Tesydo pořádá Technickou konferenci o svařování, konstrukcích výrobků a technických zařízeních

publikováno:
autor:
Zámek Valeč Zámek Valeč

Tesydo, s.r.o., pořádá u příležitosti 25. výročí založení činnosti Technickou konferenci. Ta je určená pro projektanty, konstruktéry, technology, svářečské i stavební dozory, techniky, inspektory a kontrolory, pracovníky kvality, výrobce, pracovníky výroby a montáže, revizní techniky, manažery, auditory, technické a marketingové pracovníky firem. Akce se koná na Zámku Valeč 24. a 25. března 2020. Časopis KONSTRUKCE je mediálním partnerem akce.

Diskutovat se budou technické dodací podmínky, požadavky, zásady a správná technická praxe pro navrhování konstrukcí i provádění výrobků, technických zařízení a staveb. Přednášky budou zaměřeny na navrhování, dimenze a výpočty, provádění - výroba, kontrola i zkoušení, svařování i pájení a zvláštní technologické procesy, technické konstrukční materiály, výrobní procesy, tepelné zpracování, povrchová úprava, kvalifikace postupů výroby a personálu, kritéria rizik pro navrhování, provoz výrobků i posuzování shody, zkušenosti z praxe a další příbuzná témata. Vše bude tradičně zaměřeno na stavební výrobky, strojní, tlaková, plynová zařízení, zdvihací, transportní i dopravní zařízení, energetická, teplárenská, chemická zařízení i technologická zařízení a jejich navrhování, provádění, výroba, montáž, provoz a dokumentace).

Cílem konference je seznámit technickou veřejnost s problematikou a požadavky na dokumentaci (projekci, konstrukci, výpočty, design), bezpečnost, trvanlivost, spolehlivost, životnost i kvalitu výrobků, technologické, výrobní postupy, kontrolní, zkušební postupy výrobků a montáže výrobků i technických zařízení. Dále upozornit na legislativní předpisy i výrobkové normy, požadavky na výrobu, montáž, zajišťování kvality a provádění kontrolní i zkušební činnosti při zhotovování dílců i konstrukcí výrobků a technických i technologických zařízení (stavebních, strojních, výrobních, dopravních, transportních, konstrukcí zařízení pro energetiku i teplárenství, tlakových, plynových, chemických, elektrických a zdvihacích zařízení), včetně požadavků na jejich provoz, údržbu, kontrolu i zkoušení, ev. diagnostiku při provozu, také na provádějící kvalifikovaný personál. Tj. v souladu s požadavky na bezpečnost, spolehlivost i životnost i celkové kvality výrobků, vyhrazených technických zařízení a vybraných zařízení i stanovených výrobků a technických zařízení k posuzování shody, tzn. dle legislativy, právně-technických předpisů ČR, EU i harmonizovaných a neharmonizovaných technicky určených výrobkových norem ČSN, EN a ISO aj.

Téma:

