Přestavba trati mezi Lysou nad Labem (mimo) a Čelákovicemi (mimo)

Železniční most přes Labe, původní stav Železniční most přes Labe, původní stav

Poslední říjnový den byla zahájena optimalizace trati mezi Lysou nad Labem (mimo) a Čelákovicemi (mimo). V rámci rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku projde úpravami nejen železniční svršek a spodek, ale také přejezdy, mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba pak čeká zastávku Čelákovice‑Jiřina, kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 220 m a nástupní hranou v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují se nové přístřešky, které budou rozšířeny na výhledový počet cestujících. Těm budou sloužit i nové informační tabule.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Název: Optimalizace trati Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
  • Objednatel: Správa železniční dopravní cesta (SŽDC)
  • Zhotovitel: Společnost Lysá: EUROVIA CS, GJW Praha, Elektrizace železnic Praha
  • Doba realizace: 2019 – 12/2021

Hlavním cílem této stavby je zvýšení kapacity a bezpečnosti trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Díky technickému vylepšení dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h a tím ke zkrácení cestovní doby. Klíčovou součástí projektu bude výměna mostu přes Labe. Ten dosavadní nevyhovuje současným potřebám železniční dopravy zejména kvůli svému šířkovému uspořádání. Most bude nahrazen novou nosnou konstrukcí včetně úpravy spodní stavby. Ta v budoucnu umožní napojení samostatné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Po přestavbě bude most splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 metru (dosud to bylo 4,7 metru), stavebně bude připraven na podjezdnou výšku sedm metrů.

Optimalizace trati mezi Lysou nad Labem (mimo) a Čelákovicemi (mimo) přispěje k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy.

POSTUP PRACÍ

Příští rok v březnu začne rekonstrukce obou traťových kolejí a s ní spojené nepřetržité výluky v úseku Lysá nad Labem – Káraný a spodní stavba definitivního mostu přes Labe i provizorní mostní konstrukce. V roce 2021 se pak bude pokračovat v úseku Káraný – Čelákovice. Konec hlavních stavebních prací se plánuje v prosinci 2021, do konce července budou probíhat dokončovací úpravy.

Optimalizaci tohoto traťového úseku provede společnost Lysá, kterou tvoří EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové investiční náklady akce činí 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 83,07 % z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

EUROVIA CS, a. s.