Projektování a zadávání pyrotechnického průzkumu

publikováno:
Puma použitá při náletech na Pardubice obsahuje 120 kg trhaviny. Krátery v okolí rafinérie měly viditelnou hloubku okolo 4 m a průměr 11–13 m. (ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích) Puma použitá při náletech na Pardubice obsahuje 120 kg trhaviny. Krátery v okolí rafinérie měly viditelnou hloubku okolo 4 m a průměr 11–13 m. (ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích)

Pyrotechnik je odpovědný za výsledek své práce, tedy za kvalitu provedeného pyrotechnického průzkumu. Aby mohl pyrotechnik odvést kvalitní práci, potřebuje kvalitní a objektivní zadání. Pyrotechnici si obvykle umí poradit se zadáním celoplošného pyrotechnického průzkumu (např. průmyslové haly, silnice a dálnice apod.), pokud zadání obsahuje výměru, požadovanou bezpečnou hloubku, případně počet dní dozoru u bagru. U tohoto typu pyrotechnických průzkumů nebývá složité navrhnout optimální technologii pyrotechnického průzkumu, strukturu výkazu výměr, zahrnující veškeré nezbytné úkony včetně návrhu vzorového ocenění pro potřeby projektanta a investora.

V období okolo roku 2000 se studie pyrotechnických rizik zpracovávaly jen ojediněle na vybrané stavby nebo v místech významných bojových operací. Okolo roku 2013 však začala tehdejší SŽDC vyžadovat po projektantech tyto studie prakticky u všech projektovaných staveb a rekonstrukcí. Rovněž pracoviště ŘSD, zejména v oblastech zasažených bombardováním nebo významnými bojovými operacemi, začala tyto studie vyžadovat.

V poslední době se ale často setkáváme se zadáním pyrotechnický průzkum – 1 komplet (bez bližšího definování rozsahu pyroprůzkumu). Jen malá část pyrotechniků se umí „prokousat“ stovkami MB výkresů, nalézt výkresy základů a ocenit pyrotechnický průzkum nezbytný pro zajištění bezpečnosti založení daného objektu. A pokud se jedná o stavbu na železnici, je situace ještě složitější.

Zadání úkonu pyrotechnický průzkum – 1 komplet přináší celou řadu komplikací:

 • Pyroprůzkum je nejednoznačně zadán, každý pyrotechnik nacení jiný objem prací.
 • Pokud je pyrotechnik schopen zjistit z výkresové dokumentace objektivní potřeby pyroprůzkumu, je jeho cena ve srovnání s „méně šikovným kolegou“ obvykle vyšší, a tím je ten šikovnější, nabízející vyšší standardy bezpečnosti, znevýhodněn v soutěži na nejnižší cenu.
 • Takto obecně zadaný pyroprůzkum nebývá zahrnut v harmonogramu stavby, což může být problém zejména na železnici, kdy se často pracuje v přesně vymezených výlukách. Potom se pyrotechnik dozví, že výluka je naplánována jen na stavební úkony vykopat-postavit-zasypat a na pyrotechnika není časoprostor. Zodpovědnost za bezpečnost ale pyrotechnikovi přesto zůstává. Pyrotechnikovi se tak může stát, že je požádán, aby se „prošel s detektorem po ploše“ a prohlásil, že je to dobré.

Někdy se také setkáváme se situací, kdy výkon pyrotechnika je směrován výhradně ke stavebnímu objektu a opomíjí se problematika pažení stavební jámy. Přitom zatloukání (vibrování) štětovnic na bombardované ploše patří k nejnebezpečnějším operacím. Nárazy štětovnice do bomby mohou iniciovat zapalovač, nebo pokud se bomba nachází v kompaktní zemině, může břit štětovnice rozrušovat stěnu bomby (na principu gilotiny) a takovýto pokus o přestřižení bomby může velmi pravděpodobně skončit havarijním výbuchem.

Před několika dny jsem se setkal se zadáním pyrotechnického průzkumu formou, se kterou jsem se za víc jak 30 let snad nesetkal, možná v 90. letech v úplných začátcích. V popisu předmětu díla bylo uvedeno, že součástí díla je i zajištění následujících úkonů, a následoval výčet snad 20 položek, včetně – zajištění pyrotechnického dozoru po celou dobu provádění zemních prací.

Na tomto místě je nutné upozornit, že dozor pyrotechnika není obdobou stavebního, ekologického či jiného dozoru, kdy úředník vyjede 2× týdně na 30 min. na stavbu!

Dozor pyrotechnika zahrnuje:

 • Přítomnost pyrotechnika u stroje provádějícího zemní práce.
 • Vizuální kontrolu odtěžovaného materiálu.
 • Na vybraných dílčích plochách průzkum pomocí vhodného detektoru kovů v předpolí, před zemním strojem.
 • Kontrolu detektorem kovů výkopku, případně dna stavební jámy.
 • V případě odtěžování navážek černých skládek apod. v místech s možným výskytem munice se střídají operace měření detektorem – odtěžení bezpečné vrstvy bagrem – měření detektorem.
 • V případě nálezu kovových předmětů operativně posoudí, zda se jedná o munici.
 • V případě nálezu munice zajistí bezpečnost osob a majetku (např. zastaví práce, umístí munici na bezpečné místo – dočasnou skládku munice, informuje policii) apod.
 • A dále plní povinnosti definované zákonem č. 119/2002 Sb.

Z výše uvedeného výčtu dílčích úkonů vyplývá, že dozor (dohled) pyrotechnika při zemních pracích není zjednodušenou levnou náhražkou pyrotechnického průzkumu, ale podle zákonné definice pyrotechnického průzkumu se jedná o plnohodnotnou formu pyrotechnického průzkumu.

Na rozdíl od výše uvedených problémů existují v naší praxi i pozitivní příklady. Například v současné době se blíží dokončení stavby Rekonstrukce železničního uzlu Pardubice. Na této stavbě byl díky zodpovědnému přístupu investora SŽ realizován pyrotechnický průzkum.

Pardubice po náletu.

Problematika stanovení pyrotechnických rizik a následného pyrotechnického průzkumu byla řešena projektantem stavby (Sudop Praha a.s.) v součinnosti s pyrotechnikem. V první fázi byla stanovena pyrotechnická rizika. Což bylo v tomto případě poměrně jednoduché, protože žst. Pardubice a okolní železniční tratě byly zasaženy leteckými bombami v souvislosti se dvěma nálety na Paramo (dřívější Fanto a.s.). Při náletech byly shodně použity trhavé pumy GP 500lb. M64A1 osazené mechanickými zapalovači známé konstrukce. To umožnilo stanovit rozsah rizikových hloubek s možným výskytem nevybuchlé bomby a od toho byly odvozeny obecně formulované požadavky na pyrotechnický průzkum.

V další fázi předložil projektant pyrotechnikovi výkresy založení významných stavebních objektů zakládaných hlubinně, jako jsou např. mosty, podchody, opěrné zdi apod. U těchto objektů byl navržen optimální postup pyrotechnického průzkumu, který byl doplněn výkazem výměr, časovou náročností a vzorovým rozpočtem pro potřeby projektanta a investora.

Na základě takto připravených dat pak může pyrotechnik poskytnout stavebníkovi kvalitní pyrotechnický průzkum, který zajistí vysokou úroveň pyrotechnické bezpečnosti.

Autor: Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek
pyrotechnik, konzultant a soudní znalec
www.chladek.cz