PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty

Demontáž krakorce, provizorní podepření mostovky před spuštěním na ložiska Demontáž krakorce, provizorní podepření mostovky před spuštěním na ložiska

Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve stavebnictví je také specializovaná činnost montáže mostních provizorií. Zde bych se chtěl soustředit na mostovou soupravu MS, kterou naše společnost vlastní a provozuje. Provizorní most MS, jak jeho název předvídá, je dočasnou stavbou určenou pro převedení silniční dopravy v jednom jízdním pruhu přes překážku, nejčastěji vodoteč. Primárně je určena pro civilní veřejný provoz, kdy je schválen dle TP90 Ministerstva dopravy ČR. S výhodou je souprava užívána na staveništních komunikacích na velkých stavbách.

STRUČNÝ POPIS MOSTOVÉ SOUPRAVY MS

MS je konstrukce tvořená kompletními mostními díly o délce 3 m. MS je mostní provizórium s dolní ocelovou mostovkou z vlnitého plechu s jedním jízdním pruhem s rozpětím jedné soupravy maximálně do 21 m. Podélný sklon nosné konstrukce o jednom poli nesmí překročit 8 %, při dvou a více polích 6 %. Příčný sklon nosné konstrukce se doporučuje 0 %. Rychlost stavby je v řádu hodin, efektivní doba použití je ve dnech až letech. Pro potřeby delšího přemostění je nutné vkládat podpěry a vytvořit několik prostých polí.

Pro podpěry se využívají soupravy PIŽMO (pilíř železničních mostů) nebo panelové rovnaniny. Zatížitelnost mostní soupravy pro rozpětí 21 m: Vn = 11 t (normální), Vr = 40 t (výhradní pro rozpětí ≤ 18 m) a Vr = 37 t (výhradní pro rozpětí 21 m).

MONTÁŽ MOSTU

se provádí na vysouvací dráze s výsuvným krakorcem (viz obr. 1). Při použití těžkého jeřábu je možné most přímo uložit do překážky bez nutnosti použití výsuvného krakorce. Jednotlivé díly mostové soupravy se rozloží z přepravní polohy vyklopením příhradového nosníku a začepují.

Jednotlivé díly se k sobě spojují nejdříve navedením horních zámků na sebe, kde dojde k vystředění. Po zaklesnutí se díly spojí pomocí čepů. Montáž dílů se provádí pomocí jeřábu. Pomocí lidské síly nebo vozidla se po připojení každého dalšího dílu vysouvá souprava přes překážku (viz obr. 2). 

Po dojezdu nad ložiska se krakorec demontuje a pomocí lisů se konstrukce mostu spustí na definitivní ložiska, která jsou tvořena rovnaninou z hranolů (viz obr. 3).

Po usazení na ložiscích se sklopí rampovníky. Most se vybaví dopravním značením, provede se 1. hlavní mostní prohlídka mostu a most je připraven k používání.