Rekonstrukce nástupišť železniční stanice Semily

publikováno:
Pohled shora na železniční stanice Semily. Pohled shora na železniční stanice Semily.

Popis výchozího stavu stanice a hlavní cíle rekonstrukce

Železniční stanice Semily se nachází na severu Čech v Libereckém kraji a leží v km 101,9–km 102,6 na celostátní železniční trati 030 Jaroměř–Liberec. Směrově je stanice v přímé s největším sklonem 2,000 ‰. Traťové úseky přiléhající k železniční stanici jsou jednokolejné.

ŽST Semily se nachází v zastavěném území města. Leží v ochranném pásmu železniční dráhy a v ochranném pásmu elektrického vedení. V obvodu železniční stanice jsou dvě nástupiště, podchod pro cestující, výpravní budova, manipulační plocha a dva železniční přejezdy. V rámci stavby se plánovala rekonstrukce nástupišť, konkrétně přemístění nástupiště u 2. koleje ke 4. koleji. Zároveň dojde k zastřešení 1. nástupiště a vybudování přístřešku na nástupišti u 4. koleje. Stávající podchod bude zkrácen a nově vyústí na 1. nástupiště. Přístup do podchodu bude umožněn ze 2. nástupiště přístupovým chodníkem. 3. a 5. manipulační kolej bude demontována a prostor bude uvolněn pro navazující investiční stavbu „Terminál veřejné hromadné dopravy Semily – Nádražní ulice“. Tak vznikne efektivní přestupní vazba „hrana-hrana“ mezi železniční a autobusovou osobní dopravou. Jako náhrada za manipulační koleje bude vybudována nová 3. manipulační kolej v severní části ŽST spolu s manipulační plochou pro silniční nákladní dopravu.

Nové zastřešení nástupiště.Hlavním cílem stavebních úprav bylo zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících zřízením bezbariérově přístupných nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Dalším cílem bylo zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými módy veřejné dopravy.

V rámci stavby byla požadována rekonstrukce všech tří staničních kolejí a vybudování nových vnějších nástupišť u koleje č. 1 a č. 4 s výškou nástupní hrany 550 mm na TK. Bylo nutné odstranit dvě manipulační koleje a místo nich vybudovat jednu novou manipulační kolej č. 3.

Kromě modernizace železničního svršku bylo požadováno i kompletní zrekonstruování železničního spodku, včetně všech dalších zařízení. Dále byla zadána kompletní rekonstrukce mimoúrovňového podchodu a železničního přejezdu, včetně všech bezbariérových přístupů. V návaznosti na změny v kolejišti byla nutná úprava zabezpečovacího, sdělovacího a elektrického zařízení ve stanici.

Změny oproti stávajícímu stavu

Hlavní změnou v ŽST Semily oproti původnímu stavu jsou nově vybudovaná vnější nástupiště u koleje č. 1 a u koleje č. 4 místo dvou nevyhovujících úrovňových nástupišť. Délka nástupní hrany těchto nástupišť je 150 m, šířka nástupiště je 3,0 m. Nástupiště jsou zřízena z prefabrikovaných dílů typu H130 bez konzolových desek s předsazenou hranou. Přístup na obě nástupiště zajišťuje zcela nově zrekonstruovaný podchod o délce 20 m a šířce 4,8 m. Podchod je vybudován ve velmi moderním a čistém designu, včetně zastřešení v místě vyústění na nástupišti č. 1. Při realizaci podchodu bylo použito i dočasné mostní provizorium z důvodu zachování železničního provozu ve stanici po co nejdelší dobu. K této technologii bylo přistoupeno z důvodu celkového zrychlení výstavby. Ve srovnání s původně plánovanou dobou realizace 1 rok a 4 měsíce byla doba zkrácena pouze na 1 rok, takže by z hlediska schválených výlukových stavů nebylo možné podchod zrealizovat.

Nástupiště č. 1 bylo upraveno tak, aby plynule a bezbariérově navazovalo na prostor v bezprostředním okolí výpravní budovy, kde byly vhodně doplněny i prvky se zelení. Dále byl prostor na levé straně od kolejiště upraven, včetně snesení starých vlečkových kolejí. Tak je prostor připraven pro budoucí autobusový terminál, který tak bude přímo navazovat na železniční nástupiště č. 1. Vytvoří tak moderní přestupní vazbu hrana/hrana. Tato část nástupiště byla doplněna moderním zastřešením v délce 56 m.

Podél nástupiště č. 2 byla postavena opěrná zeď v délce cca 200 m, která slouží pro udržení samotné konstrukce nástupiště a pro vybudování přístupové rampy od východu z podchodu.

Kompletní modernizací prošel také kolejový svršek i spodek všech tří kolejí. Byla vybudována nová manipulační kolej č. 3 v místě stávající nepoužívané manipulační plochy a skladu, který musel být zčásti zdemolován. Ve stanici je nově zřízena bezstyková kolej. Železniční svršek je tvořen kolejnicemi typu 49E1 s bezpodkladnicovým pružným upevněním k betonovým pražcům.

V koleji č. 1 bylo nainstalováno pět zkušebních úseků o délce 30 m. Celková délka včetně přechodových částí je 215 m. Jedná se o zkušební úseky železničního spodku, které budou v budoucnu používané pro návrh vysokorychlostních tratí. Jedná se o konstrukce s vysokou tuhostí, které jsou osazeny snímači pro vyhodnocení deformací. Návrh byl do stavby implementován ve spolupráci s ČVUT v Praze, FS.

Přístupový chodník ve směru  od přejezdu P3083.Kromě běžných úprav na železničním spodku byly navrženy i hluboké vsakovací šachty, a to z důvodu nevhodného zemního podloží. Vsakovací zařízení je vybudováno ze soustavy 10 vrtů o průměru 1,0 m a hloubce 12 m.

