Vinohradská v nové podobě zazáří

publikováno:
Foto: METROPROJEKT Foto: METROPROJEKT

Řada důležitých pražských ulic prochází v posledních letech rekonstrukcí, která zajistí nejen potřebnou opravu poškozených povrchů a veřejných zařízení, ale v řadě případů upraví, změní, či kultivuje jejich předchozí využití. Takovou stavební úpravou prošly třeba ulice Karmelitská, Seifertova, Veletržní, Milady Horákové a řada dalších. Nyní se k nim připojila Vinohradská.

Vinohradská ulice je jednou z významných obchodně dopravních pražských tříd a tvoří důležitou komunikační osu území. Jedná se o významnou dopravní trasu, kde jsou kromě automobilové dopravy vedeny i tramvajové linky, velkou měrou jsou zde zastoupeni pěší a uplatňuje zde i cyklistická doprava. Ulice je z velké části lemována stromořadími v chodnících, dále se tu nachází množství vzrostlé zeleně v přilehlých parcích. Územím prochází řada inženýrských sítí včetně kanalizačních stok, vodovodů a plynovodů velkých dimenzí a kabelovodů. 

PRVNÍ ÚPRAVY VINOHRADSKÉ JIŽ HOTOVÉ

Vinohradská třída, křižovatka s ul. Budečskou (vizualizace IPR Praha).V roce 2015 byla Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy vypracována koncepční studie ulice Vinohradské v úseku Španělská-Jana Želivského, která se stala ve vztahu ke zde plánovaným investičním akcím různých investorů základním podkladem pro přípravu projektové dokumentace, vedoucí k celkové rekonstrukci uličního prostoru. 

Jako první etapa úprav proběhla v letech 2018 a 2019 rekonstrukce tramvajové tratě, kterou vzhledem k jejímu stáří a technickému stavu nebylo možné dále odkládat. Investorem byl Dopravní podnik hl. m. Prahy, projektovou dokumentaci ve všech stupních a inženýrskou činnost zajišťovala naše společnost Metroprojekt. Vzhledem k tomu, že úpravy celého uličního profilu neproběhly najednou, byly některé tramvajové zastávky provedeny provizorně a svého definitivního provedení se dočkají až s konečnou podobou rekonstruované Vinohradské třídy.  

ŠIROKÝ ZÁBĚR

Projekt „Rekonstrukce Vinohradské ulice“ tak zahrnuje celou šíři ulice vyjma zmíněné tramvajové tratě. V křižovatkách přesahují úpravy v nezbytné míře do bočních ulic. Dodatečně byl do projektu zahrnut i prostor před Olšanskými hřbitovy, kde budou upraveny plochy před hlavním vstupem, nově je vymezen prostor pro parkování vozidel a upraveny zelené plochy. Investorem je hlavní město Praha a projekční práce ve stupni DUR jsme zahájili v roce 2018.

Rekonstrukce Vinohradské ulice – situace.

Vzhledem k novému vymezení jednotlivých funkčních prvků, kdy dochází k úpravám chodníkových a zastávkových hran, budou kromě konstrukcí povrchů provedeny i další práce jako je rekonstrukce veřejného osvětlení, instalace podzemních kontejnerů nebo dosadba dřevin, a dále těmito úpravami vyvolané lokální přeložky trolejových stožárů, trubních sítí a sdělovacích i silových elektro vedení včetně SSZ na dotčených křižovatkách. Stavba je koordinována i s mnoha dalšími projekty, především opravami inženýrských sítí, zajišťovanými jejich správci, s rekonstrukcemi náměstí Jiřího z Lobkovic a Jiřího z Poděbrad, i s rekonstrukcemi ve stanicích metra Jiřího z Poděbrad a Flóra. 

Délka rekonstruovaného úseku je 2,85 km. Uliční prostor má proměnnou šířku, která se mění v hodnotách 20 m, 25 m, 30 m a v prostoru Olšanských hřbitovů až 50 m, tomu odpovídá i různé řešení a šířky jednotlivých funkčních prvků. Základní limitou pro šířkové uspořádání uličního profilu a jeho výškového řešení byla nová tramvajová trať a stávající vzrostlá zeleň spolu s výškovou úrovní stávajících vstupů a vjezdů do budov. Navrhované řešení se v maximální míře řídí výchozím koncepčním podkladem IPR, po zjištění přesného průběhu inženýrských sítí, provedení zaměření a dalších průzkumů a studií, které upřesnily vstupní parametry, došlo ale k lokálním úpravám v šířkovém řešení ulice a poloze tramvajových zastávek. 