 1. Oblast energetických zařízení - jaderných, tepelných, vodních, větrných, slunečních aj.
 2. Oblast stavebních výrobků a staveb
 3. Oblast strojních zařízení
 4. Oblast tlakových zařízení
 5. Oblast plynových zařízení
 6. Oblast zdvihacích zařízení
 7. Oblast elektrických zařízení
 8. Oblast projekce, konstrukce a navrhování i provádění výrobků a technických zařízení
 9. Oblast výroby i montáží konstrukcí výrobků a technických zařízení
 10. Oblast kontroly a zkoušení výrobků i technických zařízení - NDT, DT, funkční, zátěžové, provozní aj.
 11. Oblast výpočtů a dimenze výrobků i zařízení, včetně modelování dimenzí výrobků a svarových spojů
 12. Oblast degradace materiálů výrobků a zařízení při jejich provozu - creep, únava, kavitace, zpevnění, oduhličení, lomy, nadměrná plastická deformace, trhliny, adheze, abraze, koroze, vibrační opotřebení aj.
 13. Svařování a jiné zvláštní technologické i výrobní procesy, včetně montážních procesů
 14. Tepelné zpracování materiálů, výrobků a technických zařízení
 15. Povrchové před-úpravy i úpravy výrobků a zařízení
 16. Technické konstrukční materiály pro konstrukce výrobků a zařízení
 17. Navrhování i provádění vodních turbín, parních turbín a spalovacích turbín
 18. Navrhování i provádění výrobků pro letectví
 19. Mostní konstrukce a lávky pro pěší, obslužné i technologické lávky
 20. Právní předpisy, technické harmonizované a technicky určené normy výrobků i jiné výrobkové normy
 21. Nízko-výkonové i středně-výkonové kotle pro domácnost i výtopny na zemní plyn, na uhlí, na dřevo apod. suroviny, na elektřinu, na tekuté topné oleje, na propan-butan aj. paliva
 22. Degradace kotlových materiálů následkem chlorové i teplotní koroze při spalování plastů aj. odpadů
 23. Zařízení pro spalovny, výtopny, teplárny, výměníkové stanice i elektrárny
 24. Výrobky z plastů, druhy plastů a použití plastů v praxi
 25. Kotlová zařízení pro elektrárny, spalovny i výtopny a jejich podmínky provozu i parametry
 26. Procesní potrubí pro rozvody médií
 27. Tlakové nádoby pro různé účely
 28. Výměníky tepla pro různá použití
 29. Tlaková a bezpečnostní výstroj tlakových zařízení
 30. Pasporty tlakových zařízení a prohlášení o shodě výrobku
 31. Technické konstrukční materiály pro exponované části tlakových zařízení a průmyslové kotle
 32. Podmínky předcházení nadměrnému creepu u materiálů pro energetiku a pro tlaková zařízení
 33. Statické, dynamické, cyklické zkoušky a zkoušky na únavu, funkční zkoušky výrobků i zařízení
 34. Těsnostní a tlakové zkoušky energetických zařízení i tlakových a plynových zařízení
 35. Parametry kotlů pro vytápění a otopné soustavy, druhy a použití kotlů
 36. Projekce i konstrukce nosných konstrukcí výrobků i technických zařízení, druhy dokumentů
 37. Metrologie a měřidla i zkušební zařízení, kalibrace a validace
 38. Systémy managementu kvality a systémy řízení výroby dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001
 39. Provádění inspekcí výrobků a technických zařízení
 40. Provádění certifikací výrobků i technických zařízení
 41. Kritéria rizik při navrhování  i provádění výrobků i technických zařízení
 42. Prováděná kvalita tlakových zařízení, neshody
 43. Prováděná kvalita energetických zařízení, neshody
 44. Prováděná kvalita kovových konstrukcí, neshody
 45. Prováděná kvalita zdvihacích zařízení, neshody
 46. Prováděná kvality strojních zařízení, neshody
 47. Prováděná kvalita stavebních výrobků, neshody
 48. Prováděná kvalita plynových zařízení, neshody
 49. Prováděná kvalita elektrických zařízení, neshody
 50. Otopná zařízení, navrhování, provádění a zavádění i provozování
 51. Pasporty výrobků i technických zařízení a návody na provoz, kontrolu, diagnostiku i údržbu během provozu
 52. Opravy a repase, údržba i rekonstrukce výrobků, staveb a technických zařízení
 53. Čističky odpadních vod, principy, navrhování a provádění zařízení
 54. Kotelny, spalovny, výtopny, výměníkové stanice a tepelné elektrárny
 55. Laserové technologie pro svařování, dělení a povrchové úpravy materiálů v praxi
 56. Mechanizace, automatizace a robotizace výrobních procesů
 57. Požadavky na jednoduché tlakové nádoby a jejich provádění
 58. Požadavky na přepravitelné tlakové nádoby a jejich provádění
 59. Systém řízení kvality a výroby u výrobců i montážních firem dle technické praxe.
 60. Revize a periodické prohlídky technických zařízení, strojů i nářadí.
 61. Eurokódy v technické praxi, aplikovatelnost i využitelnost

Další informace ZDE.