Začala stavba, která během jednoho roku zmodernizuje koridor severně od Brna

V říjnu loňského roku byla slavnostním poklepem na kolejnici zahájena realizace významné stavby mezi Adamovem a Blanskem, jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní organizace. Jedná se o projekt realizovaný v rámci programu Blending Call, který řeší odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních koridorů v České republice. Rekonstrukci úseku z Adamova do Blanska, který je součástí 1. tranzitního koridoru, zajišťuje společnost OHLA ŽS v pozici lídra sdružení spolu s firmami FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a TRAMO RAIL. Mezi nejsložitější práce na tomto projektu, které potrvají jeden rok, patří rekonstrukce mostů a sanace skalních zářezů a svahů. Kompletní dokončení stavby a předání díla investorovi je naplánováno na červen 2023.

ROZSAH PRACÍ

Předmětem zakázky s oficiálním názvem „Adamov – Blansko, BC“ je celková rekonstrukce kolejového svršku a částečně spodku v mezistaničním úseku, komplexní rekonstrukce nástupišť v zastávce Adamov a souvisejících inženýrských objektů, jako jsou trakční vedení, mosty či zdi, a sanace skalních zářezů. Součástí projektu jsou také sanace všech stávajících pěti tunelů. Rekonstrukce zasáhne rovněž provozní soubory, jako jsou například informační, rozhlasové a kamerové systémy, a budou provedeny úpravy zabezpečovacího zařízení a silnoproudých technologií.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Oficiální název projektu: Adamov – Blansko, BC
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Zhotovitel: Společnost „AdaBla“ tvořená společnostmi OHLA ŽS, a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., TRAMO RAIL, a. s.
  • Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o., PRODEX spol. s r.o.
  • Termín zahájení: 09/2021
  • Termín dokončení: 06/2023
  • Finanční objem: 2 621 979 495,12 Kč

UMÍSTĚNÍ STAVBY A SPECIFIKA STAVENIŠTĚ

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji na traťovém úseku Adamov– Blansko, který je součástí celostátní dvojkolejné koridorové železniční trati č. 260 Brno – Česká Třebová. Začíná na blanenském zhlaví žst. Adamov v km 171,708 a končí před stanicí žst. Blansko v km 178,754. Na rekonstruovaném úseku, jehož stavební délka je 7,046 km, se nachází železniční zastávka Adamov a také tři dvojkolejné tunely (č. 7, 9, 10) a dva tunely jednokolejné (č. 8/1 a 8/2).

V zájmovém území stavby se nachází lokality soustavy Natura 2000, což přináší celou řadu omezení. Trať přímo prochází evropsky významnou lokalitou Údolí Svitavy, zatímco v jihovýchodní části stavby ve vzdálenosti cca 80 m od trati se nachází evropsky významná lokalita Moravský kras. Územím stavby navíc prochází Březovský přivaděč, zásobující brněnskou aglomeraci pitnou vodou. Z těchto důvodů je nutné zavést opatření, která zamezí jeho případnému poškození.

ROZLOŽENÍ PRACÍ V ČASE

Stavební práce započaly v září letošního roku nepřetržitou výlukou koleje č. 2. Tato kolej je vyloučena kvůli rekonstrukci tunelu Pod hradem (tunel č. 8/2), který je v nevyhovujícím stavu. Společně s pracemi v tunelu bylo sneseno trakční vedení a železniční svršek. S nástupem nového grafikonu v prosinci tohoto roku dojde k výluce obou kolejí a provoz na trati z Brna do Blanska bude po dobu jednoho roku úplně přerušen a nahrazen autobusy. Naplno se rozběhnou stavební práce na zbývajících provozních souborech a stavebních objektech. Dokončení všech těchto prací a uvedení kolejí do provozu se předpokládá v prosinci příštího roku. V roce 2023 dojde ke kompletnímu dokončení stavby a bude probíhat zkušební provoz.

ROZMANITOST A NÁROČNOST CELÉ STAVBY

Mezi Brnem a Blanskem probíhá kromě předmětné zakázky také realizace souvisejících staveb „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov“ a „Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“. Z toho důvodu je nutná pečlivá koordinace všech těchto tří projektů nejen z hlediska provádění stavebních prací, ale také z hlediska logistiky, jelikož po snesení traťových kolejí v obou úsecích a snesení kolejiště v žst. Adamov bude umožněno kolejově obsluhovat (pro odvoz a návoz materiálu) krajní stavby pouze z jednoho směru.

Rozsah stavebních prací v úseku Adamov – Blansko je oproti běžné rekonstrukci koridorové tratě výrazně navýšen pracemi v pěti tunelech a velkým objemem prací na sanacích skalních svahů, při jejichž realizaci se vzhledem ke geologicky složitému terénu dají očekávat možná úskalí a změny. Náročnost této stavby dále spočívá v kumulaci téměř všech prací do jedné stavební sezóny v kombinaci s velmi omezenými možnostmi přístupu k trati, který je daný jednak jejím trasováním, jednak souběžnou realizací zmíněných souvisejících staveb znemožňujících přístup kolejovou dopravou od Adamova.

