Realizace úseku dálnice D35 Opatovice – Časy v plném proudu

SO 201 – most Opatovice, příprava podkladu pro podskružení SO 201 – most Opatovice, příprava podkladu pro podskružení

Doba, v níž žijeme, je založena na rychlosti propojení, budování dálniční sítě v České republice je tak jedním z významných faktorů rozvoje naší ekonomiky. Dálnice D35 představuje tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu v rámci stávající dálniční sítě. Poprvé se myšlenka této komunikace vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy – Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou objevila v roce 1963. V současnosti D35 tvoří několik nepropojených částí, které jsou postupně dostavovány, přičemž „nejmladším“ provozovaným úsekem D35 je úsek Opatovice – Sedlice z roku 2009, který napojuje dálnici D11 z Prahy na čtyřpruh silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice. V květnu loňského roku začala dlouho očekávaná výstavba navazujícího úseku D35 Opatovice – Časy, na níž se podílí také společnost M – SILNICE a. s. v rámci sdružení „Společnost D35 Opatovice – Časy STRABAG, M – SILNICE, SMP CZ“.

Délka úseku D35 Opatovice – Časy činí 12 610 m. Stavba obsahuje celkem 259 stavebních objektů, z toho jmenujme zejména 24 mostních objektů (celková délka mostů je 2 091 m), dvě mimoúrovňové křižovatky, čtyři okružní křižovatky, protihlukové stěny o celkové délce 4,515 km a dále úpravy a přeložky ostatních komunikací v celkové délce 26,664 km.

Úsek realizovaný společností M – SILNICE a. s. je bez mála 6,5 km dlouhý, je veden v rovinatém území převážně v podélném sklonu 0,5 %. Mimo hlavní trasy dálnice je budováno dalších 130 stavebních objektů. Pro dosažení zdárného uvedení do provozu a dokončení díla je tedy naprosto zásadní důkladná koordinace všech činností na stavbě, ale také logistika navážených materiálů, což není vždy snadný úkol. Na stavbě je potřeba uložit přibližně 1,2 mil. msypaniny do násypů a zásypů, odkopat 450 tis. m3 zeminy ze zářezů a dále také dopravit a uložit přes 250 tis. tun kameniva a téměř 80 tis. tun asfaltového betonu.

Hlavní trasa dálnice kategorie D 26,0/130 je vedena místy až po 12 metrů vysokém násypu a zářez v nejhlubších místech dosahuje 7 metrů. První dva kilometry trasy překonávají inundační území Labe, v tomto prostoru je nutné opevnit násypové těleso geobuňkami nad úroveň stoletého průtoku. Založení násypů je vzhledem k zastižené geologii provedeno na geotextilii se separační a výztužnou funkcí a polštář z kamenité sypaniny současně sloužící jako plošný drén. Do zářezu se trasa zahlubuje ve třech lokalitách v celkové délce 1,73 km, cílem bylo veškerý vytěžený materiál využít do budovaných násypových těles, což s ohledem na zjištěné geologické poměry nebylo možné bez mechanického zlepšení vlastností těchto zemin.

Trasa dálnice přetíná v několika místech komunikace II. a III. tříd, místní komunikace, polní cesty, vodoteče, biokoridory, proto projektová dokumentace na úseku realizovaném společností M – SILNICE řeší hned 7 dálničních mostů (v celkové délce 1 375 m) a 4 nadjezdy. Nejvýznamnějším mostním objektem je 1 065 metrů dlouhá estakáda přes záplavové území Labe, na kterém naše společnost realizuje zemní práce, asfaltové vrstvy, systém pro zabránění vzniku námrazy na mostě a portál dopravního značení. Při provádění zemních prací na tomto mostě byl v rámci výkopu pro spodní stavbu pilíře P7 zastižen enormní přítok podzemní vody, kde bylo později konstatováno, že se jedná o staré rameno řeky Labe. Pro zajištění bezpečného pokračovaní prací bylo nutno stavební jámu zapažit štětovnicovými stěnami a za neustálého odčerpávání prosakující vody v co nejkratším čase vybudovat základovou patku s dříkem pilíře.

