Terminál Smíchovské nádraží

Terminál Smíchovské nádraží (zdroj vizualizace: IPR Praha) Terminál Smíchovské nádraží (zdroj vizualizace: IPR Praha)

Území Smíchova prochází v posledních dvou dekádách nebývalou proměnou. Asi nejvíce viditelná je proměna na poli architektury. Jedním z prvních počinů byl Zlatý Anděl, který byl v postaven nad stanicí metra Anděl v roce 2000 podle návrhu francouzského architekta Jeana Nouvela. Následovalo obchodní centrum Nový Smíchov, postavené na pozemcích bývalých Ringhofferových závodů. Ty byly ve své době dokonce největší vagonkou tehdejšího Rakouska. Nová výstavba brzy pokračovala dál jižním směrem, kde zanedlouho vyrostlo několik bloků administrativních a obytných budov. Tím však plány na novou smíchovskou výstavbu zdaleka nekončí.

Společnost Sekyra Group plánuje jižně od Knížecí vybudovat celou novou obytnou a administrativní čtvrť Smíchov City. Tato oblast končí až u smíchovského vlakového nádraží, jehož rekonstrukci připravuje pro změnu Správa železnic. A aby toho nebylo málo, pražský magistrát plánuje nad nástupišti železniční stanice Smíchov vybudovat úplně nový terminál pro městskou, příměstskou a dálkovou autobusovou dopravu. Vznikne tak jeden z největších pražských přestupních uzlů hromadné dopravy, v němž bude úzce propojeno metro, tramvajová doprava, autobusová doprava a železnice.

Změny se na Smíchově a navazujících městských částech se nevyhnuly ani hromadné dopravě. Autobusový terminál na Knížecí se rozvojem lokality viditelně dostává do širšího městského centra, kde však nemá potřebné vazby na další hromadnou dopravu. Nabízí se tedy jeho přesun co nejblíže smíchovskému vlakovému nádraží. Institut plánování a rozvoje Praha (IPR) nechal zpracovat studii dopravních uzlů, která řeší nejen samotný terminál, ale i související dopravní vazby celého území. Nutno dodat, že se zpracování této studie velmi dobře společně s dopravními inženýry zhostili architekti z kanceláře A69.

Návrh, který z této studie vyšel, doslal od magistrátu zelenou a počátkem roku 2020 byla vypsána soutěž na projektanta dalších stupňů dokumentace. Tuto soutěž se podařilo SUDOPU PRAHA vyhrát ve sdružení s firmami METROPROJEKT Praha, A69 architekti a SUDOP EU.

TERMINÁL SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ JE SLOŽEN ZE TŘÍ LOGICKÝCH CELKŮ

V rámci části A je navrhován několikapatrový parkovací dům P+R, který vyroste v těsné blízkosti Dobříšské ulice. Součástí jsou dále připojovací komunikace včetně několika mostních objektů a v neposlední řadě i odstavná stání pro autobusy.

Část B reprezentuje vlastní terminál, který je navržen převážně v úrovni nad vlakovými nástupišti a je tak převážně na mostech. Tato úroveň je překryta obrovskou ocelovou střechou velikosti šesti fotbalových hřišť, nebo chcete-li 3,2 hektaru. Z úrovně terminálu budou moct cestující přímo přestoupit na jednotlivá nástupiště železniční stanice, navštívit Smíchov City, přestoupit na tramvaj nebo pomocí výtahu sjet až do podzemní stanice metra Smíchovské nádraží.

V rámci části C bude revitalizován předprostor nádraží na úrovni Nádražní ulice. Součástí budou i nová propojení se stanicí metra a v neposlední řadě i s výpravní budovou žst. Praha-Smíchov. Celý prostor bude navržen nově, včetně reorganizace automobilové, tramvajové i autobusové dopravy.

Celý projekt čítá přes 130 provozních souborů a stavebních objektů. Nemělo by cenu tu popisovat všechny. Pojďme si tedy představit alespoň ty nejdůležitější.