Manipulační plocha také prošla kompletním přebudováním. Ve stávajícím stavu plocha připomínala spíše polní cestu, ze které vyčníval železobetonový bunkr. Bunkr byl odstraněn. Celá plocha byla srovnána a její povrch byl zpevněn, vyasfaltován. Část byla i oplocena pro potřeby prodejce uhlí. Tato plocha o rozloze cca 2 000 m2 je také odvodněna šesti vsakovacími vrty o stejných rozměrech, jako jsou navrženy pro železniční spodek.

V rámci rekonstrukce byl upraven úrovňový přejezd P3083. Přejezd je nově pouze jednokolejný. Konstrukce přejezdu je betonová a rozebíratelná. Dále byl dostavěn i přechod pro chodce, aby byla pěší doprava přirozeně spojena s centrem města a prostorem nádraží. Modernizací dále prošlo osvětlení stanice a audiovizuální informační systém pro cestující, který je nově tvořen LED obrazovkami a rozhlasovým zařízením, umístěným na nástupištích a v okolí výpravní budovy. Celý prostor železniční stanice je nově pod dohledem kamerového systému. V rámci přípravy prostoru před VB byl přemístěn 18 m vysoký stožár TRS, který v původní poloze narušoval celkový charakter prostoru před výpravní budovou. Původní sklad ČD byl zmenšen na polovinu a místo zdemolované části byl umístěn technologický dvojdomek. V něm je instalován dieselagregát a do druhé části domku byla osazena sdělovací technologie.

Traťová rychlost po modernizaci je v hlavní traťové koleji 80 km/h, v ostatních dopravních kolejích 50 km/h a v manipulační koleji č. 3 je 40 km/h. Doplněn byl rovněž nový mobiliář ve stanici v podobě laviček a košů.

Přínos pro místní obyvatele

Hlavním přínosem stavby je bezbariérový přístup do stanice, což zvyšuje bezpečnost cestujících a provoz ve stanici. Nová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice a vybudování moderního mimoúrovňového podchodu usnadnily cestujícím přístup k vlakům a pohyb ve stanici. Modernizace přinesla zvýšení kultury cestování. Stanice nyní představuje moderní přestupní bod mezi železnicí a ostatními módy dopravy, především vazbou na autobusový terminál, který bude realizován v roce 2024. Po realizaci terminálu budou moci cestující využívat pohodlnou přestupní vazbu hrana/hrana. Dále byl ve spolupráci s městským architektem kladen důraz na provázání prostorů se zelení. Vhodně byly doplněny záhony místo betonových ploch, které příjemně doplnily celkový ráz stanice. Nový železniční svršek a spodek snižuje riziko mimořádných událostí a zvyšuje komfort při jízdě vlaků. V neposlední řadě je po úpravě zvýšena bezpečnost na úrovňovém přejezdu P3083, kde došlo k úpravě místní komunikace a vybudování chodníků pro bezpečnější a pohodlnější pohyb osob.

Příprava pro autobusový terminál

Přípravné stavební práce začaly už v prosinci roku 2022, jednalo se o kácení dřevin a celkové vyčištění prostoru stanice. Samotná stavba začala až na začátku roku 2023, kdy se rozběhly demoliční práce v kolejišti. V jarních měsících probíhaly stavební práce především na základech, výkopových pracích a spodních stavbách, včetně stavby základů podchodu a opěrné zdi. Hlavní viditelné části rekonstrukce byly realizovány v letních měsících, a to objekty železničního svršku, nástupiště a dláždění zpevněných ploch. Stavba byla oficiálně dokončena na podzim roku 2023 za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic dne 26. října. Rekonstrukce stanice vyšla zhruba na 173 milionů korun a je koordinována s výstavbou autobusového terminálu v přednádražním prostoru.

Výstup z podchodu  na 1. nástupišti.Tato investiční akce Správy železnic měla za cíl kromě samotné rekonstrukce železniční stanice i přípravu pro budoucí autobusový terminál. V průběhu projekčních prací byly tyto dvě akce velmi úzce koordinovány a předpokládala se i společná realizace. Bohužel se vydání stavebního povolení pro stavbu autobusového terminálu zdrželo, a tak se železniční stavba zrealizovala v menším předstihu. Nicméně rekonstrukce železniční stanice připravila prostor pro budoucí autobusový terminál velmi detailně. Byla zřízena nová dešťová kanalizace, která je napojena do stávající městské kanalizace v blízkosti kruhového objezdu v ulici Nádražní. Odvádí vody z plochy autobusového terminálu. Kanalizace je také připravena pro bezproblémové zapojení uličních vpustí autobusového terminálu. Při výstavbě byl kladen velký důraz na dodržení společné hrany, a tak ukončení zpevněných ploch železniční stanice je již přesně usazeno dle směrových i výškových požadavků autobusového terminálu, včetně osazení nájezdových obrubníků v místě budoucích zastávek autobusů. Nový autobusový terminál nabídne několik nástupních a výstupních stání, včetně několika odstavných pro autobusy. Vedle terminálu bude postaveno i záchytné parkoviště pro obyvatele, kteří se budou moci dopravit k terminálu osobním autem.

Díky této společné investici Správy železnic a města Semily vznikne velmi atraktivní přestupní bod mezi více druhy veřejné dopravy, a tím se podaří trošku snížit popularitu dopravy osobním automobilem. V neposlední řadě uvolní stávající autobusové nádraží prostor v centru Semil a umožní tím další rozvoj této lokality.

Autor: Ing. Lukáš Jáneš, SAGASTA s.r.o.
Foto: Adam Bosák