Litoměřický Chládek a Tintěra rozjel rozsáhlou rekonstrukci tramvajové trati z Mostu do Litvínova

Tramvajová trať je na hraně životnosti Tramvajová trať je na hraně životnosti

Přes deset kilometrů dlouhá trať ze šedesátých let se dostala na hranu životnosti a stavaři v čele s vedoucím projektu Martinem Hůlkou mají před sebou náročnou práci s řadou stoupání a klesání. „Rekonstrukcí projde především železniční svršek a spodek. Dojde k výměně štěrkového lože, úpravě a zlepšení zemní pláně a s ní související rekonstrukcí odvodnění,“ uvedl Hůlka v rozhovoru pro Silnice železnice.

V jakém stavu přebíráte stavbu tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem?
Tramvajová trať v úseku dopravní terminál Litvínov – zastávka Most, Chomutovská, která je součástí rekonstrukce, byla realizována v 60.– 70. letech minulého století. Do roku 2021 docházelo pouze k údržbovým pracím, a proto stav železničního svršku, trakčního vedení, zastávek pro cestující, tramvajových přejezdů a mostních konstrukcí odpovídá svým opotřebením požadavku celkové rekonstrukce.

Jak je modernizovaná část dlouhá a jaký je profil trati?
Modernizovaný úsek trati má délku 10 500 m dvoukolejné tramvajové trati, která v celém úseku klesá z Litvínova do Mostu a v místě křížení s některými komunikacemi je překonává výškově stoupáním nebo klesáním až 69 promile. Většina úseku trati je ohraničena silniční komunikací, probíhá na násypu nad železniční tratí a přímo v dotyku je s areálem chemického závodu Unipetrol.

Co vše se bude rekonstruovat, jaký je harmonogram prací a jak budou vypadat jednotlivé etapy modernizace?
Rekonstrukcí projde především železniční svršek a spodek. Dojde k výměně štěrkového lože, úpravě a zlepšení zemní pláně a s ní související rekonstrukcí odvodnění. Svršek o rozchodu 1 435 mm bude nově tvořen novými kolejnicemi tvaru 49 E1 a NT1 na pražcích tvaru „Y“ bez úklonu kolejnice. V celé délce úseku dojde k úpravě GPK metodou přesnou a vytvoření bezstykové koleje. Zastávky pro cestující budou také plně rekonstruovány, včetně nových přístupů, osazení nového mobiliáře, nových přístřešků, integrovaných označníků a odvodnění. Součástí rekonstrukce zastávek je i instalace nového osvětlení.

Rekonstrukcí projde i 16 přejezdů přes tramvajovou trať, jejichž součástí je i nové napojení na stávající komunikace a úprava světelného signalizačního zařízení. Přejezdy budou provedeny z hlediska únosnosti na betonových deskách se živičným, a v některých případech i celopryžovým povrchem.

Trakční vedení je plně rekonstruováno jako systém svislé řetězovky v celém úseku. Dojde k výměně trakčních sloupů včetně základů, konzol a trolejového drátu. S novou výstavbou trakčního vedení úzce souvisí i komplexní výměna trakčních kabelů, kabelů k ovládání měníren a pokládku nových optotrubek.

V neposlední řadě budou částečně rekonstruovány a upravovány mosty v celém úseku. Jedná se o osm mostů, na kterých dojde k sanačním, reprofilačním a izolačním pracím.

V Otočce Záluží proběhne rekonstrukce tramvajových výměn, částečná výměna kolejového svršku a spodku vč. úpravy odvodnění. Harmonogram prací, který byl předložen zhotovitelem, byl zástupci dopravního podniku schválen a stanoví dokončení úseku Litvínov terminál – Otočka Záluží (včetně) do konce roku 2021 a dokončení úseku Most, Chomutovská –Otočka Záluží (mimo) do konce roku 2022.

Co si od modernizace slibuje investor, kterým je DP měst Most a Litvínov a.s.?
Rekonstrukcí tohoto tramvajového úseku dojde ke zvýšení komfortu a bezpečnosti s možností zvýšení kapacity. Dojde k odstranění dopravních závad, které vznikly postupem času a zároveň bude sníženo riziko v prostorovém uspořádání tramvajové tratě a pozemní komunikace.

Budete se někde pohybovat ve složitější zástavbě?
Stavba neprochází klasickým intravilánem, ale průmyslovou části mezi městy Most a Litvínov. Tato oblast je přístupovou lokalitou k Unipetrolu z hlediska zásobování i distribuce a veškeré dopravy zaměstnanců do tohoto průmyslového komplexu. Podél tramvajové trati se nachází množství funkčních i historicky nefunkčních inženýrských sítí, které komplikují svou polohou samotnou rekonstrukci. Dalším aspektem je bezpečnostní přístup a systém všech složek Unipetrolu, který se po nedávné havárii v komplexu radikálně zpřísnil. Z jednoduchého stavebního postupu se stává systém potvrzení, ověřování a povolení, který ovlivňuje všechny fáze přípravy a realizace, hlavně časově.

