SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI.

Most v Dobšicích přes Dobšický potok Most v Dobšicích přes Dobšický potok

Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Disponuje certifikovanými výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2.

Společnost SaM silnice a mosty a. s., která je součástí Skupiny SAM, realizovala v letech 2017 – 2019 několik mostních a silničních staveb. V tomto článku představíme tři mosty a dva průtahy.

I/53 DOBŠICE, PRŮTAH

Část rekonstrukce vozovky je řešena výměnou asfaltových vrstev, část výměnou konstrukčních vrstev a také sanací podloží nebo recyklací za studena. Celková délka úseku činí 2,149 km.

Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 53-001 přes potok Leska. Původní most o dvou polích byl zdemolován. Byla zhotovena nová rámová konstrukce včetně základů, nové železobetonové nábřežních zdí, římsy mostu a ocelové zábradlí. Bylo realizováno i zadláždění koryta potoka a kamenný obklad nábřežních zdí.

Další most, kterého se dotkla rekonstrukce, je ten přes Dobšický potok. Přesypaná půlkruhová klenba je z kamenného zdiva. Opěry, křídla a čelní zdi jsou z lomového kamene. Římsy jsou železobetonové s ocelovým zábradlím.

Líc i rub kamenné klenby byl zasanován, provedla se obetonávka o tloušťce 100 mm a izolace. Na horním povrchu žb. desek a na křídlech, čelních zdech se realizovala nadbetonávka s kotvenými svařovanými sítěmi a izolace z asfaltových pásů.

Na mostě jsou realizovány monolitické chodníkové římsy, které jsou kotveny vlepenými kotvami do betonu.

 • Objednatel: ŘSD ČR, Praha
 • Projekt RDS: PK Ossendorf s. r. o., VIAPONT, s. r. o.
 • Realizace: 06/2017 – 01/2019
 • Náklady: 34,059 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa, odštěpný závod České Budějovice

I/9 SOSNOVÁ, MOST EV. Č. 9-049

Rekonstruovaný objekt překračuje souběh dvou neelektrifikovaných železničních tratí. Délka mostu činí 76,0 m, rozpětí 2 × 29,0 m, šířka je 14,15 m. Výška mostu nad terénem dosahuje 9,7 m. Plocha nosné konstrukce je 814,63 m2. Nosná konstrukce je dvoupolová z prefabrikátů, v každém poli je devět předpjatých nosníků 173/30 m spojených příčně petlicovými styky. Jednotlivá pole byla synchronně zvednuta na hydraulických lisech. Byly vybetonovány nové úložné prahy a závěrné zídky, ošetřeny kotvy, sanovány kotevní oblasti nosníků v čelech i na horní ploše nosní konstrukce, reinjektovány kanálky. Konstrukce byla následně spuštěna na nová ložiska. Byla provedena sanace pilíře, dříků opěr a nosné konstrukce. Na spřaženou desku byla položena izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů (NAIP) s ochrannou vrstvou z LA a asfaltová vozovka. Na monolitické římsy bylo osazeno zábradelní mostní svodidlo.

 • Objednatel: ŘSD ČR, Praha
 • Projekt RDS: Pontex, spol. s r. o., Praha
 • Realizace: 03/2018 – 06/2019
 • Náklady: 33,145 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa

II/273 MŠENO, PRŮTAH

Rekonstrukce městské komunikace délky 698 m. Uvedená stavba počítala s odstraněním konstrukcí vozovek a jejich nahrazením novými vrstvami v tl. 490 mm. Současně byla vyměněna aktivní zóna v tl. 700 mm, doplněna geomříží a geotextilií. Spolu s rekonstrukcí komunikace ve správě KSÚS Středočeského kraje byly opraveny i plochy v majetku města. Celkem bylo zřízeno cca 1 000 m2 chodníků ze zámkové dlažby, betonových dlaždic, kamenných desek a mozaikové dlažby.

Byla vybudována nová zárubní zeď z kamenných bloků podél parkovacího pruhu u hřbitova. Byla zajištěna věžová trafostanice, realizována kanalizace, veřejné osvětlení, zemní svítidla, městský mobiliář, svislé a vodorovné dopravní značení. Architektonické řešení navazovalo na již realizovanou revitalizaci městského jádra Městské památkové zóny Mšeno. Projekt je podpořen ze zdrojů EU (Integrovaný regionální operační program) a Středočeského kraje.

 • Objednatel: Středočeský kraj, Město Mšeno
 • Projekt RDS: Pragoprojekt a. s., Praha
 • Arch. řešení: Ing. arch. Marek Prchal
 • Realizace: 08/2018 – 05/2019
 • Náklady: 35,707 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., Česká Lípa