SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VII.

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem dvanácti ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Disponuje certifikovanými výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Společnost SaM silnice a mosty a. s. realizovala v letech 2018 a 2019 několik mostních a silničních staveb. Představíme tři mosty.

III/25919 SKALSKO, REKONSTRUKCE

 • Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (Akce byla financována z prostředků SFDI)
 • Projektant: Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r. o.
 • Realizace: 07/2018 – 8/2019
 • Náklady: 20 713 534 Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., odštěpný závod Mladá Boleslav a Silnice Žáček s. r. o.

Rekonstrukce silnice, opěrné zdi a mostu ev. č. 25919-2 zahrnovala práce na celkové délce rekonstruovaného úseku silnice 0,944 km.

První úsek 354 metrů byl vyfrézován, byly provedeny sanace podloží s kompletní výměnou konstrukce komunikace. Na zbytku úseku byla provedena kompletní výměna konstrukce, obnoveny příkopy, propustky, sjezdy, opravena opěrná zeď.

Rekonstrukce mostu přes Strenický potok zahrnovala demolici mostu, úložných prahů a křídel. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří prosté pole z ocelových nosníků HEB 260 spřažených se železobetonovou deskou mostovky. V příčném směru je šest nosníků uložených samostatně na dvojici ocelových ložisek. Rozpětí pole činí 5,585 metru, nad opěrami jsou nosníky spojeny ocelovým příčníkem tvaru „U“. Na mostě jsou monolitické římsy šířky 0,80 metru se zábradelním svodidlem ZSSAM/H2.

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. DC-004P PŘES VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ DĚČÍN

 • Investor: Statutární město Děčín
 • Objednatel: STRABAG Rail a. s.
 • Projektant: Projektová kancelář VANER s. r. o.
 • Realizace: 02/2018 – 12/2018
 • Náklady: 7 911 814 Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s.

Původní příhradová nýtovaná ocelová konstrukce o třech polích byla demontována a dvě navazující železobetonové rampy (55,5 a 64,4 m) byly celoplošně sanovány, byla vyměněna hrncová ložiska a osazeno nové zábradlí. Nová lávka délky 112,2 metru je o čtyřech spojitých nesymetrických polích (31,4 + 13 + 31,3 + 30 m) s převislými konci (3,2 a 3,4 m). Rozpětí polí mostu je ovlivněno umístěním podpěr mezi kolejemi. Niveleta je výškově zakřivena třemi vrcholovými (R = 140 m) a údolnicovými oblouky (R = 30 a 50 m). Podélný spád je do 8,333 %.

Založení je hlubinné na mikropilotách délky do 12 metrů. Do základů jsou vetknuty železobetonové stěnové sloupy. Na rozšířené stěnové pilíře je osazen rošt ze třech širokopřírubových nosníků HE 600B se spřahujícími trny a připojenými příčníky. Spřažená ocelobetonová konstrukce je uložená na železobetonových sloupech pomocí vrubových kloubů v izolačním provedení. Vozovka je přímopojížděná deska mostovky šířky 3,0 m opatřená celoplošnou přímopojížděnou hydroizolací.

MOST EV. Č. 1439-5 ZA PLEŠOVICEMI

 • Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Jihočeského kraje (Akce byla financována z prostředků SFDI)
 • Projekt RDS: HBP s. r. o. České Budějovice
 • Realizace: 7 – 11/2019
 • Náklady: 13 486 681 Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., o. z. České Budějovice

Most převádí komunikaci III/1439 přes koryto Kokotínského potoka. Na místě odstraněného mostu byl vybudován nový. Založení mostu je plošné, s přikotvením ke skalnímu podloží mikropilotami. Nová nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanou železobetonovou klenbou tloušťky 30 cm o jednom šikmém poli a kolmé světlosti 9,81 m – čelními železobetonovými zdmi s kamenným obkladem. Maximální hmotnost dílu prefabrikované konstrukce činila 30 tun. Na mostě jsou železobetonové římsy, záchytný systém zábradelní svodidlo navazuje na ocelová svodidla na předmostích. Izolační systém z NAIP je vytažen přes čelní zdi pod římsy. Asfaltová vozovka na mostě navazuje na vozovku na předmostích. Celková délka úpravy je 101,4 m. Koryto pod mostem je zpevněno kamennou rovnaninou o minimální hmotnosti kamene 200 kg.

SaM silnice a mosty a. s.
www.skupinasam.cz

Související články