Rekonstrukce CB vozovky na dálnici D2 (km 42,6 – 31,9 vlevo)

Zakázka na rekonstrukci levého jízdního pásu na dálnici D2 ve směru z Bratislavy na Brno (km 42,6 – 31,9) spočívala ve výměně cementobetonového krytu v celkové délce 10 495 m a zahrnovala rovněž opravu dvou mostních objektů, kde došlo k výměně asfaltového povrchu, úpravě odvodnění, sanaci říms a výměně mostního závěru. Součástí zakázky byla také úprava kabelového vedení v místech nových přejezdů a obnovení sčítače dopravy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 42,6 – 31,9 vlevo
  • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Hlavní projektant: Dopravní stavby PROJEKCE s. r. o.
  • Zhotovitel: STRABAG a. s., odštěpný závod Morava

Pro realizační tým společnosti STRABAG, odštěpného závodu Morava, se stavba stala velkou výzvou, neboť do začátku prací zasáhla omezení související s pandemií koronaviru. Bylo tak mimo jiné nezbytné nahradit některé zahraniční kapacity, se kterými se v rámci tohoto projektu původně počítalo. Celkově bylo v mimořádné situaci nutné hledat náhradní řešení a vypořádat se zároveň s časovým tlakem. Nicméně ani tyto překážky stavbu nezastavily.

Původní vozovka dálnice D2 v úseku stavby pocházela cca z roku 1980 a betonový kryt levého pásu byl v havarijním stavu. Cementobetonový kryt vykazoval četné poruchy jako je vertikální posun desek na příčné (a místy i podélné) spáře, dále trhliny, lokálně rozlomené desky s poklesem, poruchy na hranách apod.

Stavba byla prováděna za provozu, který byl po dobu výstavby veden obousměrně v pravém jízdním pásu v režimu 2+1.

Práce na stavbě byly zahájeny odstraněním stávajícího cementobetonového krytu o síle 240 mm a asfaltové mezivrstvy o síle cca 40 mm. Lokálně bylo nutné provést sanace podkladní vrstvy SC, a to na cca 80 % plochy oproti původně uvažovaným 40 %.

Zhotovitel se musel vypořádat s nepředvídatelnými podmínkami ve formě nedostatečně únosného podloží. Po odfrézování vrchní vrstvy SC, byla oproti předpokladům, odkryta podkladní vrstva ze štěrkopísku. Následné zkoušky potvrdily nedostatečnou únosnost odhalené vrstvy. Dodavatel prací provedl zkušební úseky sanací pro navržení nejoptimálnějšího řešení. Následně realizovaný návrh sestával z recyklace vrstvy ŠP RS 0/63 hl. 250 mm s přidáním cementového pojiva. Návrh řešení v úsecích se zvodnělým podložím sestával z výměny aktivní zóny, která byla nahrazena betonovým recyklátem z nadrceného původního CBK.

Na dokončenou vrstvu SC 8/10 byla rozprostřena separační geotextilie a sestavou finišerů společnosti STRABAG položen nový dvouvrstvý cementobetonový kryt o průměrné tloušťce 290 mm se spárami opatřenými kotvami a kluznými trny. O finální úpravu CB povrchu se postaraly strojní kartáče, kterými byl čerstvý povrch vozovky vymetán pro dosažení požadovaných protismykových vlastností. Pokládka CB krytu probíhala nonstop v režimu 24 hodin.

Rekonstrukce se dotkla také dvou mostních objektů s asfaltovou vozovkou, kde došlo k obnově mostního svršku a vybavení. Na předpolí mostů byly obnoveny asfaltové vrstvy – proběhlo frézování obrusné a ložné vrstvy a pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvu s modifikovaným asfaltem ACL 22S, PMB 25/55‑60 o tloušťce 80 mm a SMA 11S PMB 45/80‑65 o tloušťce 40 mm. Na předpolí mostu SO202 byla důsledku rozpadajících se původních podkladních asfaltových vrstev provedena jejich výměna.

V souvislosti s kompletní rekonstrukcí CB krytu byly na celém úseku provedeny související práce jako např. rozebrání stávající zámkové dlažby, odstranění krajnic a po zřízení nového CB krytu jejich opětovné položení. Provedeny byly také úpravy dvou kabelových šachet u hlásek SOS. Součástí rekonstrukce bylo rovněž pročištění trativodního potrubí a stávajících zpevněných příkopů v zářezech a pod násypy a výměny poklopů šachet kanalizace a drenáže. Proběhly rovněž opravy kabelového vedení a realizována byla ochrana kabelů CETIN. Po realizaci nového CB krytu byly do vozovky instalovány nové indukční smyčky stávajícího automatického sčítače dopravy. Na své místo se po dokončení prací vrátila demontovaná ocelová svodidla.

Dle projektu bylo během rekonstrukce provedeno zvětšení příčného sklonu vozovky levého pásu na 2,3 % pro zlepšení odtoku vody a větší bezpečnost provozu. Na začátku a na konci úpravy a taktéž v oblastech dvou dálničních mostů byl sklon upraven do stávajícího příčného sklonu vozovky. Směrové ani šířkové řešení dálnice se rekonstrukcí
nezměnilo.

Za skvěle odvedenou práci na stavbě bych chtěl poděkovat nejen svému týmu, ale také kolegům z týmu betonové pokládky a ze sesterských koncernových firem SAT (segmentace, frézování a recyklace za studenta), OAT (zálivky), TPA (laboratorní zkoušky a návrhy receptury), BITUNOVA (postřiky mezi vrstvy) a STRABAG BMTI (zajištění mechanizace a osvětlení pro noční práce).

Ing. Jiří Kaman
vedoucí provozní jednotky Hrušky
STRABAG a. s., odštěpný závod Morava