáda – základní technické údaje

Stěžejním stavebním objektem prací a kapacitního propojení průmyslové zóny se silnicí I/49 byla realizace mostního objektu SO 201 – Estakáda přes řeku Dřevnici ve Zlíně. Jedná se o mostní objekt přes železnici a vodní tok o sedmi polích s horní mostovkou z předpjatého betonu vedený ve směrovém oblouku a výškově ve vrcholovém oblouku. Statický most působí jako spojitá trámová konstrukce. Příprava podskružení třetí etapy nosné konstrukce přes řeku.Celková délka mostu je 161,34 m, jednotlivá pole mají délku 9,0 m + 27,0 m + 22,0 m + 22,0 m + 22,0 m + 22,0 m + 16,0 m. Šířka mostu je proměnná z důvodu rozvětvení jízdních pruhů před napojením na silnici I/49 a rozšiřuje se z 10,0 m ve směru napojení na okružní křižovatku až na 24,87 m směrem k napojení na silnici I/49. Výška mostu nad terénem je 12,2 m nad dnem koryta řeky. Stavební výška je proměnlivá od 0,99 m do 1,59 m, jedná se o náběhy nosné konstrukce u pilířů největšího pole překlenující řeku Dřevnici.

Spodní stavba je tvořena krajními opěrami s úložnými prahy, závěrnými zídkami, přechodovými deskami, zavěšenými křídly a šesti středními podpěrami. Nosná konstrukce o ploše 2 130 m2 je uložena na spodní stavbu prostřednictvím hrncových ložisek. Most dilatuje od vnitřních podpěr směrem k opěrám, kde jsou osazeny povrchové mostní závěry.

Založení mostu je provedeno jako hlubinné na vrtaných pilotách, které jsou vetknuty do základů. Na mostě je osazeno záchytné zařízení (svodidlo úrovně zadržení H2), na levé římse bez výplně, na pravé zábradelní se svislou výplní. Na vnější straně nouzového chodníku je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Na levé křídlo opěry OP1 navazuje železobetonové oddilatované křídlo.

Betonáž druhé etapy nosné konstrukce.Nejdelší mostní otvor nové estakády, která leží na zaplavovaném území řeky Dřevnice, převádí až 100letou vodu včetně požadované normové rezervy. Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným sklonem horního povrchu mostu, kde je voda z vozovky odvedena prostřednictvím mostních odvodňovačů.

V blízkosti mostu se nachází množství inženýrských sítí (podzemní vedení ČD Telematika, SSZT Správy železnic, podzemní kanalizace a vodovod společnosti MOVO). Po mostě jsou v chráničkách vedeny kabely veřejného osvětlení. V místě světelné křižovatky s I/49 jsou umístěny napájecí a řídicí kabely světelného signalizačního zabezpečení. Ve třetím mostním poli dochází ke křížení mostu s podzemním vodovodním přivaděčem (ocelové potrubí DN 600). Základ podpěry je proto natočen a umístěn v minimální vzdálenosti 3,8 m od osy potrubí, které se nachází v hloubce cca 3,0 m.

Průběh realizace nového mostu

Ukládka betonu během betonáže třetí etapy nosné konstrukce.Realizace mostní estakády byla limitována zejména dobou výstavby, tedy zahájením prací na přelomu roku 2021 a 2022 a dokončením a zprovozněním mostu do konce roku 2022. Tento termín se podařilo dodržet, provoz po novém mostě byl spuštěn 8. prosince 2022. Pro dodržení tohoto termínu bylo nutné rozfázovat výstavbu mostu do tří etap s časovým postupem výstavby estakády od opěry OP8 (ze směru od kruhového objezdu u průmyslové zóny) směrem k opěře OP1 (u napojení na I/49).

V každé z jednotlivých etap byly vybetonovány opěry a pilíře spodní stavby a byla osazena ložiska. V průběhu přípravy bednění a montáže předpínací výztuže a armatury nosné konstrukce z měkké betonářské oceli byly zahájeny práce na spodní stavbě další etapy tak, aby se celý proces maximálně zkrátil a zvolenou etapizací se dosáhlo maximální časové úspory.

Betonáž třetí etapy nosné konstrukce se zachováním provozu železnice pod mostem.Betonáž desky nosné konstrukce byla rovněž rozdělena do tří etap, kdy byly různé části postupně samostatně betonovány a následně předpínány a zároveň spínány s ostatními v jednu spolupůsobící konstrukci. Během první etapy probíhala betonáž od opěry OP8 k pilíři P6 (pole 7 a 6, 373 m3), během druhé od pilíře P6 po P4 (pole 5 a 4, 505 m3) a během třetí od pilíře P4 k opěře OP1 (pole 3, 2 a 1, 855 m3).

Nosná konstrukce mostu byla betonována betonem C 35/45 – XF2, XD1, XC4 – Cl 0,10 – Dmax 22 – S4 s požadavkem na stanovení statického modulu pružnosti pro předpínání po 28 a 90 dnech pro přesný statický výpočet do realizačního projektu mostu a následně jeho sledování a kontrolní odběr zkušebních těles v průběhu realizace. Celkový objem betonu nosné konstrukce je 1 733 m3.

Stavební práce byly velmi náročné zejména ve třetí etapě výstavby, kdy bylo potřeba zajistit bezpečné a staticky funkční podepření v těsných prostorových podmínkách vodního toku řeky Dřevnice a železniční trati se zachováním provozu během výstavby. Byla proto zvolena kombinace několika technologií podepření a zajištění bednění přes překlenované překážky.

Závěr

Nové silniční napojení bylo velkou a náročnou dopravní stavbou, jež výrazně napomohla ke zlepšení dopravní dostupnosti průmyslové zóny ve východní části Zlína, ale také ke značnému snížení dopravní zátěže a hluku z dopravy na stávajících místních komunikacích ulic Pekárenská a Cecilka. Klíčovým objektem tohoto napojení je nový silniční most, který postavili mostaři společnosti OHLA ŽS během relativně krátké doby. Toto velmi zajímavé mostní dílo nenásilně zapadá do prostoru zástavby ve Zlíně-Přílukách a silnice I/49 směrem na Vizovice. Respektuje výškové uspořádání a přirozeně překlenuje řeku Dřevnici a souběžnou železniční trať.

Autor: Ing. Petr Kubica, technolog, středisko Technická podpora, OHLA ŽS, a.s.