I/14 Vojtěšice–Mladkov, stavební úpravy silnice

publikováno:
Realizace stavby 2858. Realizace stavby 2858.

Silnice I/14 je silnicí I. třídy propojující severovýchodní oblasti Čech podél hranice s Polskem, vzájemně dopravně propojuje města Liberec, Jablonec nad Nisou, Vrchlabí, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a zajišťuje tranzitní dopravu ve směru od hraničního přechodu v Harrachově a od Liberce do oblasti Podkrkonoší.

Jedním z úseků na území Libereckého kraje je úsek „I/14 Vojtěšice–Mladkov“. Jedná se o úsek stávající silnice I/14 v úseku mezi Jabloncem nad Jizerou a Poniklou, který je stavebně rozdělen na dva dílčí úseky – první úsek úpravy se nachází mezi obcemi Vojtěšice a Maříkov, druhý úsek je v rozsahu od křižovatky se silnicí II/290 (křižovatka „Na Mejtě“) po Novou Ves. Uvedené úseky se nacházejí v provozním staničení cca km 35,7–38,2 a 42,65–42,9, které odpovídá stavebnímu staničení km 0,800–3,320 (první úsek) a km 7,760–8,037 (druhý úsek).

Situační výkres širších vztahů.

Část stavby (km 0,800–3,320) se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krkonoše, na okraji III. zóny velkoplošného, zvláště chráněného území Krkonošského národního parku, a zbytek trasy je v jeho ochranném pásmu, dále se nachází na okraji lokality NATURA 2000 – Ptačí oblasti (PO) Krkonoše, poblíž trasy u Hradska se nachází ochranné pásmo vodního zdroje OPVZ 2b Vysoké nad Jizerou. V bezprostředním okolí stavby se nacházejí dva významné krajinné prvky – řeka Jizera a lesní porost, podél toku Jizery je vymezen prvek ÚSES – nadregionální biokoridor K30 Rašeliniště Jizery – Údolí Kamenice a Jizery, a to osa vodní (K30V – vodní tok Jizera) a osa mezofilně bučinná (K30MB – luční a lesní společenstva).

Celý úsek rekonstruované silnice I/14 je veden souběžně s tokem řeky Jizery, tj. v jejím záplavovém území (samotná silnice se však nachází nad úrovní hladiny Q100).

Přes uvedené úseky stavby jsou vedeny linky autobusové dopravy v počtu cca 20 spojů denně (v obou směrech).

Vzorový příčný řez.

Vzhledem ke skutečnosti, že silnice v předmětném úseku byla ve stavebně nevyhovujícím stavu, kdy hlavními závadami byly především absence odvodnění pláně, podloží z namrzavých zemin, nevyhovující konstrukce vozovky s četnými poruchami (zejména síťový rozpad, deformace vozovky), nevyhovující stav odvodnění včetně propustků, nevyhovujících stávajících zdí a vysokých skalních svahů, přistoupil vlastník silnice k realizaci její opravy.

Poruchy stávajících opěrných zdí.V rámci této opravy budou provedeny především frézování a obnova stávajícího asfaltového krytu a případné zesílení vozovky v celkové délce cca 2 800 m (realizované na základě diagnostického průzkumu vozovky), oprava stávajících zdí, případně jejich náhrada novými konstrukcemi v celkové délce cca 2 100 m, obnova a doplnění záchytných bezpečnostních systémů (svodidla, zábradlí) v souladu s požadavky ČSN 73 6101 a s ohledem na místní poměry, zajištění funkčního odvodnění silnice silničními příkopy a trativody včetně údržby, pročištění, případně opravy stávajících cca 15 příčných propustků, údržba, případně rozšíření nezpevněných krajnic, úprava vodorovného a svislého dopravního značení, úprava stávajících autobusových zastávek (zřízení nových nástupišť, případně autobusových zálivů – dle lokálních podmínek – v souladu s požadavky Policie ČR), nutné vyvolané přeložky a úpravy inženýrských sítí (CETIN, ČEZ, veřejné osvětlení), údržba přilehlé silniční vegetace.

