„Výstavba zastávky Neratovice sídliště“ – zastávka v novém designu

Pohled z výšky na novou zastávku Neratovice sídliště Pohled z výšky na novou zastávku Neratovice sídliště

V září loňského roku byla zahájena občany i představiteli vedení samosprávy města Neratovice tolik očekávaná stavba „Výstavba zastávky Neratovice sídliště“. Zadavatelem stavby a investorem této sdružené investice byla Správa železnic, státní organizace (zastoupená Stavební správou západ) společně s městem Neratovice. Vítězem výběrového řízení veřejné zakázky a hlavním zhotovitelem stavby se stala pražská společnost REMEX CZ a. s.

ROZSAH REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

  • Železniční svršek – rekonstrukce GPK: 550 m
  • Železniční spodek – sanace: 175 m
  • Délka nástupištní hrany: 120 m
  • Informační systém – 6 řádkový informační panel: 1 ks
  • Informační systém – rozhlas: 7 ks
  • Osvětlení zastávky, osvětlovací stožáry: 6 ks
  • Přechod pro pěší: 1 ks

Pro společnost REMEX CZ a. s. se jednalo, byť ne objemově, ale svých charakterem, o velice významnou zakázku, neboť byla první železniční stavbou realizovanou v pozici hlavního zhotovitele. Vlastní realizací se potvrdila správná firemní koncepce vzájemné interní spolupráce a koordinace v rámci jednoho projektu, která byla postupně a cíleně připravována v mnoha předešlých železničních projektech, jenž byly realizovány v poddodavatelském systému. Tyto zkušenosti se zúročily v přímé spolupráci nejen mezi stavební a odpadovou divizí společnosti, subdodavateli, zajištěným vlastním inženýringem, ale také v zajištění přímé a otevřené externí komunikace se zadavatelem a zástupci municipality. A právě spolupráci s odbornými složkami objednatelů je potřeba vyzdvihnout, protože s ohledem na nadčasový, možná i průlomový design zastávky, bylo zapotřebí ve velice krátkém časovém horizontu projednat a zrealizovat mnoho změn vedoucích k cíli, jak jsme si pracovně nazvali – zastávce třetího tisíciletí. V této souvislosti je také zapotřebí zmínit významný podíl a přínos podzhotovitele pro zabezpečovací a sdělovací techniku, společnost Monzas, spol. s r. o., jelikož i tato technologická část stavby doznala významných změn a přinesla pokrokové technologie v oboru zabezpečovací techniky a informačních technologií (blíže v dalším vydání).

Samotná realizace stavební části zakázky, výstavba nové zastávky na trati 070 z Prahy do Turnova, byla naplánována na 8 měsíců. Vlastní výstavbu, v původním designu, společnost plánovala, po vyšším zefektivnění stavebních postupů a úpravě harmonogramu stavby, výrazně zkrátit, ale vzhledem k novým řešením, projednáním, schvalovacím procesům atp. bylo na dokončení potřeba podstatně více nezbytného času. I přes všechny negativní časové vlivy byly stěžejní práce na železničním spodku, železničním svršku, nástupišti i provozních souborech provedeny ve schválených plánovaných výlukách, aniž by došlo k narušení celkového harmonogramu stavby a předpokládanému nasazení dopravců nebo plánům města v návaznosti na zprovoznění zastávky. Jednalo se o denní výluky v termínu od 12. října do 18. října 2019, na které navázala nepřetržitá výluka od 19. října do 1. listopadu 2019. Všechny stavební činnosti byly mimo tyto výluky realizovány za provozu, bez omezení železničního provozu a s minimálním omezením a nežádoucími dopady v intravilánu města. Zastávka byla nakonec i v malém předstihu uvedena do provozu na konci dubna 2020 i přesto, že zhotovitel realizoval, po dohodě se zástupci města, navíc SO – výstavbu severojižního chodníku a úpravu chodníku přilehlého k zastávce.

Hlavní stavební činnost byla především soustředěna na vybudování vlastní zastávky na širé trati, rekonstrukci dotčené části železničního spodku a svršku a vybudování nového přechodu pro pěší, kde docházelo k nebezpečnému přecházení občanů. Přechod pro pěší železobetonové konstrukce BRENS je současně doplněn akustickou signalizací pro slabozraké, zarážkou slepecké hole a je zabezpečen novým typem zabezpečovacího zařízení (polymerové závory se zcela novým typem pohonu, ledkové výstražníky atp., které se podařilo, díky zhotoviteli, všem organizačním složkám a výrobci – firmě AŽD Praha – v rekordně krátkém čase uvést do ověřovacího provozu. Nově zřízený přechod pro pěší umožní především bezpečný přechod chodců a současně umožní propojení západní a centrální části města.

Nové bezbariérové nástupiště je tvořeno hranou z prefabrikátů ŽPSV H130, jehož součástí jsou i dva plně vybavené přístřešky pro cestující, sofistikovaný orientační systém, technologicky zcela nový 6řádkový informační panel, rozhlas, označovače jízdenek a nově vybudované osvětlení. Pro příchod cestujících k nástupišti slouží nově zrealizovaná schodiště a současně z ulice Mánesova pochozí rampa pro bezbariérový přístup. Vzhledem k značné oblibě využívání cyklodopravy ve městě je součástí vybudované zastávky i kryté stání pro odložení jízdních kol.

Jednu z nejvýraznějších změn, proti původní podobě, doznal povrch nástupiště, který je nyní tvořen protiskluzovou dlažbou od německé společnosti Godelmann v odstínu „šedá uni“. Vzhledu moderní zastávky byly rovněž přizpůsobeny, v souladu s osazenou dlažbou, nové prosklené přístřešky a zábradlí opatřené jednotným barevným odstínem antracit.

Z pohledu komplexnosti dopravní infrastruktury mají nyní obyvatelé Neratovic i díky přilehlému parkovišti P+R a autobusové zastávce výrazně pohodlnější dostupnost železniční dopravy a možnost využití ucelené dopravní obslužnosti nejen této sídlištní lokality. Další z výzev pro zlepšení dopravní infrastruktury města je podle vedení radnice vybudování železniční zastávky v městské části Mlékojedy. Budiž příkladem právě „naše“ zastávka „Sídliště“. Z výše uvedeného je asi cítit, že jsme pyšni na dokončené dílo a že spolupráci se zadavatelem a městem hodnotíme vysoce kladně. Pozitivní hodnocení občanů již během výstavby a přání zástupců města potkat se i nad dalším společným projektem je pro všechny z nás to nádherné, to, čeho si na stavařině tolik ceníme.

Bc. Jaromír Pišl
hlavní stavbyvedoucí
REMEX CZ a. s
.