Společnost ŽPSV s.r.o. oslavila 70. výročí svého založení

publikováno:
Rámové propusti ŽPSV IZM – kvalita a přesnost. Rámové propusti ŽPSV IZM – kvalita a přesnost.

Minulý rok oslavila společnost ŽPSV s.r.o. 70. výročí svého založení. Kromě tradičních a známých výrobků železničních pražců se od prvopočátku, prakticky s otevřením tehdejšího výrobního závodu Borohrádek, začalo s výrobou široké škály jiných železobetonových (ŽB) výrobků, tzn., že již v roce 1953 byla zajištěna výroba prvků železničního spodku a svršku, zejména pak mostních dílců (PSKT, MZD), podchodů a propustků, opěrných a zárubních zdí pro resort dopravy, ale také základy pozemních objektů a dalších prvků prefabrikace, včetně těch atypických.

Původ, vznik a historie rámových propustků – DZR

Mezi široké portfolio ŽB prefabrikátů, vyráběných společností ŽPSV s.r.o. pro silniční i železniční stavby, tak historicky zcela jistě patří i ŽB prefabrikáty rámových propustků a podchodů. Snad první ucelená řada rámových propustků řady DZR, které navrhl a vyprojektoval Státní ústav dopravního projektování Praha a který na tyto prefabrikáty vydal v roce 1971 „Typový podklad pro prvky železničních rámových podchodů“, byla s postupnými drobnými obměnami, vedle jiných prvků, řada DZR 5-8, určená především pro prefabrikované podchody.

Typový podklad pro prvky železničních  rámových podchodů, z roku 1971.Tyto rámové prefabrikáty DZR, kromě jiných různých typů, obsahujících jak malé rámy, tak velké podchodové rámy různých rozměrů a různých provedení, byly vyráběny pro spojování přes tupý spoj s následným zmonolitňováním jednotlivých prvků pomocí obnažené hřebenové výztuže. Postupným vývojem vyvolaným zpřísňujícími se požadavky aktualizovaných a nových norem ČSN, v poslední době především norem ČSN EN 1992-1, ČSN EN 1992-2 a aktuálních předpisů s tím souvisejících, doznaly rámové prefabrikáty významných finálních změn, avšak samotný účel použití se nezměnil.

Takto jsme tedy v našem vývoji postupně přešli k výrobě nových rámových propustí, které odpovídají nejen všem současně platným normám, ale plní i současné moderní trendy a požadavky investorů. Mezi ně patří zejména dnes již běžně využívané těsněné spoje prvků a výroba z nejkvalitnějších SCC betonových směsí, a to v jednom pracovním kroku, bez nutnosti dalších, nepřijatelných, povýrobních zásahů do prvků řezáním, vrtáním apod. Zmíněné původní prefabrikáty rámových propustků DZR, v jejich postupných aktualizacích, byly zařazeny ve výrobním programu společnosti ŽPSV až do nedávného roku 2021, kdy je plně a v celém rozsahu nahradily rámové propustky ŽPSV IZM.

Nové prefabrikáty rámových propustků – ŽPSV IZM

V současném výrobním programu společnosti ŽPSV s.r.o. jsou tedy zařazeny již jen prefabrikáty rámových propustků ŽPSV IZM. K původním malým prefabrikovaným rámovým propustkům ŽPSV IZM-A, které společnost ŽPSV s.r.o. vyrábí ve variabilních světlých rozměrech od 1,0 × 1,0 m do rozměru 2,0 × 3,0 m v krocích po 100 mm a ve volitelných délkách 1,0, 1,5 a 2,0 m, jsme kompletně unifikovali i starou řadu podchodových rámů DZR 5, 6, 7, 8. Tuto řadu jsme nahradili novou řadou spínaných podchodových velkých mostních rámů ŽPSV IZM-B, které do své finální podoby prošly dlouhou vývojovou cestou naší technické kanceláře a obchodního oddělení.

V současné době jsme se tedy v dřívější záplavě různých typů a modelů různého provedení soustředili, jednoduše řečeno, pouze na dvě řady rámových prefabrikátů, a to na řadu malých rámů ŽPSV IZM-A a řadu velkých rámů ŽPSV IZM-B.

