Rozsáhlá modernizace železničního uzlu u Přerova pokračuje

Traťový úsek Bohumín – Břeclav (Přerov) – Olomouc, tzv. „triangl“ uzlu Přerov Traťový úsek Bohumín – Břeclav (Přerov) – Olomouc, tzv. „triangl“ uzlu Přerov

Na podzim loňského roku byla zahájena rekonstrukce železničního uzlu Přerov, 2. stavba. Na cestující na hlavních koridorových tratích Olomouc – Ostrava a Břeclav – Ostrava a na řidiče v okolí stavby tak čekají v příštích dvou letech omezení kvůli plánovaným úpravám trati a souvisejících objektů. Dojde k modernizaci železničního uzlu mezi Přerovem a Prosenicemi, Dluhonicemi a Prosenicemi a Přerovem a Dluhonicemi, který kvůli nedostatečným technickým parametrům a zhoršujícím se podmínkám představuje hlavní překážku na české železniční síti a na koridorech Pobaltí, Jadranu a Rýna.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
  • Objednatel: Správa železnic, s. o.
  • Zhotovitel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc
  • Zhotovitel: společnost „Přerov“ (EUROVIA CS, Subterra, Strabag Rail)
  • Doba realizace: 04/2019 – 09/2022
  • Finanční objem zakázky: 3 220 739 507 CZK bez DPH

Hlavními problémy železničního uzlu jsou mimo jiné špatný technický stav části infrastruktury, nedodržení předpisových parametrů v kolejišti, nedostatečná kapacita tratí, limitovaná propustnost úseku z důvodu úrovňového křížení vlaků opačných směrů na olomouckém zhlaví výhybny Dluhonice, včetně snížené cestovní rychlosti i komfortu cestování v osobní dopravě. Současné zabezpečovací zařízení nesplňuje kritéria interoperability TSI EU, neumožňuje dálkového ovládání zabezpečení nebo zapojení do jednotného evropského zabezpečovacího systému (ETCS). Důvodem modernizace jsou také vysoké personální náklady na zajištění provozování dráhy, nedostatečná únosnost železničního svršku a úrovňové přejezdy křížící čtyřkolejnou trať.

POPIS STAVBY

Obsahem stavby je rekonstrukce výhybny Dluhonice, kolejí č. 1, 2 traťových úseků Přerov – Prosenice, Dluhonice – Přerov a kolejí č. 1S, 2S traťového úseku Dluhonice – Prosenice. S tím jsou spojeny práce na mostních objektech a propustcích, z nichž nejvýznamnějšími jsou most v km 185,657, tedy silniční podjezd ev. č. 55-008, most v km 4,862 převádějící kolej č. 2S nad kolejemi č. 1, 2, 1S a železničních přejezdech v km 185,610 a v km 186,124, které budou zrušeny a nahrazeny lávkami pro pěší a objízdnou komunikací, protihlukovými opatřeními, novými technologickými zařízeními (sdělovacími, zabezpečovacími, silnoproudými apod.). Ve výhybně Dluhonice bude zrušen nadjezd u výpravní budovy a nahrazen novým, který bude posunut přibližně o 55 m k přerovskému zhlaví. Zrušeny budou dva železniční přejezdy a proběhne výstavba dvou lávek pro pěší a nového nadjezdu jako jejich náhrada. Také bude vybudována nová komunikace podél liché kolejové skupiny od nového nadjezdu až po rušený železniční přejezd v km 186,124 (ulice U Rozvodny).

ZVÝŠENÍ PRAVIDELNOSTI DOPRAVY A INTERVALU MEZI VLAKY

Přestavbou železničního uzlu Přerov dojde mimo jiné ke zvýšení kapacity tratí sloužící osobní i nákladní dopravě, zvýšení pravidelnosti dopravy a zpravidelnění intervalu mezi vlaky, vytvoření nových nebo zlepšení stávajících přestupních terminálů mezi železnicí a ostatní městskou hromadnou dopravou, snížení nákladů na personální zajištění provozování dráhy a zvýšení spolehlivosti provozu.

Zvýšení kvality a bezpečnosti služeb v rámci české železniční sítě významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti železniční dopravy a k podpoře evropské územní integrace, regionální konkurenceschopnosti a soudržnosti.

Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2019, naplno se rozeběhly v listopadu téhož roku. Zprovoznění se plánuje na podzim 2022. Projekt Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba je spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. 

EUROVIA CS, a. s.