Modernizace metropolitní železnice z Hostivaře na Hlavní nádraží vstoupila do druhého roku, Swietelsky Rail CZ harmonogramy drží

Podbití nového traťového úseku Podbití nového traťového úseku

Od června 2018, kdy byla zahájena stavba druhé etapy optimalizace metropolitní železnice ze stanice v Hostivaři do stanice Praha, hlavní nádraží, již uplynulo sedmnáct měsíců. Jeden z největších železničních projektů v zemi s cenou přesahující 4,4 miliardy korun tak vstoupil do druhého roku. Kompletně dokončen bude do října 2021.

„Z našeho pohledu za sebou máme víc než třetinu objemu prací. Máme rozestavěnou stanici Zahradní Město, novou zastávku Eden i stanici Vršovice osobní nádraží, včetně nástupišť. A také mostů od lanového v Zahradním Městě až po most přes Botič ve Vršovicích. Stavíme i novou napájecí stanici a technologickou budovu v Zahradním Městě a také ve Vršovicích. Je toho hodně, což ale odpovídá velikosti stavby,“ říká Róbert Doboš, specialista společnosti Swietelsky Rail CZ, která na projektu pracuje spolu s firmami Metrostav a SMP CZ. Ve sdružení má 40tiprocentní podíl a zajišťuje hlavně práce na železničním spodku a svršku.

Na vršovickém nádraží začne během listopadu a prosince, 27. 11. a 12. 12., zkušební provoz na kolejích 9 – 17 včetně nového IV. nástupiště a části podchodu s přístupem pro cestující z ulice Bartoškova. Dojde i k novému napojení DKV, ONJ a trati na Krč, Vyšehrad a směrem na Hlavní nádraží.

BILANCE ROKU 2019

Obrovský kus práce, kterou na železničních objektech odvedl Swietelsky Rail CZ, je vidět už jen pouhým okem při jízdě vlakem přes Vršovice, kde zaniklo bývalé seřaďovací nádraží a prostor bude využit pro novou, čtyřkolejnou trať, po níž se po dokončení projektu rychlost zvýší až na 120 km/h. A také místo něho vzniká železniční stanice Zahradní Město a zastávka Eden. Ze Zahradního Města se stává nový přestupní uzel na městskou hromadnou dopravu. Nástupiště zde jsou přímo nad rozšířeným podjezdem v Průběžné ulici, ve kterém budou i zastávky tramvají. Právě v Průběžné ulici je rozestavěn i komplikovaný most. Obě stavby, most a nástupiště, budou dokončované a uváděné do provozu podle pečlivě navržených stavebních postupů.

V zastávce Eden umístěné do blízkosti fotbalového stadionu Slávie vyrostou jedno ostrovní a dvě vnější, částečně zastřešené nástupiště, na které bude přístup z nového podchodu vedle zrekonstruovaného mostu U Vršovického hřbitova. Částečně je již hotov také kabelovod a také část kolejiště, včetně trolejového vedení.

Počátkem května pak začala rekonstrukce samotné stanice Vršovice, zahrnující demontáž výhybek, trakčního vedení, kolejiště, zbourání třetího nástupiště. To vše se modernizuje a staví znovu, včetně nového podchodu a zcela nového čtvrtého nástupiště. Nový a vytěžený materiál z mostů, železničního spodku a ostatních objektů se dopravoval po kolejích v ucelených vlakových soupravách, aby se nezatěžovaly místní komunikace nákladní dopravou. Jen z demolic a původních staveb to letos bylo víc než 70 tisíc tun.

Rekonstrukcí přitom prošly části mostů pod rekonstruovanými kolejemi v Otakarově a Bartoškově ulici a přes Botič.