Parkovací dům P+R je situován do západní části terminálu. Budova bude mít obdélníkový tvar, velikosti přibližně 180/60 metrů. Na čtyřech podlažích bude mít asi 900 parkovacích stání. Dvacet až dvacet pět z nich bude navrženo i pro dobíjení elektromobilů. Některé části parkovacího domu budou přístupné i pro vozidla LPG a CNG. Vjezd do parkovacího domu bude z komunikace procházejícího v úrovni 1. PP podél posledního vlakového nástupiště. U západní fasády budou umístěné rampy spojující jednotlivá podlaží. V rámci objektu budou dále umístěny objekty měnírny DP hl. m. Prahy, trafostanice a objekt vsakovacích nádrží. Z nejnižšího podlaží budou moci cestující projít do obou podchodů železniční stanice. Střecha objektu bude sloužit pro potřeby autobusového terminálu – konkrétně pro odstavy autobusů, dobíjení elektrobusů a pro zázemí řidičů. Na této úrovni je počítáno například i se dvěma venkovními stáními, která budou určena pro mytí dálkových autobusů.

Úroveň autobusového terminálu je v podstatě celá na mostech. Východní část, které pracovně říkáme Východní galerie, začíná nad prvním nástupištěm železniční stanice, překračuje výpravní budovu a v Nádražní ulici se opírá o řadu betonových sloupů. Rozpětí, které je nutné konstrukcí překonat, je přibližně 25 metrů. Na této konstrukci budou zastavovat autobusy a nastupovat cestující. V této části je navrženo i zázemí pro cestující s čekárnami, drobnou komercí, infocentrem a podobně. Přes kolejiště budou autobusy přejíždět po dvojici mostů. Na jižním mostě jsou navrženy dvě autobusové zastávky. Na severním mostě je navrženo hned pět stání a dále zázemí pro cestující. Podél severního mostu plánuje Správa železnic postavit ještě lávku pro pěší. Všechny mostní konstrukce jsou navrhovány jako železobetonové. Některé z nich budou navíc předpínané.

Samostatnou kapitolou je zastřešení terminálu. Jak již bylo řečeno, jde o ocelovou střechu s úctyhodnými rozměry 180 × 183 metrů. Konstrukce ortogonálního nosného roštu má základní rastr 3 × 3 m a výšku rovněž 3 metry. Nosný rošt je podepřen kruhovými sloupy průměru 50 centimetrů. Sloupy budou využity pro zavěšení trakčních bran, informačního systému, orientačního systému, osvětlení atd. Střešní plášť tvoří ve směru kolmo na koleje mezi každou dvojicí vazníků šedový systém v jednostranném sklonu. Šikmé části budou neprůhledné a svislé budou kvůli lepšímu prosvětlení vlakových nástupišť prosklené. Pro revize, čištění a opravy budou ve směru východ/západ navrženy přístupové lávky.

Jak již bylo řečeno, ulice Nádražní s celým přednádražním prostorem v délce přibližně 750 metrů bude kompletně rekonstruována. Od tramvajové smyčky směrem ke Zlíchovu budou tramvajové koleje v nové poloze. Nové budou i tramvajové zastávky, včetně přístřešků pro cestující. Prostor před výpravní budovou bude navržen jako pěší zóna. Do budoucna se uvažuje dokonce s novou ulicí, která obousměrně propojí ulice Nádražní a Strakonická.

KOMPLIKOVANÉ ÚZEMÍ

Projekt terminálu je v poměrně komplikovaném území. Je nutné jej koordinovat a přizpůsobovat několika dalším projektům, které jsou buď v těsné blízkosti nebo dokonce, jako v případě rekonstrukce žst. Smíchov, na stejném půdoryse. Jednotlivé projekty jsou v různých projekčních stupních, některé zatím jen ve fázi úvah. Vše dohromady skloubit bude pro všechny zúčastněné zajímavá výzva.

Projekční práce jsou nyní na úplném začátku. Pokud půjde vše podle plánu, mohli bychom územní rozhodnutí získat koncem roku 2021 a stavební povolení v roce 2022. Výstavba by následně začala v první polovině roku 2023 a pokud vše půjde dobře, první cestující by mohli využít služeb terminálu již v roce 2026. Vzhledem k tomu, jak je v současné době komplikované projednat a schválit i podstatně menší stavby, jde o poměrně optimistický scénář. Nicméně Smíchov, Praha, a hlavně všichni cestující by si takový přestupní uzel bezesporu zasloužili.

Ondřej Kafka
SUDOP PRAHA a.s.