Dalším aspektem jsou hranice přilehlých pozemků a ploch, které k rekonstrukci takového úseku stavba potřebuje, ale vzhledem k dalším investičním plánům jejich vlastníků nejdou využít.

Bude se měnit i kompletně trakce a další technologické části výhybek?
Ano, trakce v celém úseku projde celkovou rekonstrukcí. Při její rekonstrukci spolupracujeme s jednou z nejlepších firem v rámci celé naší republiky, která má i mnoho zahraničních zkušeností.

Výstavbou nové soustavy chceme společně dodat moderní a lehce udržovanou konstrukci svislé řetězovky, která je pro mostecký systém trakce požadovaná.

Výměny v Otočce Záluží budou nahrazeny novými konstrukcemi včetně nového systému ovládání, na který přechází tramvajová doprava v celém systému DP Mostu a Litvínova.

Kolik je na trati přejezdů a bude se měnit jejich charakter, resp. bezpečnostní parametry?
V celém úseku se nachází 16 přejezdů přes tramvajovou trať, které se liší svou důležitostí. Nejvíce zatížené jsou přejezdy, které jsou na přístupových komunikacích k areálu Unipetrolu. Požadavkem při jejich rekonstrukci je ze strany Unipetrolu nepřetržitý provoz, a proto musíme v průběhu prací vytvořit náhradní objízdné komunikace podél rekonstruovaných přejezdů a zabezpečit plynulý a bezpečný přejezd. Na dvou přejezdech se zřizuje nové světelné signalizační zařízení, které bude zajišťovat bezpečný průjezd přes místo křížení s tramvajovou tratí. V rámci zvýšení únosnosti v závislosti na těžké silniční dopravě budou kolejové konstrukce upevněny na betonových deskách. Povrchy přejezdových konstrukcí budou provedeny ve většině z asfaltobetonu s napojením na přilehlé komunikace, včetně úprav obrubníků a osazení nového dopravního značení.

Trať byla postavena v 60. letech, jaká bude po opravě životnost a jaké jsou plánované celkové investiční náklady?
V rámci rekonstrukce byl projektem zvolen takový typ železničního svršku a nastavena taková kritéria pro únosnost železničního spodku, že lze předpokládat životnost při řádné údržbě 50 – 60 let. Technologie svařování kolejnic z dlouhých kolejnicových pasů a vytvoření bezstykové koleje zlepší jízdu tramvají bez dalších dynamických rázů. Tento fakt zlepší jízdní vlastnosti a eliminuje vliv další nežádoucí dynamiky na konstrukci nejen kolejového svršku, ale i všech přilehlých konstrukcí. Výměna štěrkového lože a rekonstrukce odvodnění zlepší odtok srážkových vod a ochrání konstrukci nejenom kolejového svršku, ale především konstrukci kolejového spodku, který je nosným prvkem každé kolejové trati.

Při dodržení všech projektových a normových aspektů, dodržení kvality prováděných prací a předpokládané kvalitní údržby si jsem předpokládanou životností téměř jistý. Zkušenosti a filozofie firmy Chládek a Tintěra nás k dodržení všech těchto aspektů zavazuje, a i jako regionální patrioti chceme odvést co nejlepší práci. Investiční náklady této stavby jsou 650 mil. korun.

V čem bude stavba pro vás zajímavá a jsou části, které budou technicky náročnější?
Jako zhotovitel kolejových a tramvajových tratí jsme na tuto rekonstrukci dlouho čekali. Výzvou bylo využití připojení do sítě SŽ, kterou je tato tramvajová trať ojedinělá. Další zajímavostí je využití ocelových pražců typu „Y“ v tramvajovém systému i požadavek bezůklonového uložení kolejnic. Technicky náročná je koordinace v prostředí nepřetržitého provozu průmyslového Unipetrolu a přilehlé silniční a železniční soustavy. Náročná je také koordinace s projekty, které mají souvislost s naší stavbou, ale jsou pod záštitou jiných investorů.

Kolik lidí na stavbě máte?
Na stavbě se pohybuje v závislosti na prolnutí několika stavebních objektů přibližně 20 – 80 pracovníků. Techniků je na stavbě cca 20.

Kdy se projede po nové trati první nová tramvaj?
Nevím, jestli to bude nová tramvaj, ale předpokládáme, že na konci roku 2021 v prvním úseku mezi Litvínovem a Otočkou Záluží. V celém úseku z Mostu do Litvínova pak na konci roku 2022.

Petr Svoboda