PŘIBYLO IV. NÁSTUPIŠTĚ

Na samotném nádraží Vršovice byl prodloužen podchod a rampy k III. nástupišti a v závěru listopadu bylo zkušebně zprovozněno zcela nové IV. nástupiště včetně zastřešení. A také koleje 9 – 17, měřící přes šest kilometrů s 27 výhybkami s elektrickým ohřevem. Všechny koleje a výhybky jsou z nového materiálu, koleje jsou svařeny bezstykově, což zvýší cestovní komfort. Stejně jako normová výška 550 mm nad kolejemi. S definitivním provozem moderního nástupiště, s povrchem z velkoformátové žulové dlažby, bude k dispozici také bezbariérový přístup. Obyvatelé Nuslí ocení prodloužení podchodu pod celým kolejištěm stanice směrem k Bartoškově ulici. Novinkou bude rovněž umožnění přístupu z nástupišť až do přednádražního prostoru.

„Při provádění prací na železničním spodku jsme v co největší míře sjednotili konstrukční vrstvy. Pomocí těžké zemní frézy jsme v zemní pláni v hlavních kolejích, kde byl velmi rozmanitý materiál, zlepšili jeho vlastnosti s využitím směsného pojiva. To tvořila směs nehašeného vápna a cementu podle receptury určené geotechnikem stavby,“ zmiňuje jednu ze zajímavostí Róbert Doboš.

V noci se o osvětlení stanice postarají nové osvětlovací věže. A práce dál pokračují. Je rozestavěna nová technologická budova, pokládají se zbývající kabelovody. O pár dnů později, 12. prosince, dojde k napojení kolejiště a výhybek v depu a krčské trati.

HARMONOGRAM SE PLNÍ

Po tomto datu zde nastane technologická přestávka. Během ní se budou provádět jen drobné práce, které nemají vliv na provoz na kolejích. Více se bude dít, umožní‑li to počasí, na střední části mostu v ulici Bartoškova, kde se počátkem prosince snese nosná konstrukce, vybourají opěry a začne se se zakládáním nových opěr. Práce na této části mostu musí skončit v květnu roku 2020.

Podle Daniela Vally, projektového manažera a zástupce ředitele stavby za Swietelsky Rail CZ, letošní práce probíhaly podle centrálně zpracovaného harmonogramu. „To je při složitosti celé stavby velmi dobrá zpráva a velký dík patří všem našim týmům a dodavatelům, kteří se na tom podíleli,“ říká. A připomíná, že podrobnější plánování jednotlivých složitých prací si vyžádalo zejména okolí prodlužovaného podchodu. Zde se kromě samotného tubusu, rampy a schodiště, dělal také železniční spodek, svršek, odvodnění, povrch a zastřešení nástupiště.

„V harmonogramu stanovené milníky se nám díky pravidelným poradám a dobré spolupráci mezi jednotlivými dodavateli dařilo plnit. To je základ pro zdárné uvedení stavebních objektů a provozních souborů do zkušebního provozu ve stanoveném termínu,“ dodal Daniel Valla.

JAK V ROCE 2020

Nadcházející rok 2020 se má naplno stavebně rozběhnout od března. Práce budou probíhat ve střední části kolejiště vršovického nádraží na kolejích 3 a 5. Kvůli tomu bude proto třeba zřídit provizorní staveništní přejezdy. Budou pokračovat práce na podchodu a III. nástupišti, mostech Otakarova a Botič.

V dubnu dojde k napojení koleje 102 provizorně do koleje 201 v Zahradním Městě, napojení ONJ v Edenu a DKV, zprovoznění části kolejí 201, 202 a 203 od Zahradního Města po Eden s napojením do Vršovic. Současně se bude pokračovat na nástupištích, napájecí stanici, technologických budovách, mostech, železničním spodku a svršku, kabeláži, trakčního vedení a ostatních objektech.

„Předchozí měsíce ukázaly, jak je důležité zpracovat podrobný harmonogram, pravidelné sledovat jeho plnění a včas reagovat na vzniklé situace na stavbě. Toho se budeme držet. Máme zde zkušené stavbyvedoucí a mistry, kteří stavbu umí řídit. Proto ani není třeba nic výrazně měnit na organizaci. Kapacitně jsme na tom také velmi dobře,“ uzavřel Róbert Doboš.