V úseku Španělská-Flóra je Vinohradská ulice komunikací se dvěma jízdními pruhy, jedním v každém směru, částečně jednosměrně nebo i obousměrně vedenými po tramvajovém pásu v úrovni komunikace. V úseku Flóra-Jana Želivského se jedná o směrově rozdělenou komunikaci se zvýšeným tramvajovým pásem v ose komunikace. Dle prostorových možností jsou ve vybraných úsecích vyznačeny ochranné nebo vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty. Parkování je umožněno v podélných parkovacích pruzích a zálivech mezi chodníky a vozovkou nebo mezi chodníky a pruhy pro cyklisty. 

PŘEHLEDNĚJŠÍ KŘIŽOVATKY

Na většině míst dojde k úpravám křižovatek vysazením chodníkových nároží. Tím je dosaženo zlepšení podmínek pro chodce, dochází ke zkrácení přechodů a ke zpřehlednění prostoru křižovatek. Přesto se na několika místech nepodařilo kvůli šířkovým poměrům a vedení tramvajové tratě středem ulice dosáhnout délek přechodů pro chodce podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a bylo nutné zažádat stavební úřad o udělení výjimky.

Chodníky zůstávají ve svých současných šířkách, jen lokálně dojde k jejich rozšíření.

Příčný řez Vinohradskou třídou podél Sadů Svatopluka Čecha po rekonstrukci.

Nové tramvajové zastávky v úseku Španělská-náměstí Jiřího z Poděbrad jsou řešeny jako vysazené chodníkové mysy, dále až po ulici Jana Želivského jsou samostatné nástupní ostrůvky nebo nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu. Zastávky budou kromě označníků a přístřešků vybaveny i elektronickými informačními panely.

Stávající povrchy nejsou mimo nově rekonstruovanou tramvajovou trať v dobrém stavu, v minulých letech byly často narušovány opravami, rekonstrukcemi a pokládáním nových inženýrských sítí a jejich konstrukce jsou vlivem těchto zásahů nejednotné. Nově budou chodníky v souladu s požadavky odboru památkové péče vydlážděny vápencovou mozaikou, vozovky budou provedeny s asfaltovým krytem.

V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

V průběhu zpracování projektu se na řadě jednání a konzultací se zástupci investora a dotčených orgánů státní správy vedly dlouhé diskuse nad mnohdy protichůdnými představami o výsledné podobě uličního prostoru, přesto se v době projednávání dokumentace objevovaly opět některé pochybnosti a otevíraly znovu již uzavřené otázky a doba zpracování DUR se tak značně prodloužila. Projednání ovlivňovalo i to, že se stavba v celém rozsahu nachází v památkové zóně, dále v několika úsecích po své trase v ochranném pásmu metra, lokálně v ochranném pásmu dráhy i v ochranném pásmu tramvajové dráhy a v ochranném pásmu Olšanských hřbitovů. Pro nároží ulic Vinohradská a Sázavská, kam zasahuje vyhlášená stavební uzávěra pro trasy městské kolejové dopravy, byla nutná výjimka z této uzávěry.

Vinohradská třída na nám. Jiřího z Poděbrad (vizualizace IPR Praha).V současné době je na projekt Rekonstrukce Vinohradské ulice podána žádost o územní rozhodnutí a rozbíhají se práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení, která se kromě zpřesnění vlastního technického řešení bude podrobněji věnovat i etapizaci výstavby. Doba realizace této svým rozsahem a umístěním náročné akce je uvažována ve třech stavebních sezónách. Stavba bude realizována po úsecích tak, aby byla co nejméně narušena dopravní obslužnost přilehlého území, a zároveň při zachování tramvajové dopravy, kde je ale nutné počítat s možností krátkodobých výluk pro stavební práce prováděné v bezprostřední blízkosti kolejí.

V dnešní době je velmi složité předvídat, kdy se podaří stavbu zahájit a dokončit. Předtím je ještě třeba mimo jiné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, tu projednat a obhájit, obstarat stavební povolení, a pak zajistit financování a vybrat zhotovitele stavby. Věříme však, že dosavadní úsilí bude korunováno výsledkem v horizontu let, nikoli desetiletí.

Ing. Jitka Brzoňová, METROPROJEKT Praha a.s.