Propojení Hané s Jeseníky s přispěním firmy OHLA ŽS

Železniční stanice Uničov po rekonstrukci Železniční stanice Uničov po rekonstrukci

Významná stavba elektrizace a rekonstrukce železniční tratě propojující města Šumperk a Olomouc byla zahájena v létě roku 2019. Společnost OHLA ŽS, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na realizaci dvou úseků v rámci této rozsáhlé rekonstrukce, vždy ve sdružení s jinými partnery.

DOPRAVNÍ DŮLEŽITOST TRATĚ ŠUMPERK–OLOMOUC

Jednokolejná trať Šumperk–Olomouc o celkové délce cca 60 km prochází řadou obcí a měst, z nichž největší jsou Uničov a Šternberk. Přestože zahájení provozu dráhy, které se datuje do období 1870 až 1873, bylo nepříznivě ovlivněno tehdejší ekonomickou krizí, trať brzy získala v regionu mimořádný význam v přepravě jak osob, tak zboží. Také v dnešní době stále plní významnou roli v osobní i nákladní dopravě a při pohledu na mapu železniční sítě Správy železnic vyvstává její další důležitá funkce. Jako variantní trať může plnit úlohu záložního propojení namísto trasy železničního koridoru v úseku Olomouc–Zábřeh, avšak její stávající technický stav to neumožňoval. Správa železnic proto z pozice investora rozhodla o její komplexní rekonstrukci a elektrifikaci. V rámci projekční přípravy byla stavba rozdělena do tří úseků: Šumperk–Libina, Libina–Uničov a Uničov (včetně) – Olomouc, přičemž na realizaci dvou posledních zmíněných úseků se podílí společnost OHLA ŽS, která je vedoucím společníkem sdružení.

ROZSAH PRACÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace pro realizaci rekonstrukce tratě vychází z požadavku na zavedení vyšší rychlosti, zajištění bezbariérových nástupišť a přístupů k nim a celkové zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících. Díky stavbě mají být dosaženy následující základní rychlostní parametry: maximální rychlost pro úsek Uničov–Olomouc je stanovena na 160 km/h a pro úsek Šumperk–Uničov maximálně 100 km/h. Délka nástupišť, jejichž hrana bude mít 550 mm nad temenem kolejnice, je v zastávkách stanovena na 90 m a ve stanicích na 110 m. Způsob rekonstrukce mostů musí umožňovat instalaci železničního svršku s průběžným štěrkovým ložem. Trať bude elektrifikována s ohledem na její návaznost na trakční soustavu sousedních tratí stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Na celé trati bude rekonstruováno sdělovací a zabezpečovací zařízení, přičemž provoz bude po rekonstrukci řízen z Regionálního dispečerského pracoviště v Olomouci.

V úseku Olomouc–Uničov se počítá se zavedením jednotného evropského vlakového zabezpečovače ERTMS úrovně ETCS L2, tj. v kombinaci s GSM-R, a v úseku Uničov–Šumperk s národním vlakovým zabezpečovačem LVZ. Dopravny budou vybaveny novým staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) 3. kategorie typu elektronické stavědlo. Traťové úseky budou vybaveny novým traťovým zabezpečovacím zařízením (TZZ) 3. kategorie typu automatické hradlo. Všechny přejezdy v úseku s rychlostí 160 km/h budou zabezpečeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami, v úseku Uničov–Šumperk budou na základě projednání s Drážním úřadem zabezpečeny individuálně. Na celém úseku Olomouc–Šumperk se počítá se zavedením automatického vedení vlaku (AVV). Dispečerské řízení napájení trati je navrženo z elektrodispečinku v Přerově, kde bude doplněno zejména SW a HW vybavení spojené s nově doplněnou tratí do systému řízení.

ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATI UNIČOV (VČETNĚ) – OLOMOUC

Rekonstrukce trati Šumperk–Olomouc začala v roce 2019 stavbou s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“. Jedná se o jednokolejný úsek s jednoduchými směrovými a výškovými poměry díky rovinatému území. Stavba byla rozložena do tří etap. První představovala rekonstrukci žst. Uničov a část traťové koleje po odbočku vlečky Unex u Uničova. Tato etapa proběhla v roce 2019. Druhá fáze výstavby, která byla provedena v roce 2020, představovala rekonstrukci úseku od Šternberka po Olomouc. Třetí etapa zahrnovala rekonstrukci tratě od odbočky vlečky Unex po stanici Šternberk a byla dokončena v září roku 2021.