Poruchy stávajících opěrných zdí.Stavba je stavebně rozčleněna do cca 30 stavebních objektů a podobjektů, z nichž jeden objekt řeší přípravu území, sedm objektů je silničních (rekonstrukce silnice I/14 včetně odvodnění, autobusové zastávky, dopravní značení a dopravní opatření), 16 stavebních objektů se týká konstrukcí zdí a svahů (opravy zdí, nové železobetonové zdi a prahy, armované a hřebíkované svahy) a pět objektů řeší přeložky vyvolaných inženýrských sítí.

Rozhodujícími činnostmi jsou oprava stávající vozovky a opravy zdí.

V rámci opravy vozovky, která je značně porušena hloubkovou korozí, jež místy přechází ve výtluky v obrusné vrstvě, bude provedeno frézování v celé délce do hloubky 100 mm pod upravenou (vyrovnanou) niveletu silnice. Na vozovku budou položeny dvě nové asfaltové vrstvy z asfaltového koberce mastixového SMA 11+ v tl. 40 mm a asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 60 mm. Mimo výše uvedené frézování je lokálně navrženo ještě dofrézování s pokládkou dalších asfaltových vrstev. Plná konstrukce vozovky je navržena v místech výkopů opěrných zdí, armovaných svahů a překopů nových propustků. Konstrukce vozovky vycházejí z katalogu vozovek TP 170 – vozovka D0-N-5, třída dopravního zatížení III. V rámci opravy silnice je navržena rovněž úprava stávajících zastávek „Jablonec nad Jizerou, Bratrouchov“, „Jablonec nad Jizerou, Hradsko“ a „Jablonec nad Jizerou, Horní Dušnice, Maříkov“. Zastávky jsou v současném stavu bez zpevněných a zvýšených nástupišť se zastavením autobusu v průběžném jízdním pruhu, většina jich je navržena bez autobusových zálivů, nově budou realizovány se zvýšenými nástupišti a bezbariérovým přístupem (délka nástupišť je navržena 15,0 m, ve stísněných poměrech 12,0 m).

Realizace stavby 3049.
Realizace stavby 3113.
 
Realizace stavby 3235.
Realizace stavby 2858.


Nezbytné jsou opravy stávajících opěrných zdí, které jsou mnohdy ve zcela nevyhovujícím stavu, kdy je porušena jejich konstrukce, dochází k jejich „vyvalování“ vlivem těžké dopravy a k rozvoji trhlin souvisejících s poklesem zásypu za rubem zdí a svahů, případně jsou poškozeny erozivním působení vody nebo náletové vegetace.

Oprava těchto zdí je navržena, dle charakteru poškození a místních podmínek, v několika různých variantách:

 • SO 260 Opravy opěrných zdí – oprava zdi je rozdělena na dva hlavní úseky, v prvním úseku je oprava řešena náhradou stávající zdi za novou monolitickou železobetonovou úhlovou zeď, ve druhém úseku je oprava řešena pomocí skořepiny ze stříkaného betonu (torkretu) zajištěné vertikálními žebry kotvenými pomocí zemních hřebíků,
   
 • SO 261 Nové římsy a sanace zdí – stávající železobetonový práh je nahrazen úhlovou železobetonovou zdí s vykonzolovanou římsou šíře 1,5 m s revizním chodníkem, na římsách osazení svodidla a zábradlí,
   
 • SO 262 Železobetonový práh a armovaný svah – stávající zeď se nahrazuje za novou v celém rozsahu, vzhledem k rozdílným podmínkám jsou navrženy tři typy řešení, a to v první variantě železobetonový práh šířky 1,5 m, na který je kotvené svodidlo a zábradlí nouzového chodníku, práh je přikotvený ke stávajícímu prahu a skalnímu výběžku, ve druhé variantě je navržena železobetonová úhlová zeď s vykonzolovanou římsou šířky 1,5 m, na kterou je přikotveno svodidlo a zábradlí nouzového chodníku, ve třetí variantě je navržen vyztužený násyp s netuhým zatravněným lícem ve sklonu 70° s lícními výztuhami z ocelové geomřížoviny a nosnými výztuhami uvnitř násypu z PES geomříží, v koruně násypu budou zaberaněna svodidla,
   