Obě řady se vyznačují stejnými vlastnostmi ve směru použitých nejkvalitnějších SCC samozhutnitelných betonů, ve směru přesnosti moderní výroby a hlavně ve směru využití integrovaného těsnění spojů, zajišťujícího kompletní těsnost propustků bez nutnosti dalších dodatečných izolací. Všechny rámové prefabrikáty, tedy každý variantní rozměr, jsou staticky posuzovány dle všech současných, aktuálně platných norem a jsou navrhovány pro výšky nadnásypů u malých rámů ŽPSV IZM-S – pro silniční stavby od 0‚2 m až do 7‚0 m a pro malé rámy ŽPSV IZM-Z – pro železniční stavby, pro výšky nadnásypů od 0‚4 m až do 6‚0 m. U velkých rámů ŽPSV IZM-B je možné použití nadnásypů o výškách od 0,4 do 4,0 m.

Jak z tohoto uvedeného označení, které rozlišuje rámové propusti pro silniční a železniční stavby, vyplývá, kombinací použitých zkratek jednoduše dostaneme konkrétní typ rámů pro konkrétní uvažované použití takto:

ŽPSV IZM-AS

ŽPSV ŽB rám malý silniční

ŽPSV IZM-AZ

ŽPSV ŽB rám malý železniční

ŽPSV IZM-BS

ŽPSV ŽB rám velký silniční

ŽPSV IZM-BZ

ŽPSV ŽB rám velký železniční


Doplněním rozměrů v jednotkách metrů, za výše uvedené zkratky názvů, pak v takovém označení identifikujeme i přesný konkrétní prvek:

ŽPSV IZM-AS 2,2 × 1,2/1,0

ŽPSV ŽB rám malý silniční o světlých rozměrech 2,2 m šířka × 1,2 m výška × 1,0 m délka

ŽPSV IZM-AZ 1,8 × 1,6/2,0

ŽPSV ŽB rám malý železniční o sv. rozměrech 1,8 m šířka × 1,6 m výška × 2,0 m délka

ŽPSV IZM-BS 3,5 × 2,8/1,5

ŽPSV ŽB rám velký silniční o sv. rozměrech
3,5 m šířka × 2,8 m výška × 1,5 m délka

ŽPSV IZM-BZ 4,0 × 3,0/1,25

ŽPSV ŽB rám velký železniční o sv. rozměrech 4,0 m šířka × 3,0 m výška × 1,25 m délka.


Ale vraťme se zpět k velkým rámům ŽPSV IZM-B. Jak už z jejich předchozího pojmenování vyplývá, jedná se dle možného způsobu použití o tzv. podchodové rámy, které tak historicky navazují na zmíněný „Typový podklad pro prvky železničních rámových podchodů“ z roku 1971. Tyto rámové propusti ŽPSV IZM-B by se pro užití v železničních stavbách měly také označovat jako mostní prefabrikáty, neboť dle vnitřního předpisu SŽ se o propustek jedná tehdy, pokud jeho světlá šířka nepřesahuje 2,0 m. V návaznosti na minulou a dnes již zastaralou řadu DZR 5-8 jsme nové velké rámy ŽPSV IZM-B koncipovali pro nové rozměry s maximální světlostí 4,0 × 3,0 m. Vzhledem k tomu, že pro některé specificky zatěžované účely nevyhovují při své slabší síle všech stěn 20 cm malé rámy ŽPSV IZM-A, rozhodli jsme se tyto velké rámy ŽPSV IZM-B vyrábět již od minimálního rozměru 2,0 × 2,0 m. Protože síla všech stěn u těchto velkých rámů ŽPSV IZM-B je 30 cm, vzniká tak větší prostor pro možnost většího, a vzhledem k minimálnímu předepsanému krytí výztuže i bezpečnějšího vyztužení prvků. Mezi minimálním a maximálním světlým rozměrem ŽPSV IZM-B jsme další variantní rozměry již nekrokovali po 100 mm, jako je tomu u malých rámů ŽPSV IZM-A, ale vyšli jsme z již zaužívaných rozměrů původních rámů DZR a použili jsme tyto kombinovatelné rozměry – viz obr. 2.

Základní rozměrové varianty velkých podchodových mostních rámů ŽPSV IZM-B. Tyto lze upravit pro více možností.

