Nová silnice má odvést dopravu z centra Plzně. Plzeň: Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Druhá etapa stavby Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká zahrnuje výstavbu samotného úseku silnice I/20, propojení tohoto úseku silnice I/20 se silnicí II/231 a řešení silnice II/231 v ulici Na Roudné a dále napojení silnice II/231 na již provedenou 1. etapu stavby (r. 2013). Začátek trasy silnice I/20 je v oblasti křižovatky ulic Plaská, Studentská a Lidická. Trasa se dále přimyká k železniční trati Plzeň–Žatec. V oblasti staničení 1,3 km je navrženo propojení silnice I/20 a Na Roudné pomocí místní komunikace vedené západně podél trati Plzeň–Žatec, která zajistí navázání novým kruhovým objezdem na ulice Na Roudné a Jateční.

Silnice I/20 je součástí komunikačního systému, jehož cílem je odvést část dopravy mimo centrální oblasti města Plzně. V převážné části stavby se jedná o novostavbu. Pouze v oblasti ulice Na Roudné je možno část úseku považovat za rekonstrukci.

V rámci 2. etapy je navržena silnice I/20 v úseku Plaská – Na Roudné jako směrově rozdělená čtyřpruhová komunikace. Pro navazující úsek průtahu silnice I/20 ve směru k ulici Rokycanská je aktuálně zpracovávána DUR – I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné. Výhledově se počítá s pokračováním průtahu silnice I/20, který by měl být napojen až na ulici Rokycanskou v Plzni.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Investoři: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Statutární město Plzeň
  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s., HIP Ing. Marek Stádník
  • Správce stavby: Ing. Zdeněk Kuťák, ŘSD ČR, Správa Plzeň
  • Zhotovitel stavby: „Společnost Plaská – Chrástecká“, Eurovia CS, a. s. (vedoucí), Berger Bohemia, a. s. a Swietelsky stavební, s. r. o.
  • Náklady stavby: 531 mil. Kč (bez DPH) – cena vycházející z OTSKP – r. 2017
  • Doba realizace: 2,5 roku

SILNICE I/20

Je řešena jako místní sběrná komunikace v kategorii MS4d 28,25/22,5/70, funkční třída B1. Základní šířka jízdního pruhu je 3,5 m. Začátek trasy I/20 je v oblasti křižovatky ulic Plaské a Studentské. Trasa se dále přimyká k železniční trati Plzeň–Žatec, č. 160. V oblasti staničení 1,3 km je provedeno stažení čtyřpruhového uspořádání silnice I/20 na dvoupruhové.

V úseku staničení 0,0–0,3 km jsou navrženy oboustranné smíšené stezky pro pěší a cyklisty v šířce 3 m. Rovněž byly navrženy pásy pro ozelenění. Křižovatka silnice I/20 a napojení ulic U Velkého Rybníka a Pod Stráží je světelně řízená.

V úseku staničení 0,3–KÚ km je vpravo ve směru staničení situován pás pro ozelenění šířky 3 m, smíšená stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3 m a protihlukový val výšky 3,0 m. Střední dělící pás je v tomto úseku navržen v základní šířce 5,5 m. Dále je v tomto úseku za protihlukovým valem vedena přeložka VTL plyn DN 300 a podzemní vedení přeložky VN 22 kV.

Celková délka úpravy komunikace I/20 je 1,38 km.

SILNICE II/231

Převážná část této komunikace v Jateční ulici byla provedena v rámci 1. etapy. Ve 2. etapě byl řešen úsek od stávající okružní křižovatky (Na Roudné / U Velkého rybníka) přes novou okružní křižovatku k napojení na most přes řeku Berounku.

