Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se bude jezdit v nové trase až 200 km/h

publikováno:
Foto: OHLA ŽS, a.s. Foto: OHLA ŽS, a.s.

Modernizace trati Sudoměřice–Votice, kterou realizuje společnost OHLA ŽS prostřednictvím Divize Železnice, je součástí souboru staveb IV. tranzitního železničního koridoru, spojujícího Německo s Rakouskem přes Děčín, Prahu a České Budějovice. Stavební práce na tomto technicky náročném projektu, který představuje v současné době jednu z nejvýznamnějších investic Správy železnic, byly zahájeny na jaře 2018 a budou dokončeny v roce 2023. 

UMÍSTĚNÍ A ÚČEL STAVBY 

Stavba modernizované trati mezi Sudoměřicemi a Voticemi, která je součástí IV. tranzitního železničního koridoru, se nachází na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje. Navazuje na již dokončený úsek Tábor – Sudoměřice, jehož realizaci prováděla rovněž společnost OHLA ŽS v letech 2013 až 2016, a úsek Votice – Benešov u Prahy a uzavírá tak realizaci koridorových staveb v úseku mezi Planou nad Lužnicí, Táborem a Benešovem. 

Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům vyplývajícím z mezinárodních dohod AGC a AGTC. Rozhodujícím přínosem je zvýšení bezpečnosti železničního provozu, dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC-GC, zajištění požadované propustnosti trati jejím zdvojkolejněním a zvýšení traťové rychlosti (původní projekt počítal s rychlostí 160 km/h, později byla traťová rychlost novým zadáním zvýšena až na 200 km/h). Dosažení uvedených parametrů by nebylo možné dosáhnout rekonstrukcí tratě ve stávající poloze, proto se přistoupilo k vedení trasy v nové stopě včetně vybudování všech nezbytných zařízení. 

Celková situace stavby

ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY DO STAVEBNÍCH ÚSEKŮ  

Původní délka úseku 19,2 km se novým trasováním zkrátila na 17,1 km. Došlo ke zrušení stávajících železničních stanic Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky. Nově byla vybudována železniční stanice Červený Újezd a zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a Heřmaničky. Stavba byla rozdělena do tří stavebních úseků (SÚ): SÚ 71 Sudoměřice – Červený Újezd, SÚ 72 Železniční stanice Červený Újezd a SÚ 73 Červený Újezd – Votice. 

SÚ 71 SUDOMĚŘICE – ČERVENÝ ÚJEZD 

Stavební úsek 71 délky cca 6,9 km navazoval za zastávkou Sudoměřice na již dříve modernizovanou dvojkolejnou trať. K významným stavebním objektům tohoto úseku patří nový železniční tunel Mezno o délce 840 m, který byl realizován novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Jeho výstavba probíhala od září 2019 do září 2021. Byly vybudovány dvě nové železniční zastávky Mezno a Střezimíř, čtyři železniční mosty s Vjezdový portál tunelu Meznoprůběžným štěrkovým ložem a pět silničních mostů (nadjezdů), které zajistily převedení silniční dopravy nad nově vybudovanou tratí. Významnými technickými prvky jsou také nové pilotové zárubní zdi v části Lipiny a hluboký skalní zářez u zastávky Mezno. V SÚ 71 byly realizovány rozsáhlé výkopové práce v objemu přes 700 000 m3.  Železniční svršek je tvaru 60E2 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Okolí obcí Mezno a Střezimíř je chráněno proti nežádoucím účinkům hluku novými protihlukovými stěnami. 

SÚ 72 ŽELEZNIČNÍ STANICE ČERVENÝ ÚJEZD 

Ve stavebním úseku 72 byla realizována nová železniční stanice Červený Újezd o délce 1,5 km. Její kolejiště tvoří dvě hlavní a dvě předjízdné koleje a jedna kolej kusá. Součástí železničního svršku tvaru 60E2 (v kusé koleji 49E1) na betonových pražcích je také 13 výhybek. Ve stanici se nepočítá s odbavováním cestujících, nástupiště konstrukčního systému UMSTEIGER tak byla vybudována až v navazující zastávce Červený Újezd zastávka. Železniční těleso stanice i zastávky byly vybudovány na násypu, jeho součástí jsou dva železniční přesypané mosty. Ve stanici byla postavena technologická budova pro umístění zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé techniky a zpevněná manipulační plocha u kusé koleje, umožňující nakládku a vykládku materiálu. 

