Výstavba mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně

Vizualizace mostního objektu (zdroj: DEGES) Vizualizace mostního objektu (zdroj: DEGES)

Článek poskytuje aktuální informace o stavbě mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně, kterou provádí Metrostav a.s., Divize 4 ve sdružení s BeMo Tunnelling. Ocelovou konstrukci mostu vyrábí Divize 3 Metrostavu. Investorem je DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Název: Výstavba mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně
  • Investor: DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH)
  • Zpracovatel RDS pro zhotovitele: Pontex s. r. o.
  • Zpracovatel dílenské dokumentace: PIS PECHAL, s. r. o.
  • Zhotovitel: Metrostav a. s., Divize 4 ve sdružení s BeMo Tunnelling
  • Výroba OK mostu: Metrostav a. s., Divize 3
  • Doba výstavby: 4 roky
  • Náklady: cca 70 mil. €

ÚVOD

Metrostav a. s., Divize 4 ve sdružení s BeMo Tunnelling získalo v říjnu 2018 zakázku na výstavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně, historickém městě považovaném za bránu do Saského Švýcarska a vzdáleném cca 30 km od Drážďan směrem na Ústí nad Labem. Podkladem pro soutěžící byly výkresy ocelové konstrukce v podobnosti RDS a při vstupní technické radě měl být investorem předán kompletně schválený statický výpočet, který měl sloužit jako podklad pro návrh pomocných konstrukcí a výkresy výztuže betonových prvků. Tímto postupem si investor sliboval dosáhnout u tak náročného díla zkrácení trvání stavby z cca 4,5 roku na 34 měsíců.

Zpracovatel realizační dokumentace stavby pro zhotovitele je Pontex s. r. o., dílenské dokumentace PIS PECHAL, s. r. o.

NÁVRH MOSTU

Z architektonické soutěže v roce 2006 vzešel návrh mostu, ve kterém byl kladen důraz na štíhlost nosné konstrukce a spodní stavby. Jako vítězný byl vybrán návrh, kdy je hluboké údolí říčky Gottleuby překročeno celkem devíti mostními poli o rozpětích 68 – 92 – 116 – 120 – 120 – 124 – 108 – 92 – 76 m. Most je přímý a ve spádu 4 % – stoupá ve směru na Bad Schandau. Nosná konstrukce délky bezmála jednoho kilometru byla navržena jako sdružený polorám (semi-intergrovaná konstrukce) s železobetonovými pilíři proměnného průřezu ve směru podélném i příčném na osu mostu. Pilíře budou dodatečně spojeny železobetonovými náběhy s nosnou konstrukcí tvořenou ocelovým komorovým průřezem spřaženým s prefa-monolitickou železobetonovou mostovkou (obr. 1 – 3).

Předpokládal se podélný výsuv nosné konstrukce od opěry 100, za kterou se nachází předmontážní plošina. Výsuv probíhá ve spádu 4 % ve výšce 1,5 m nad hlavami pilířů. Následně, po vyrovnání deformací pilířů, ke kterým došlo během pohybu vysouvané konstrukce, se uvažovalo spuštění nosné konstrukce na hlavy pilířů a jejich spojení s nosnou konstrukcí. Po kloubovém spojení ocelové konstrukce se spodní stavbou má následovat betonáž železobetonových náběhů u pilířů 30 až 70 a vytvoření tak požadované semi-integrované konstrukce. Na již takto vzniklém definitivním statickém systému pak proběhne po osazení železobetonových prefabrikátů mostovky její betonáž. Na příčné konzoly nosné konstrukce budou následně vybetonovány římsy, položena kompletní vozovka a provedeny všechny další dokončovací práce.

Součástí stavby je cca 1 km hlavní trasy směrově nerozdělené komunikace přeložky spolkové silnice B172. U opěry 100 je silnice v zářezu cca 11 m, celkem bylo vytěženo cca 150 000 m3 zvětralého až zdravého pískovce.

Spodní stavba mostu je založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1 200 mm.

Architektonické ztvárnění pilířů spolu s předepsaným vzorem bednění značně ovlivnily návrh technologie jejich výstavby. Zatímco zaoblené hrany jsou konstantní, všechny rovné hrany jsou proměnné. Tyto požadavky vedly na návrh atypického překládaného bednění. Pilíře, které budou v budoucnu rámově spojeny s nosnou konstrukcí jsou hotové mimo část s přípravou pro budoucí náběh, na pilířích s ložisky se pracuje (obr. 4).

VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE A VÝSUV, POMOCNÉ KONSTRUKCE

Výroba ocelové konstrukce probíhá v Horních Počernicích v prostorách Divize 3 Metrostavu, v současné době je vyrobena cca polovina z plánovaných 44 podélných dílů nosné konstrukce (obr. 5 – 6). V současné době byl osazen první díl výsuvného nosu (obr. 7) a probíhá příprava prvního mezivýsuvu. Uskutečnění výsuvu na pilíř 90 se předpokládá na přelomu let 2020 a 2021.

Výsuv bude probíhat z opěry 100 použitím tažných a brzdných lan z kopce ve sklonu 4 %. Během výsuvu vznikající průhyby nosné konstrukce velikosti až 6 m budou kompenzovány 50 m dlouhým výsuvným nosem o hmotnosti 140 t. Z důvodu minimalizace namáhání štíhlých pilířů je předepsán poněkud atypický postup výsuvu ve zvýšené poloze aretovaným výsuvným nosem, kdy se výsuvný nos do tečné polohy s nosnou konstrukcí dorovná až po plném kontaktu s výsuvnou stolicí, nikoliv při nájezdu na výsuvné ložisko.

Dále je zadávací dokumentací požadováno boční vedení výsuvného nosu okamžitě jak výsuvný nos dosáhne osy dalšího pilíře. Muselo být vyprojektováno zvýšené boční vedení (obr. 8), které tuto funkci zajistí. K plnému kontaktu výsuvného nosu s výsuvnou stolicí např. na ose 90 tedy dojde až cca 20 m od špičky nosu, ke kontaktu špičky nosu se zvýšeným bočním vedením dojde ve výšce cca 2 m nad výsuvnou stolicí.

Celé staticko-konstrukční řešení všech pomocných konstrukcí je značně komplikovaný stísněnými poměry na hlavách architektonicky ztvárněných pilířů, kdy je nosná konstrukce zalícována s hranou pilíře. Zároveň je ale navržena velice štíhlá stěna, kdy v rozhodujících průřezech při výsuvu svislé reakci velikosti 8 MN vzdoruje stěna ocelové konstrukce tloušťky pouze 20 mm. Srovnávací napětí pak se zohledněním nutných excentricit (vložení kluzné vrstvy apod.) dosahuje limitních hodnot kolem 350 MPa.

ZÁVĚR

Článek v kondenzované formě informoval o realizaci mostu přes údolí řeky Gottleuba (v ČR Rybný potok) a jeho technických úskalích. Základní parametry konstrukce a aktuální postup prací jsou patrné z přiložené fotodokumentace.

doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Metrostav a. s., Divize 4

Související články