Silnice II/231 je navržena jako místní komunikace obslužná v kategorii MO2 11,3/8,0/50, funkční třída B2. Začátek úseku trasy II/231 se nachází v místě stávající okružní křižovatky. Trasa je vedena k nové okružní křižovatce ulic Na Roudné / Jateční. Tato okružní křižovatka se nachází v prostoru pod novým železničním mostem. V ulici Na Roudné jsou umístěny oboustranně autobusové zastávky. Spolu s železniční zastávkou Bílá Hora (rekonstruovanou v rámci této stavby) je tak vytvořen přestupní uzel veřejné dopravy. Trasa silnice II/231 končí na napojení k silničnímu mostu přes řeku Berounku. Celková délka úpravy komunikace II/231 je 0,20 km.

PROPOJENÍ SILNICE I/20 A NA ROUDNÉ

Toto propojení je provedeno jako místní komunikace v kategorii MS2 12,05/9,0/50, funkční třída B2. Začátek úseku trasy místní komunikace je na konci úseku stažení silnice I/20 na dvoupruhové uspořádání. Tato místní komunikace dále pokračuje západně od trati Plzeň–Žatec ve směru k ulici Na Roudné. Trasa je vedena v jednostranném skalním odřezu výšky až 20 m. Trať Plzeň–Žatec zůstala ve stávající poloze. Ve staničení cca 0,4 km se místní komunikace napojuje v okružní křižovatce ulice na Roudné na silnici II/231. V úseku 0,0–0,4 km se nachází pravostranná smíšená stezka pro pěší a cyklisty v šířce 3 m. Autobusové zastávky MHD jsou umístěny po obou stranách této místní komunikace. Celková délka úpravy komunikace propojení I/20 a Na Roudné je 0,38 km.

TRAŤ SŽ Č. 160 PLZEŇ–ŽATEC A VLEČKA FERONA

Úpravy této trati souvisejí zejména s postavením nového železničního mostu a rekonstrukcí zastávky Bílá Hora. Železniční trať nezměnila stávající směrovou polohu, došlo pouze k rektifikaci výškového vedení.

Železniční most přes ulici Na Roudné má volnou výšku pod mostem 4,5 m (+ 0,5 m rezerva na výhledové trolejové vedení). Pilíř železničního mostu je umístěn do vnitřního prostoru nové okružní křižovatky. Se stejnými výškovými poměry byl postaven i most na železniční vlečce Ferona přes ulici Jateční.

Akci Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká je možno zařadit mezi „sudopské evergreeny“. První studii jsme na SUDOPU PRAHA projektovali již v roce 2002. 20 let uplynulo jako voda a v září 2021 byla celá stavba uvedena do provozu.

V průběhu provádění stavby 2. etapy došlo na řešení mnoha komplikací plynoucích už jen ze skutečnosti, že intravilánová stavba probíhala v krajském městě. Stavbu rovněž nezjednodušovalo spolufinancování tří investorů. K tomu přistupovalo množství budoucích správců, kdy k zásadním budoucím správcům vedle všech tří investorů řadíme rovněž Správu železnic.

Během stavby došlo k překvapivému rozhodnutí o vypuštění lávky pro pěší, která byla po celou dobu projekčních prací součástí akce. Město Plzeň přijalo rozhodnutí, že lávku postaví v jiném místě v rámci samostatné stavby. Problémy během stavby vyvolávala i pandemie Covid-19 a s ní spojená opatření.

Bez zajímavosti není porovnání realizace 1. a 2 etapy stavby, které od sebe dělí 8 let. Například je možno zmínit, že přes obdobnou výši stavebních nákladů u obou etap násobně vzrostl počet pracovníků na pozici TDS. Značně se také rozbujela celková administrativní náročnost v průběhu stavby. Ať už jde o nároky na jednotlivé zpracovatele RDS, počet oficiálních stanovisek AD nebo další úkony.

Na vypracování RDS zásadních stavebních objektů se podíleli převážně kolegové ze SUDOPU PRAHA. Mostní objekty a zdi řešili zpracovatelé z firmy Sagasta. Za spolupráci na této akci náleží všem zainteresovaným poděkování.

Marek Stádník
SUDOP PRAHA a. s.