SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VIII.

Most ev. č. 157‑006 Houdkův most Most ev. č. 157‑006 Houdkův most

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2. Skupina SAM realizovala v letech 2019 – 2020 několik novostaveb a rekonstrukcí mostních a silničních staveb.

MOST EV. Č. 157‑006 HOUDKŮV MOST

Obloukový železobetonový most z roku 1913 přes řeku Malši, se zavěšenou mostovkou na deseti ŽB táhlech s ozdobnými prvky. Je chráněn státem jako kulturní technická památka.

V předstihu byla diagnostikována nosná konstrukce mostu včetně rentgenů. Byla sanována se zvýšenou ochranou ocelové výztuže. Odvodnění vozovky bylo zajištěno vybetonováním výškového oblouku nivelety poloměru 1 500 m. Izolace mostovky je ze stříkané polymerní hmoty.

Na zábradlí byly obnoveny železobetonové sloupky a osazeno vodorovné nerezové dvoumadlové trubkové zábradlí.

Rozšíření vozovky před a za mostem bylo realizováno technologií kompletního kotvení svahu Terramesh, zpevněním vozovky geomříží.

 • Zadavatel: Jihočeský kraj
 • Projekt: HBP s. r. o.
 • Realizace: 04/2019 – 11/ 2019
 • Náklad: 11,6 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., oz České Budějovice

III/26839 KUNRATICE U CVIKOVA, REKONSTRUKCE SILNICE

Most ev. č. 26839‑12 přes Svitávku – původní most s klenbou z pískovce a ze čtyř prefa nosníků ŽMP‑62 byl zdemolován. Stavba nového rámového mostu byla součástí rekonstrukce silnice v délce 1 125 m spojené s výstavbou gabionové opěrné zdi a opravami propustků. Pro uvolnění staveniště byla provizorně převedena voda v potoce.

Délka přemostění je 7,0 m, délka mostu 1,4 m, délka nosné konstrukce 7,8 m, šířka mostu 6,9 m. Výška mostu nade dnem vodoteče je 3,217 m. Most je založen plošně, spodní stavba je betonová.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 400 mm s jednostranným příčným spádem 2,5 %, izolace desky z NAIP s ochranou LA tl. 35 mm. Římsy jsou monolitické, železobetonové, osazené ocelovým mostním zábradlím dodatečně kotveným.

 • Zadavatel: Liberecký kraj
 • Projekt: Ateliér projektování inženýrských staveb Praha
 • Realizace: 05 – 10/2019
 • Náklad: 14 mil. Kč

REKONSTRUKCE SILNICE II/265 KRÁSNÁ LÍPA – VELKÝ ŠENOV

Most se nachází v chráněném území. Stávající nosná konstrukce mostu přes řeku Křinice ze zabetonovaných ocelových nosníků byla zdemolována.

Spodní stavba, kamenné zdivo opěr a křídel bylo sanováno hloubkovým spárováním a injektáží.

Na částečně odbourané opěry byly položeny úložné prahy z monolitického betonu třídy C30/37. Nosná konstrukce byla vytvořena monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 400 mm.

Železobetonové římsy jsou provedeny z betonu třídy C35/45 a osazeno mostní zábradelní svodidlo ZSSAM/H2.

Izolace nosné konstrukce je provedena natavovanými asfaltovými izolačními pásy (NAIP), ochrana ze 40 mm AC.

 • Zadavatel: Ústecký kraj
 • Projekt: DZ INTACT s. r. o. Děčín
 • Realizace: 02/2020 – 06/2020
 • Náklad: 2,2 mil. Kč

SaM silnice a mosty a. s.
sam‑cl@sam‑cl.cz
www.skupinasam.cz

Související články