Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn

Model stávajícího stavu Model stávajícího stavu

Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Station and Services). Tento hlavní investor na německých drahách převzal všeobecnou iniciativu spojenou s BIM a již nyní většinu projektů takto vypisuje. Jelikož proces zavádění BIM je velmi složitý, především na celkové pochopení a přijetí nového konceptu plánování od všech účastníků (projektanti, investor a jeho složky, orgány státní správy apod.), nejedná se nyní o plnohodnotný BIM, ale spíše o pokročilou 3D – koordinaci. Přesto se (i na malých projektech) všichni účastníci tento systém učí a postupně jej pojímají za vlastní.

FÁZE PLÁNOVÁNÍ

Německo přijalo strategický přístup pro plánování obnovy železniční infrastruktury. Na horizont cca 5 let vždy vyhlásí projekt obnovy vybrané trati. V harmonogramu se sladí postupná obnova trakce, kolejí, ZZ, nástupišť, přejezdů a mostů ve sledu, aby bylo možné připravit výluky. Nastaví se zde tedy časová okna na přípravu, ukotví výluky a termín uvedení do provozu (vše se odvíjí od plánovaných výluk, které jsou sice velmi krátké, ale stanovené v dostatečném předstihu). Celý proces přípravy je tedy ohraničen tímto dokumentem a úzkostlivě se dbá na jeho dodržování. Z tohoto důvodu zde existuje celkem 9 plánovacích fází (LPH, Leistungsphasen), které postihují celý cyklus přípravy a stavby a jednoznačně je člení mezi jednotlivé účastníky. Hlavními rozdíly je oddělení Územního řízení profesního a civilního a více fází na soutěž stavby a její dozorování. Dále realizační dokumentaci od projektanta kontroluje několik „Prüferů“ (kontrolorů) – interních i externích.

DIGITÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ NA DB

Digitální komunikaci s okolím využívá DB pro různé oblasti různé nástroje. Správcem všech těchto systémů a databází je DB a svým partnerům (projektantům, zhotovitelům, dozorům) přiděluje vzdálené přístupy.

Náklady, čas: Veškerá cenová a časová hlediska projektu i stavby jsou sledovány v cloudovém SW DB ITWo. Jedná se o rozpočtářsko – harmonogramový program, který obsahuje veškeré cenové základny a popisy prací. V praxi to probíhá tak, že projektant dostane přístup na přidělenou zakázku a sepíše podle fáze projektu výkaz výměr z přednastavených položek. Po odladění investor databázi zamkne projektantovi pro zápis, vyhodnotí, odstraní ceny a skrze elektronickou akci soutěží stavbu. Během výstavby zhotovitel doplňuje do databáze hotové výkony, které investor schvaluje, či se dále řeší nesoulady. Tímto způsobem se soutěží i veškeré další činnosti včetně projektových. Podobným způsobem se navrhuje a hlídá i čas.

Úložiště souborů: Jako datové cloudové úložiště pro ostatní informace (2D výkresy, 3D modely, dokumenty atd.) zvolilo DB službu THINK project. Zde DB opět přiděluje jednotlivým uživatelům práva přístupu a předává či přebírá podklady.

Vzorové listy: DB má zpracovanou základnu vzorových řešení (Musterlösung) pro velkou část prvků dopravní infrastruktury (nástupiště, mobiliář, výtahy, osvětlení, odvodnění, podchody atd.). Tyto vzorové listy jdou jak ve formě pdf, tak i dwg přístupné ke stažení ze stránek DB. Součástí vzorových řešení jsou i různá posouzení, statika, podmínky použití apod. Všechna tato vzorová řešení jsou svázána s Leistungsverzeichniss (soupis prací v iTWO) a většina má obraz v podobě BIM prvku. V projektové dokumentaci 2D se tedy opakovaná řešení odkazuji na jednotlivá čísla vzorových listů a detaily se významně nerozkreslují.

BIM knihovny: DB vydává knihovnu BIM modelů v ifc/rvt pro tyto prvky stažitelnou na adrese DB. Většina z nich je obrazem Vzorových řešení. Součástí BIM podkladů je i podrobný pokyn pro jaké LOD (úroveň detailů modelu) / LOI (úroveň detailů popisu) se mají v jednotlivých fázích používat. Jelikož se proces BIM všichni učí, soustředí se investor na prostorovou správnost, kolize, použití materiálů a stavební postupy. BIM model následně využívá pro prezentace a projednávání (Inženýring si DB zajišťuje většinou samo). Jako zobrazovací SW používá DB pro tyto účely Autocad Nawisworks. Jako BIM koordinátora si DB mnohdy najímá externí firmy.

DB nepodceňuje ani samotnou komunikaci a hojně využívá IP-telefonii, konferenční hovory, vzdálené obrazovky apod.

UKÁZKY Z PROJEKTŮ

SUDOP PRAHA je účasten na několika BIM projektech pro DB: BIM Bf Langenprozelten, BIM Station Bruckmühl, BIM Walterhausen.

ZÁVĚR

DB si plně uvědomuje výhody projektování a správu infrastruktury v digitálním prostředí. Proto si vytvořilo kompletní ekosystém digitálního plánování, ve kterém vydává technické detaily a opakovaná řešení, které následně převádí na soupis prací i rozpočet a vše převádí v BIM prvek. Vše je zaštítěno několika cloudovými úložišti (rozpočty, projektová data a vzorová řešení + BIM).

Veškerá vzorová řešení, 3D buňky a soupisy prací udržuje DB aktuální na svém portálu a poskytuje je všem k dispozici. DB pravidelně organizuje různá školení na téma Vzorových řešení, kde představuje změny a přijímá zpětnou vazbu od uživatelů.

Prakticky celou oblast rozpočtů, soupisu prací a harmonogramů již přesunuli do jednotného prostředí iTWo a tato je nyní závazná pro všechny stupně projektové dokumentace.

Pro projednání stavby uvnitř dráhy (LPH3) začínají používat pouze 3D modely, pro další projednání s dotčenými orgány státní správy (LPH4) se však stále používá papírová 2D dokumentace. Tato dokumentace se ale výrazně zjednodušuje oproti našim zvyklostem.

Ve 3D BIM modelech ovšem praxe odhaluje spoustu zákoutí, které se musí řešit napříč projektanty, investory, zhotoviteli a v neposlední řadě softwary. Jedná se o převodní formát srozumitelný všem zúčastněným, zobrazení např. staničení, prezentace apod. Každopádně DB začíná modely využívat nejen pro interní komunikaci, ale především pro vlastní inženýring a prezentace. Celý stavební obor se tedy tímto učí přijímat výhody BIM procesu.