Za nejkomplikovanější část této stavby lze označit úsek trati za Olomoucí směrem k zastávce Hlušovice, kde se původní těleso náspu železničního spodku nacházelo na neúnosném podloží bývalých slatinišť. Vlivem deformace celého náspu zde docházelo k trvalému rozpadu geometrické polohy koleje, takže nebylo možné dosáhnout zlepšení stavu pouze stabilizací pláně železničního spodku. Bylo proto nezbytné odtěžit celé těleso náspu v délce cca 2,5 km a také materiál neúnosného podloží až na stabilní vrstvy. Podloží zemního tělesa bylo následně stabilizováno sanační a drenážní vrstvou z kameniva hrubších frakcí. Teprve na takto připravené podloží mohlo být znovu zřízeno samotné zemní těleso.

Za zmínku stojí také poněkud nestandardní postup výstavby ve stanici Bohuňovice. Z časových důvodů bylo nezbytné začít s výstavbou železničního svršku v této stanici již v době, kdy probíhala výstavba sousedních traťových úseků, a tudíž nebylo možné obsloužit staveniště standardně po kolejích. Veškerý kolejový materiál sem byl dopraven automobily a smontován na místě. Až po zřízení sousedních traťových úseků bylo možné po kolejích dopravit štěrk pro doplnění štěrkového lože do předepsaného profilu a těžkou traťovou mechanizaci pro definitivní směrovou a výškovou úpravu koleje.

V rámci stavby v úseku Uničov (včetně) – Olomouc byla mimo jiné provedena rekonstrukce 34 kilometrů železničního svršku, muselo být odtěženo 232 317 m3 a navezeno 86 779 m3 zemin. Bylo rekonstruováno nebo zcela nově zřízeno 15 mostů a 31 propustů, byla vybudována nová nástupiště o celkové délce nástupištních hran 1 345 m. Elektrizace a napájení technologických zařízení si vyžádala zřízení jedné podpůrné trakční měnírny a dvanácti trafostanic. Trakční vedení dosahuje délky 42 km.

ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATĚ LIBINA–UNIČOV

V září 2021 byly ukončeny výlukové práce na celé stavbě elektrizace a zkapacitnění tratě v úseku mezi Uničovem (včetně) a Olomoucí, což umožnilo vyloučit další traťový úsek, kterým byla traťová kolej mezi Uničovem a Troubelicemi. Tím byly započaty výlukové práce v navazující stavbě „Elektrizace a zkapacitnění tratě Libina–Uničov“, které byly ukončeny v prosinci roku 2021.

V letošním roce začala obnova zbylého úseku mezi Libinou a Troubelicemi, jež zahrnuje také komplexní rekonstrukci obou jmenovaných stanic. Na rozdíl od předešlé stavby je zde trať vedena poměrně členitým terénem podhorského charakteru. Tato skutečnost klade velké nároky na obslužnost staveniště. Zhotovitel musel pro přístup k tělesu tratě a umělým stavbám železničního spodku vybudovat a zpevnit značné množství přístupových komunikací, které byly budovány z výziskového a recyklovaného materiálu. Rovněž bylo nezbytné zřídit dvě mostní provizoria na stávajících komunikacích III. třídy, neboť dosavadní mosty svou únosností nevyhovovaly potřebám staveništního provozu. Obslužnost staveniště rovněž komplikují investiční akce v přilehlých obcích. Jedná se o rekonstrukce místních komunikací a kanalizací, které vyžadují uzávěry komunikací, s nimiž plán organizace výstavby počítal pro dopravu materiálu, výkopů a strojů na stavbu.

V rámci elektrizace a zkapacitnění tratě v úseku Libina–Uničov bude mimo jiné obnoveno 16 km železničního svršku a 8 výhybek. Budou zřízena nástupiště o celkové délce nástupištních hran 450 m, bude rekonstruováno nebo nově zřízeno 18 mostů a 31 propustů a bude přestavěn jeden nadjezd polní cesty. Pro zajištění napájení trakčního vedení a technologických zařízení budou zřízeny dvě nové trafostanice. Rozvinutá délka trakčního vedení dosahuje délky 16 km. V současnosti se práce na stavbě soustřeďují na sanaci železničního spodku, buduje se odvodnění stanic a tratě. Mostní objekty a propusty získávají definitivní podobu. Vrcholí práce na adaptacích výpravních budov, které budou disponovat prostory pro instalaci zabezpečovacího zařízení. Kulminují práce na budování nástupišť, která budou doplněna přístřešky pro cestující. Práce by měly být ukončeny v prosinci letošního roku, kdy bude celá trať uvedena do provozu.

ZÁVĚR

Stavby „Elektrizace a zkapacitnění tratě Uničov (včetně) – Olomouc“ a „Elektrizace a zkapacitnění tratě Libina–Uničov“ jsou potěšujícím důkazem o snaze Správy železnic zatraktivnit železnici i v regionální dopravě a postupně tak vracet železnici konkurenceschopnost i v tomto segmentu železniční dopravy. Společnost OHLA ŽS, a. s., může být právem hrdá, že může k této snaze nemalou měrou přispět.

Ing. Marcel Navrátil
ředitel výstavby Divize Železnice
OHLA ŽS, a. s.