Příprava trasy D35 zdárně pokračuje

Dálnice D35 se stane jak severní alternativou pro páteřní dálnici D1, tak také důležitou spojnicí mezi Hradcem Králové a Turnovem. Příprava „pětatřicítky“ přitom nadále pokračuje, a to na území Pardubického, Královéhradeckého i Olomouckého kraje. V prvně jmenovaném je nutné postavit bezmála 87 km dálnice.

První dva úseky mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v délce přes 27 km firmy již staví. První část z Opatovic do Časů má být zprovozněna letos v prosinci. Navazující úsek z Časů do Ostrova cca v srpnu příštího roku. Na území Pardubického kraje ale stále zbývá vybudovat dalších šest úseků v délce takřka 60 km. Jako jedna z překonaných překážek bylo zamítnutí odvolání z října 2020, které potvrdilo platnost územního rozhodnutí (ÚR) pro 7 km dlouhý úsek Ostrov – Vysoké Mýto. Ten bude přímo navazovat na nyní realizovaný úsek do Ostrova. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení (DSP), přičemž odevzdání konceptu se předpokládá v květnu 2021. Úsek zahrnuje též stavbu tunelu Homole, jehož příprava je kvůli podloží náročná. Pracuje se na projektu doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu, který bude obsahovat průzkumnou štolu tunelu.

Lépe je na tom příprava 11,7 km dlouhé části mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku, kde byl odevzdán čistopis DSP a započaly práce na dokumentaci pro provádění stavby. Také byl odevzdán čistopis projektu archeologického průzkumu a probíhá doplňkový průzkum. Již proběhlo i zanesení geometrických plánů na všech pěti dotčených katastrech a došlo k zahájení výkupů potřebných pozemků. Na úseku se zhotovitel bude muset popasovat se stavbou nového železničního mostu na koridorové trati Česká Třebová – Brno. Také kvůli tomuto objektu byl úsek pro stavební řízení rozdělen na dvě etapy. Předpoklad podání žádostí o stavební povolení I. etapy je v květnu 2021, zbytku stavby do konce roku. Předpoklad zahájení I. etapy zahrnující železniční most, přesun nástupišť zastávky Svitavy-Lačnov a dalších související objektů je v říjnu letošního roku.

Dálniční obchvat délky 6 km uleví v budoucnu od provozu Vysokému Mýtu. Úsek mezi Mýtem a Džbánovem má od dubna roku 2020 pravomocné ÚR. Také byl již odevzdán čistopis DSP. V lednu 2021 byly zahájeny práce související s výkupy pozemků (geometrické plány, znalecké odhady, návrhy smluv), přičemž podání žádosti o stavební povolení se očekává v říjnu 2021.

Na nejdelším úseku Opatovec – Staré Město (16,6 km) se bude nacházet nejdelší tunel v české dálniční síti. Proto je také příprava náročná, ovšem trochu paradoxně má tento nejdelší úsek již také pravomocné ÚR. Koncept DSP byl dokončený v prosinci 2020 a předpoklad podání žádosti o SP je v prosinci 2021.

U dalších úseků sice již tak příznivá situace nebyla, ale i zde došlo k zásadnímu průlomu. V případě úseku mezi Litomyšlí a Janovem se řešilo odvolání vůči vydanému ÚR. Úsek byl jen pro účely územního řízení rozdělen na dvě části. Odvolání se vztahovalo na delší z nich (stavba Litomyšl – Janov). Souběžně s tím probíhaly z iniciativy generálního ředitele ŘSD jednání s dotčenými obcemi a spolkem Živé Kornice o úpravách trasy. K uzavření společného memoranda došlo 11. března 2021.

Podpis společného memoranda je pro další vývoj přípravy zásadní. V dokumentu se všechny strany zavázaly ke kompromisům vedoucím k rychlejší výstavbě dálnice kolem Litomyšle. Memorandum řeší např. vymezení trasy dálnice, její nivelitu (výšku náspů či hloubku zářezů) v jednotlivých etapách. Dále specifikuje výsadbu náhradní zeleně či umístění protihlukových stěn. Na základě vznesených a přijatých požadavků bude následovat přeprojektování trasy a podání žádosti o společné povolení (DUSP).

Zmíněný místní spolek byl podepsán také pod odvoláním vůči ÚR (vydáno v prosinci 2019) na předchozím 7,6 km dlouhém úseku Džbánov – Litomyšl. Také v tomto případě se čekalo na rozhodnutí odvolacího orgánu, ovšem součástí memoranda byl i závazek spolku o stažení podaného odvolání. U této stavby byl odevzdán koncept čistopisu DSP a proběhlo připomínkové řízení. K vydání stavebního povolení by v optimálním případě mohlo dojít přibližně v březnu 2022.

Necelých 36 km je délka D35 na území Královéhradeckého kraje. Tam je stavba rozdělena na čtyři úseky. Na třech z nich přitom již úspěšně běží majetkoprávní příprava.

Nejdále je s výkupy ŘSD v případě úseku Úlibice – Hořice, kde je vykoupeno již přes 94 % listů vlastnictví.

V případě úseku Hořice – Sadová má ŘSD v majetku přes 75 %. Na části mezi Sadovou a Plotišti nad Labem je vypořádáno přes 84 %. Termín zahájení prací na prvním úseku se předpokládá v roce 2022, a to konkrétně na úseku Hořice – Sadová. Na dalších dvou úsecích se tak má stát v roce 2023.

Výkupy zatím nemohly probíhat na stavbě „D35 Úlibice, obchvat“, kde ŘSD dlouho čekalo na vydání posledního ze tří územních rozhodnutí. ÚR na celkem 20 stavebních objektů vydal stavební úřad v Jičíně 17. 2. 2021. Nyní následuje zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Přípravu jediného úseku má na starost olomoucká správa ŘSD. Jedná se o 18,2 km dlouhou trasu mezi Mohelnicí a Starým Městem, kde probíhá podrobný geotechnický průzkum a také inženýrská činnost pro podání žádosti o územní rozhodnutí. S vydáním ÚR se počítá v letošním roce. Na D35 u Olomouce pak zbývá postavit ještě krátkou 3,2 km dlouho propojku. Stavba nazvaná D35, stavba 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa má od loňského října pravomocné územní rozhodnutí. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení a následně bude zahájena inženýrská činnost k získání stavebního povolení. K dokončení konceptu DSP došlo prosinci 2020. V roce 2021 budou zahájeny výkupy pozemků.

ŘSD ČR