Zajímavou součástí této estakády je Systém pro zabránění vzniku námrazy, respektive systém automatického postřiku (SAP) využívaný na silnicích a dálnicích pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. SAP se skládá z vozovkových trysek čerpací stanice a silniční meteorologické stanice (SMS). SMS pomoci aktivních vozovkových čidel předvídá vznikající námrazu a v předstihu před jejím rozšířením aktivuje SAP.

Před založením opěr většiny dálničních mostů i nadjezdů byly vybudovány konsolidační násypy v celkovém objemu 135 tis. ms následným částečným odtěžením (přibližně 2/3). Konsolidace násypů pro zajištění urychlení sedání podloží v místech opěr mostů trvala 3 až 7 měsíců. Ke sledování a vyhodnocování sedání podloží byla použita metoda horizontální hydrostatické nivelace spočívající v odvození vertikální deformace vodící trubice, instalované do podloží násypu. Princip měření spočívá ve vyhodnocení rozdílu absolutní výšky mezi měřící sondou a referenčním prvotním měřením na trubce ze zvolených pevných bodů.

Výstavba dálnice také řeší celou řadu souvisejících stavebních objektů, přeložek inženýrských sítí, zřízení přípojek pro SOS – DIS, zřízení přístupů na pozemky, protihlukové stěny, odvodnění, přeložky a úpravy vodotečí, rekultivace, oplocení, vegetační úpravy.

Jedním z nejnáročnějších vodohospodářských objektů je přeložka vodovodu DN 500, která je budována ve dvou fázích z důvodu výstavby konsolidačního násypu SO 203. V první řadě je realizována provizorní přeložka vodovodu podél konsolidačního násypu v délce 143 metrů.

Po vybudování opěr mostu a odtěžení násypu v prostoru mezi opěrami, profil silnice III/29810, bude vybudována konečná přeložka vodovodu DN 500 podél paty kužele mostní opěry v celkové délce 131,80 metru. V úseku pod mostem SO 203 bude vodovod DN 500 uložen v chráničce DN 800 délky 56 metrů. Pro napojení na stávající potrubí v ZÚ a KÚ bude již využito napojení realizované v rámci provizorní přeložky.

Dále stojí za zmínku i přeložka VTL. plynovodu DN 300 délky 635 metrů, které je v místě křížení s komunikací osazeno do ocelové chráničky DN 500 délky 84 metrů. Následně bude provedeno zrušení 392 metrů stávajícího potrubí. Součástí díla je i vybudování dočasných i trvalých přístupů na okolní pozemky – jedná se celkem o 17 stavebních objektů celkové délky přes 10 km.

Podél hlavní trasy budou vybudovány i protihlukové stěny, které tvoří celkem 7 samostatných stavebních objektů celkové délky 4,52 km realizované vlastními kapacitami včetně dodávky betonových dílců, které vyrábíme v naší provozovně PREFA Nový Bydžov.

Mezi další zajímavé objekty patří Dešťové usazovací nádrže (dále DUN) z prefabrikovaných dílců kompletované na stavbě – zde se jedná o 6 stavebních objektů sloužících jako havarijní zabezpečení srážkových vod odvodnění vozovky, u kterých může existovat riziko kontaminace ropnými látkami. Přes systém DUN jsou vody svedeny odpady do nejbližší vodoteče.

Dálnice D35 spojí krajská města Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Po jejím dokončení se uleví městům a obcím na trase současné silnice I/35, která nyní z velké části slouží tranzitní dopravě a odlehčí se tak i trvale přetížené D1 mezi Prahou a Brnem. Je to tedy stavba, která je svým významem velmi důležitá i z evropského měřítka. Celková doba realizace díla v ceně 3,388 miliardy Kč bez DPH činí 44 měsíců, uvedení do provozu je plánováno ve lhůtě 32 měsíců od zahájení prací, avšak v případě akcelerace by první vozidla měla po našem úseku dálnice projet již koncem roku 2021.

Za realizační tým stavby D35
Ing. Jakub Coufal, zástupce projektového manažera
M – SILNICE a. s., oblastní závod STŘED