Obr. 2 – Základní rozměrové varianty velkých podchodových
mostních rámů ŽPSV IZM-B. Tyto lze upravit pro více možností.

Z důvodu větší váhy prvků a pro možnost dosažení optimálních délek propustků a podchodů v krocích po 25 cm jsou délky jednotlivých prvků navrženy v délkách 1,0, 1,25 a 1,5 m.

Další podstatnou, ŽPSV inovovanou změnou oproti malým rámům ŽPSV IZM-A, je u velkých rámů ŽPSV IZM-B to, že tyto rámy nejsou vyráběny se spojem pero–drážka, do něhož je vloženo integrované těsnění, které by u takto velkých prefabrikátů komplikovalo samotnou montáž a techniku spojování pomocí řetězových ráčnových zvedáků. ŽPSV IZM-B jsou vyráběny se spojem na tupo a s drážkou v čele prvku, v níž je osazeno integrované těsnění. Spojování těchto prvků pak probíhá pomocí šroubového spínaného kování na bocích rámů a jejich zašroubováním pomocí prstýnkových-očkových klíčů. Odtud název „spínané“ rámy. Toto spojování jde velice snadno, rychle a bez odporu způsobovaného stlačováním těsnění do menší spáry mezi perem a drážkou spojovaných prvků rámů, jako je tomu u malých rámů, a tedy bez nutnosti použití montážně spojovací sady se zdviháky pro kotvu s kulovou hlavou Deha a ráčnovými zvedáky.

Realizace velkých rámů ŽPSV IZM-B.Aby bylo z důvodu tohoto spoje na tupo zajištěno výškové srovnání prvků, je také každý prvek opatřen kováním pro výškovou rektifikaci. Tato rektifikace nejen že zajišťuje výškové srovnání prefabrikátů s takřka milimetrovou přesností, bez jakýchkoli schodků a odchylek, ale umožňuje také srovnání prefabrikátů ve vodorovných i svislých spárách, s následným rovnoměrným a celoplošným podlitím propustku předepsanou doporučenou samonivelační hmotou. Toto dodatečné podlití propustku je nutné a jeho nespornou výhodou je také to, že při stavbě propustků nejsme nutně závislí na dokonale rovném provedení podkladní základové desky, která jinak při jakékoli nerovnosti tuto odchylku přenáší do konstrukce propustků, jako se to někdy stává při nedokonalé realizační instalaci malých rámů IZM-A. Z toho pak vznikají nežádoucí, nerovnoměrné, rozcházející se spáry, což u prefabrikátů ŽPSV IZM-B díky uvedené rektifikaci nehrozí.

Dle definice rámových propustků je systém rámových propustků založen na opakování stejného průřezu rámové konstrukce, tzv. „základních prvků“, které se vzájemně spojují/spínají a díky integrovanému pryžovému těsnění vytváří vodotěsné tělo propustku/podchodu. Nespornou výhodou těchto prefabrikátů je tedy rychlost výstavby propustků a podchodů, kdy odpadá dlouhotrvající a složitá monolitická výstavba v mnohdy ztížených a výrobně ne optimálních podmínkách stavby. Stavební objekt propustku či podchodu zhotovený z prefabrikátů ŽPSV IZM-A či ŽPSV IZM-B tak může být sestaven i za několik hodin. Další časová a také značná finanční úspora vzniká díky použití integrovaného těsnění, kterými jsou prefabrikáty ŽPSV IZM standardně osazovány, neboť toto těsnění zaručuje ŽPSV IZM propustkům jejich vodotěsnost, a není je tedy nutné dodatečně izolovat plošnými izolacemi pomocí asfaltových hydroizolačních pásů apod.

Společnost ŽPSV je lídrem ve výrobě železničních i silničních prefabrikátů již 71 let a my doufáme, že nejen s našimi prefabrikáty rámových propustků ŽPSV IZM-A a ŽPSV IZM-B budeme i nadále všem majitelům, dodavatelům a investorům staveb spolehlivým partnerem při zajišťování hladkých a profesionálních průběhů a provádění realizací jejich železničních i silničních staveb.

Autor: PhDr. Radek Bureš, obchodní manažer ŽPSV s.r.o.