Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje

Vizualizace mostního objektu (zdroj DEGES) Vizualizace mostního objektu (zdroj DEGES)

Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně, kterou provádí Metrostav a. s., divize 4 ve sdružení s BeMo Tunnelling. Ocelovou konstrukci mostu vyrábí divize 3 Metrostavu. Investorem je DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs‑ und ‑bau GmbH).

Metrostav a. s., divize 4 ve sdružení s BeMo Tunnelling získalo v říjnu 2018 zakázku na výstavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně, historickém městě považovaném za bránu do Saského Švýcarska vzdáleném cca 30 km od Drážďan směrem na Ústí nad Labem. Projekt byl vysoutěžen s výkresy ocelové konstrukce v podobnosti RDS, kdy při vstupní technické radě měl být investorem předán kompletně „oprüfovaný“ (rozuměj schválený nezávislým statikem) statický výpočet. Tímto postupem si investor sliboval dosáhnout u tak náročného díla zkrácení trvání stavby z cca 4,5 let na 34 měsíců. Zhotovitel si měl zajistit RDS pouze na pomocné konstrukce a pracovat na realizační dokumentaci betonových konstrukcí podle předané statiky. Zpracovatel realizační dokumentace stavby je Pontex s. r. o., dílenské dokumentace PIS PECHAL, s. r. o.

Návrh mostu vzešel z architektonické soutěže v roce 2006, kdy byl kladen důraz na štíhlost nosné konstrukce a spodní stavby. Jako vítězný byl vybrán návrh, kdy je hluboké údolí říčky Gottleuba překročeno celkem 9 poli o délkách 68 – 92 – 116 – 120 – 120 – 124 – 108 – 92 – 76 m. Nosná konstrukce délky bezmála jednoho kilometru je navržena jako sdružený polorám o 9 polích s železobetonovými pilíři proměnného průřezu ve směru podélném i příčném na osu mostu dodatečně spojenými pomocí železobetonových náběhů s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovým komorovým průřezem spřaženým s prefamonolitickou železobetonovou mostovkou.

Nosná konstrukce bude přes údolí vysunuta ve sklonu 4 % z kopce ve výšce 1,5 m nad hlavami pilířů. Následně, po vyrovnání deformací pilířů v důsledku výsuvu, bude na hlavy pilířů nosná konstrukce spuštěna a pevně s nimi spojena. Následovat bude betonáž železobetonových náběhů vytvářejících požadované rámové působení konstrukce. Po osazení železobetonových prefabrikátů mostovky na příčné konzoly nosné konstrukce proběhne betonáž spřažené mostovky, budou vybetonovány římsy, položena vozovka a provedeny všechny další dokončovací práce. Vzhledem k velké štíhlosti nosné konstrukce i spodní stavby je nutné během zpracování RDS i následně výsuvu a dalších kroků výstavby plnit požadavky projektu z hlediska kmitání v důsledku působení zatížení větrem.

Součástí stavby je cca 1 km hlavní trasy směrově nerozdělené komunikace přeložky spolkové silnice B172. U opěry 100 je silnice v zářezu cca 11 m, celkem bude vytěženo cca 150 000 m3 zvětralého až zdravého pískovce.

Spodní stavba mostu je založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1 200 mm. Práce na zakládání mostu jsou v současné době ukončeny, pro sdružení je provedlo Zakládání staveb a. s.

Most překračuje údolí říčky Gottleuby ve výšce více jak 70 m, překračuje prudké svahy, silnici S173, řeku a atletický stadion. Následně se na protější straně v budoucnu napojí na navazující tunel.

Výroba ocelové konstrukce probíhá v Horních Počernicích v prostorách Divize 3 Metrostavu, do konce roku 2019 bude vyrobeno 14 z plánovaných 44 podélných dílů nosné konstrukce. Zahájení výsuvu se předpokládá v létě 2020.

Projekt je po technické stránce velice náročný zejména s ohledem na kombinaci podélného výsuvu, spouštění a zmonolitnění nosné konstrukce se spodní stavbou. Investorovi se bohužel nepodařilo zajistit přenesení požadavků statického výpočtu do podmínek zadání, vize zkrácení doby výstavby tak nejspíše nedojde naplnění.

Z přiložené fotodokumentace jsou patrné základní parametry konstrukce a aktuální postup prací.

Marek Foglar,
Metrostav a. s., divize 4