 • SO 263 – 265, SO 267 – 268, SO 271 a 274 Armované svahy – jedná se o místa se stávajícími nízkými železobetonovými prahy kotvenými na mikropilotách, které budou vybourány a nahrazeny vyztuženým násypem s netuhým zatravněným lícem ve sklonu 70 s lícními výztuhami z ocelové geomřížoviny a nosnými výztuhami uvnitř násypu z PES geomříží, lícní strana se zatravňovací georohoží,
   
 • SO 266 Opěrné zdi – stávající zeď bude částečně nahrazena úhlovou zdí s kamenným obkladem, v místě železničního mostu bude vybetonována nová železobetonová úhlová zeď ve tvaru betonového svodidla chránící konstrukci mostu proti nárazu, římsy na zdi budou doplněny ocelovými zábradelními svodidly,
   
 • SO 269 Opěrné zdi – stávající kamenná zeď výšky až 5,5 m z kamenné rovnaniny s lícním zdivem z fylitů a svorů bude zesílena hřebíkováním a koruna zdi opatřena odlehčující Chaudyho deskou ve formě úhlové železobetonové zdi výšky 2,4 m s kamenným obkladem a vykonzolovanou římsou pro revizní chodník, stávající kamenná zeď ve spodní části bude postupně přezděna na stříkaný beton roznášecí nosné vrstvy vyztužené KARI sítěmi kotvenými přes roznášecí desky k hřebíkům, římsy na zdi rozšířené pro revizní chodník budou doplněny ocelovými svodidly a zábradlím,
   
 • SO 272 Opěrná zeď – stávající železobetonová zídka bude nahrazena železobetonovou úhlovou zdí s římsou šířky 0,75 m, na římse je kotvené zábradelní svodidlo s plnou výplní sloužící jako protiodstřiková zábrana, v další části je navržen vyztužený násyp s netuhým zatravněným lícem ve sklonu 70°, v koruně násypu budou zaberaněna svodidla, za kterými bude osazeno dvoumadlové zábradlí,
   
 • SO 273 – Železobetonová zeď – stávající opěrná konstrukce (tížná zeď) je zcela nahrazena novou úhlovou ŽB zdí s kamenným obkladem s respektováním polohy stávajícího propustku, římsa na zdi bude doplněna ocelovými zábradelními svodidly s protiodstřikovou clonou, v navazující části zdi bude provedena na stávající zdi pouze nová železobetonová římsa, resp. železobetonový práh,
   
 • SO 276 Hřebíkovaný svah – navržen hřebíkovaný svah s řadou hřebíků ze samozávrtných injektážních tyčí R32 délky 4 m s lícem z kamenného žulového obkladu na stříkaném betonu, který bude vyztužen kari sítí u obou povrchů.

Stavba je realizována při zachování veřejného provozu s vedením dopravy v jednom jízdním pruhu s usměrněním dopravy pomocí světelné signalizace.

Celkový objem zemních prací – výkopy 11 120 m3, násypy 5 040 m3. Předpokládaná cena stavby 175 326 400 Kč bez DPH.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala a autorský dozor na stavbě zajišťuje společnost PRAGOPROJEKT, a.s., stavbu realizuje sdružení společností M-Silnice a.s. a BREX, spol. s r.o. Stavba byla zahájena na jaře 2023, předpokládaný termín ukončení prací je v roce 2024.

Autoři: Ing. Michal Bočánek,
Ing. Ivan Rybák,
PRAGOPROJEKT, a.s.
Foto: PRAGOPROJEKT, a.s.