V celém úseku obou traťových kolejí bude nově vložen železniční svršek, přičemž budou použity betonové pražce délky 2,6 m (B 91 S/1) s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14 (resp. W14NT v obloucích o poloměrech menších než 500 m) a rozdělením „u“ a kolejnice 60E2 třídy R260 (resp. třídy R350HT v obloucích o poloměrech menších než 1 300 m). Stávající štěrkové lože bude recyklováno, nové štěrkové lože bude mít tloušťku 0,35 m.

Na většině úseku bude využito stávající těleso železničního spodku, pouze v nově budované vlakové stanici Adamov zastávka dojde z důvodu výstavby nového ostrovního nástupiště mezi kolejemi k rozšíření zemního tělesa vlevo od koleje č. 1 vybudováním opěrné zdi. Výstavba ostrovního nástupiště typu SUDOP mezi kolejemi, nahrazujícího stávající dvě vnější nástupiště, se jeví jako nejvhodnější řešení. Umožní realizovat nástupiště u kolejí bez převýšení a současně přispěje ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti pro obsluhu vlaku i cestující a ke zlepšení možností při potřebě operativní změny koleje nebo při výlukách. Nástupištní hrany o délce 170 m budou mít výšku 550 mm nad kolejí. Bezbariérový přístup na nástupiště bude řešen přístupovým chodníkem z čela nástupiště od nově realizovaného podchodu v km 172,372.

Šest stávajících mostních objektů bude demolováno v plném rozsahu a nahrazeno konstrukcí novou v podobě monolitického rámu nebo polorámu, v jednom případě se bude jednat o prefabrikovanou konstrukci. Na jednom mostním objektu bude snesena pouze nosná konstrukce a na upravený úložný práh bude osazena nová železobetonová (ŽB) deska. Na zbývajících dvou mostních objektech bude provedena pouze sanace betonových částí, bude zřízena nová izolace a obnovena protikorozní ochrana. Všechny propustky budou přestavěny na prefabrikované trubní nebo rámové. Stávající zárubní a opěrné zdi budou sanovány, opatřeny novými ŽB římsami a zábradlím, případně zábranami proti pádu uvolněných kamenů. Ve stanici Adamov zastávka budou vlevo od koleje č. 1 vybudovány dvě nové ŽB úhlové zárubní zdi pro umožnění rozšíření tělesa železničního spodku.

Z hlediska technické a časové náročnosti jsou rozhodujícími objekty stavby tunely a sanace skalních zářezů. Ve dvojkolejných tunelech č. 7, 9 a 10 a v jednokolejném tunelu č. 8/1 bude kromě očistění portálů od náletové vegetace provedena sanace portálových částí, sanace betonových i kamenných ploch tunelových trub a pročistění, doplnění a sanace postranního, popřípadě středového odvodnění. Budou také osazeny nové kabelové žlaby. Jednokolejný tunel č. 8/2, který realizuje vlastní kapacitou společnost OHLA ŽS, bude vzhledem ke špatnému technickému stavu a zatékající vodě rekonstruován kompletně. Stávající ostění z litinových tybinků bude vybouráno, na nově vytvořené primární ostění ze stříkaného betonu bude osazena izolace a nakonec bude provedeno sekundární ŽB ostění včetně výklenků. Zvětšování průřezu v nesoudržných zeminách a poruchách bude probíhat pod ochranou deštníku vytvořeného z mikropilot. Stávající ŽB předsunuté tubusy tunelu budou nahrazeny novými monolitickými ŽB tubusy.

Pro eliminaci nebezpečí pádu uvolněných částí budou vybrané skalní zářezy a svahy sanovány. Generelní sklon svahů je okolo 60 °, jejich výška se pohybuje od 18 do 47 m. V rámci sanace bude nejprve horolezeckým způsobem provedeno odstranění svahových pokryvů a povrchově narušených partií a z akumulačního prostoru bude odtěžena napadaná suť. Nestabilní skalní bloky budou odstraněny nebo kotveny pomocí svorníků. Následně budou provedeny v požadovaném rastru (2 × 2 m) vrty a do nich budou osazeny závitové tyče. Na ně budou uchyceny vysokopevnostní ocelové dvouzákrutové sítě s antikorozní úpravou v kombinaci s protierozní extrudovanou georohoží. Na závěr proběhne instalace ochranných plotů.

V celém dotčeném úseku bude vyměněno trakční vedení (TV). Nové podpěry TV budou vybudovány pouze v oblasti stanice Adamov zastávka a u napájecí stanice Blansko, v níž bude provedena úprava technologie.

ZÁVĚR

Zdárná realizace tohoto technicky a časově velmi náročného projektu vyžaduje velmi dobrou spolupráci mezi investorem, projektantem, správcem a zhotovitelem stavby, který je složen ze zkušených profesionálů. Divize Železnice společnosti OHLA ŽS zde plně využívá vlastních kapacit v oborech železniční svršek a spodek, tunely, mosty a silnoproudé technologie.

Ing. Roman Veis
ředitel Divize Železnice
OHLA ŽS, a. s.