Nový nadjezd nad dálnicí D4 spojující obec Řitka s Čisovicemi

publikováno:
Nový nadjezd nad dálnicí D4 mezi obcemi Řitka a Čisovice Nový nadjezd nad dálnicí D4 mezi obcemi Řitka a Čisovice

Na základě výsledků veřejné soutěže se firma EDIKT a. s. stala dodavatelem rekonstrukce mostu III/1024 Řitka. Jedná se o most přes dálnici D4 a objednavatelem je KSÚS Středočeského kraje.

Šlo o demolici stávajícího třípólového nosníkového dálničního nadjezdu spojujícího obec Řitka s protilehlými Čisovicemi a jeho nahrazení novým jednopólovým nadjezdem z T nosníků. Patří k tomu také úprava a rekonstrukce přilehlé komunikace.

Původně bylo zhotovení stavby plánované od jara do podzimu, tedy v průběhu stavební sezony, ale nakonec se zakázka vysoutěžila až na podzim roku 2019.

Problémy však nastaly již před předáním staveniště, kdy pozemky, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci a měly sloužit jako dočasný zábor, patřily soukromému majiteli a nebylo je tak možné využít jako přístupy k mostu a pro zařízení staveniště. Po několika jednáních se přeci jen povedlo domluvit poskytnutí náhradních pozemků a bylo tak možné staveniště převzít.

Samotnou demolici předcházelo naplánování data a času uzavírky, objízdné trasy a časů jednotlivých etap uzavírkovou komisí.

Akce byla stanovena na třetí říjnový víkend ve třech etapách:

  • Etapa 1a od 11 do 13 hodin, kdy došlo k převedení dopravy v jízdních pásech do jednoho jízdního pruhu, navezla se ochranná vrstva zeminy a demontovala se vnější svodidla.
  • Etapa 1b od 19 do 9 hodin následujícího dne, která zahrnovala dokončení ochranné vrstvy, demontáž zbytku svodidel a samotnou demolici mostu. Ke konci této fáze se opět osadila svodidla a došlo k vyklizení a zprůjezdnění po jednom jízdním pruhu v obou směrech.
  • Etapa 1c od 14 do 18 hodin, v této závěrečné etapě se dokončil úklid dálnice a byla opět v obou směrech zprůjezdněna.

Jen pro představu, objem demoličních prací byl 2 173 tun sutě a 370 tun ochranné vrstvy na dálnici. Toto všechno bylo naloženo a vyvezeno na skládku v průběhu několika málo hodin během neděle.

Nutno ovšem dodat, že tento most byl po vypsání soutěže na rekonstrukci shledán nevyhovujícím provozu, a tak byl již uzavřen před předáním staveniště a na pokyn investora byl zdemolován i s asfaltovým souvrstvím, jelikož z důvodu hrozícího odpadu částic betonové konstrukce na pojížděnou D4 nebylo možno na něj bez úplné uzavírky dálnice najet frézou a asfalt odfrézovat. To samozřejmě znamenalo další navýšení již tak velké tonáže stavební suti.

Přesunutí stavby původně plánované na hlavní stavební sezónu do zimního období přineslo i přes přízeň počasí jedno nemalé úskalí. Z důvodu zimní údržby dálnice D4 je legislativně nepřípustné uzavření jednoho jízdního pásu, proto nebylo možné provést osazování nosníků standardním způsobem z dálnice a bylo nutno přeprojektovat tvar jedné opěry a uzpůsobit těleso stávající komunikace pro potřeby postavení jeřábu Liebherr LTM 1500 o nosnosti 500 tun a umožnění nájezdu šesti trajlerů s 34 metrů dlouhými a 57 tun vážícími nosníky.

Pro osazení nosníků byl stanoven první víkend měsíce února 2020 a opět v nočních hodinách ze soboty na neděli byly nosníky za vysokého profesního nasazení osazeny. Po předání osazených a stabilizovaných nosníků začaly tesařské a železářské práce na samotné spřažené desce. Nejprve byly nastrojeny pochozí ochranné lávky na bocích nosné konstrukce a poté vyplněny mezery mezi nosníky cetris deskami. Tím vznikl bezpečný pracovní prostor a následovaly klasické práce na nosné konstrukci, tj. ukládka armatury, bednění příčníků a boků spřažené desky a betonáž. Následovalo izolační souvrství, římsy a montáž mostního vybavení. Na nový most a přilehlou komunikaci byly položeny asfaltové vrstvy, zhotoveny chodníky a přídlažby. A po osazení vodorovného a svislého dopravního značení už nic nebránilo uvedení mostu do provozu. I přes veškerá vzniklá úskalí byl v červnu most úspěšně předán investorovi a nyní je již plnohodnotně využíván.

EDIKT a.s.