Dvorecký most, nový most přes Vltavu v Praze

V říjnu 2017 vyhlásilo Hlavní město Praha architektonicko-konstrukční otevřenou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh „Dvorecký most“. Předmětem soutěže byl návrh nového přemostění Vltavy na území hlavního města Prahy. Dvorecký most spojí vltavské břehy mezi zlíchovským pivovarem a podolským nábřežím (cca 400 metrů severně od křižovatky s ulicí Jeremenkova). Dvorecký most je určen pro provoz tramvajových a autobusových linek městské hromadné dopravy, integrovaného záchranného systému a pro pohyb chodců a cyklistů. Most tak nemá sloužit pro individuální automobilovou dopravu, což je některými odborníky i částí veřejnosti kritizováno.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Návrhy v I. fázi soutěže bylo možno podávat do února 2018. Bylo podáno celkem 45 návrhů, z nichž 7 bylo vyřazeno pro nesplnění soutěžních podmínek. V I. fázi soutěže tudíž zůstalo 38 návrhů. Porota posoudila přijaté návrhy a postoupila 7 návrhů do II. fáze soutěže. Tyto návrhy odsouhlasil Dopravní podnik, Povodí Vltavy, Plavební správa a bezpečnostní rada HLMP. V červnu 2018 byla odeslána výzva k účasti ve II. fázi soutěže sedmi vybraným návrhům k dopracování svých návrhů s termínem odevzdání září 2018.

Porota na hodnotící schůzi dne 21. 9. 2018 stanovila pořadí jednotlivých návrhů v II. fázi soutěže. Pro rozhodnutí o umístění na 1. a 2. místě se konalo tajné hlasování. Jednalo se o rozhodnutí mezi dvěma podle poroty vysoce kvalitními návrhy, ale mezi zcela odlišnými koncepcemi.

Výsledek soutěže

Dále jsou uvedeny návrhy, které se umístily na prvním až sedmém místě v II. fázi soutěže. U každého návrhu jsou uvedeni autoři návrhu, stručná charakteristika hlavní nosné konstrukce, pohled na hlavní nosník a charakteristický příčný řez.

1. místo (obr. 1 a 2)
TUBES spol. s r. o. + ATELIER 6, s. r. o.

Spojitý most s horní mostovkou o šesti polích o rozpětí od 30,0 do 87,0 m. Plavba je umožněna jediným otvorem o šířce 80,0 m. Dva hlavní pilíře v řece jsou rámově spojeny s nosnou konstrukcí. V příčném řezu je tříkomorový průřez s dvěma hlavními vnitřními stěnami proměnné výšky. Vnější stěny jsou lomené a dotvářejí tvar konstrukce. Výška nosné konstrukce se mění parabolickými náběhy od 3,1 do 5,4 m nad hlavními pilíři.

2. místo (obr. 3 a 4)
Santiago Calatrava LLC, Curych, Švýcarsko

Zavěšený nesymetrický most se zalomeným pylonem s hustou sítí prostorově uspořádaných závěsů. Rozpětí jednotlivých polí je 100 + 200 + 40 m. Výška pylonu je 120 m. Závěsy se sbíhají ke špičce pylonu a v prostoru se vzájemně míjejí. Ocelový komorový trám mostovky šířky 17,5 m je spřažený s betonovou deskou mostovky. Dolní líc trámu je zaoblený.

3. místo (obr. 5 a 6)
CMC architects, a. s. + Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Spojitý trámový most s horní mostovkou o třech polích rozpětí 116,7 + 115,2 + 105,0 m. Předpjatý nosník dvoutrámového průřezu je podepřen pomocí tří oblouků z betonu vysoké pevnosti. Trámy jsou komorového průřezu výšky 2,1 m, oblouky jsou plnostěnné. Ve střední části v místě spojení trámů s oblouky se předpokládá příčné předepnutí.

4. místo (obr. 7 a 8)
Wilkinson Eyre Architects Ltd., Londýn, Velká Británie.

Spojitý trámový most o 4 polích s horní mostovkou o rozpětí 42 + 54 + 198 + 36 m. Hlavní nosnou konstrukcí jsou dva ocelové příhradové nosníky proměnné výšky s dolním parabolickým pásem. Dolní i horní pásy jsou komorového čtyřbokého průřezu. Diagonály jsou trojbokého průřezu. Mezi horními pásy je vložená betonová deska, která je spřažená s horními pásy.

5. místo (obr. 9 a 10)
Ing. arch. Michal Gabaš + Apropos Architects s. r. o., + Dr. Ing. Luboš Podolka

Spojitý trámový most o pěti polích s horní mostovkou o rozpětí polí 33,0 + 25,6 + 30,4 + 196,0 + 61,4 m. Hlavním nosným průřezem je betonový trám šířky 3,8 m s oboustrannými konzolami o vyložení 8,1 m. V hlavním poli má trám výrazně proměnnou výšku od 1,75 m uprostřed rozpětí do 9,26 u podpor. V úrovni dolní hrany trámu v hlavním poli jsou oboustranné konzoly pro chodce.

6. místo (obr. 11 a 12)
SUDOP PRAHA a.s.

Spojitý trámový most o šesti polích s horní mostovkou o rozpětí 36,0+4×66,0+44,0 m s výraznými náběhy nad pilíři. V příčném řezu je lichoběžníkový dvoukomorový průřez proměnné výšky od 1,66 do 4,26 m se šikmými krajními stěnami

7. místo (obr. 13 a 14)
Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka + Ing. arch. Roman Strnad

Spojitý trámový most o šesti polích s horní mostovkou o rozpětí polí 20+38+62+120+62+19 m. Hlavní nosnou konstrukcí je trojkomorový nosník proměnného průřezu s lineárními náběhy k podporám. Výška průřezu je od 3,0 do 6,0 m. Proměnná je i vodorovná vzdálenost stěn od 6,7 m nad podporami do 4,8 m uprostřed rozpětí.

ZÁVĚR

Všech sedm návrhů hodnocených v II. fázi soutěže na Dvorecký most vykazovalo vysokou kvalitu ze všech pohledů. V šesti návrzích byly předloženy trámové mosty s horní mostovkou, pouze v jednom případě byl navržen zavěšený most. Počet polí v jednotlivých návrzích byl různý, rozpětí největšího pole se pohybovalo od 66 do 200 m. V pěti návrzích byla hlavní nosná konstrukce předpjatá betonová, ve zbývajících dvou návrzích byla ocelová konstrukce. Na jaře roku 2022 byl vybrán zhotovitel vítězného návrhu mostu a lze si jenom přát, aby byla realizace co nejdříve zahájena a aby mostní dílo bylo dokončeno v nejvyšší kvalitě.

doc. Ing. Tomáš Rotter. CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Autor příspěvku byl předsedou poroty