SÚ 73 ČERVENÝ ÚJEZD – VOTICE 

Železniční estakáda RadíčStavební úsek 73 je dlouhý cca 8,7 km a na konci se napojuje do již dříve dokončeného navazujícího úseku trati Votice–Benešov. Významným objektem tohoto úseku je železniční tunel Deboreč o délce 660 m, prováděný pomocí NRTM. Dále zde bylo vybudováno 14 železničních a silničních mostů včetně čtyř estakád. Všechny železniční mosty mají průběžné štěrkové lože. Železniční estakády o délkách 172 m, 79 m, 178 m a 240 m jsou ocelové konstrukce se spřaženou železobetonovou deskou a spolu s novou železniční tratí jsou dominantami krajiny mezi Radíčí a Heřmaničkami. Železniční svršek je tvaru 60E2 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Obec Heřmaničky, včetně její části Jiříkovec, je chráněna protihlukovými stěnami, které jsou umístěny i na estakádách nad obcí. V tomto úseku byl vybudován největší objem násypových těles, násyp nad potokem Mastník dosahuje výšky až 22 m. V závěrečné části úseku prochází železniční trať hlubokým skalním zářezem u obce Nazdice. Skalní svahy stávajícího hlubokého zářezu byly v rámci modernizace rozšířeny, sanovány a zajištěny tak, aby umožnily Nazdický zářezumístění druhé koleje a napojení do navazujícího úseku. Součástí stavby byly také práce na vybudování nového zabezpečovacího zařízení. Ve stanici Červený Újezd je použito staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu elektronické stavědlo se zabezpečením všech 13 výhybek, v traťových úsecích je použito traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu obousměrný autoblok pro rychlost 160 km/h.  Po zavedení výhradního provozu ETCS bude umožněna jízda vlaků s naklápěcími skříněmi rychlostí až 200 km/h, běžné soupravy budou moci jezdit maximálně 170 km/h. V zastávkách byl vybudován informační, rozhlasový a kamerový systém, další sdělovací systémy byly instalovány u technologických objektů obou tunelů a v žst. Červený Újezd. Nové trakční vedení včetně napájení a potřebných technologií bylo vybudováno v celkové délce cca 25,8 km. Realizací přeložek stávajících komunikací i vybudováním komunikací nových, které jsou součástí mimoúrovňových křížení, mohly být ze stavby odstraněny veškeré Zářez u zastávky Meznoúrovňové přejezdy. Stávající železniční infrastruktura včetně trakčního vedení a technologií byla demontována s výjimkou krátkého úseku koleje v žst. Střezimíř, kde obec počítá se zbudováním železničního muzea a provozem turistických drezín. Nové koleje byly uváděny do provozu postupně. Po dokončení I. etapy k 30. červnu 2022 byl nejprve zaveden provoz v obou nových traťových kolejích úseku Sudoměřice – Červený Újezd včetně zastávek Mezno, Střezimíř a Červený Újezd zastávka, v celé žst. Červený Újezd a v traťové koleji č. 2 úseku Červený Újezd – Votice včetně zastávek Ješetice a Heřmaničky. Od 1. září 2022, kdy byla dokončena II. etapa, je již kolejiště užíváno v plném rozsahu. Po zavedení nového grafikonu od prosince 2022 se zkrátí jízdní doba mezi Prahou a Táborem na 59 minut, v Českých Budějovicích pak bude vlak z Prahy za 1 hodinu a 40 minut. 

Zbývající stavební práce na této složité zakázce a současně jedné z nejvýznamnějších a nejzajímavějších železničních zakázek společnosti OHLA ŽS budou dokončeny v září 2023. Jedná se o práce na pozemních objektech, přeložkách komunikací včetně silničních mostů a rekultivace ploch dočasného záboru a opuštěných lokalit.  Pevně věříme, že tím bude úspěšně zakončeno několikaleté úsilí řídicího týmu a všech interních a externích výrobních kapacit, které se podílely na realizaci celého díla. Tyto zkušenosti jsou významnou devízou do budoucna pro realizaci dalších projektů. 

Autor: Ing. Lumír Pyszko