Mostní dílo roku 2017

Železniční most přes řeku Olši Železniční most přes řeku Olši

Každý rok na jaře se koná mezinárodní sympozium Mosty. Letošní sympozium MOSTY 2019 bude již 24. v pořadí a bude se konat ve dnech 25. – 26. dubna 2019 v hotelu International v Brně. Součástí letošního sympozia je soutěž o Mostní dílo roku 2017, do které se mohly přihlásit mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2017, případně dříve, a které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 6 návrhů, z toho 2 v kategorii novostavba a 4 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 3 mosty. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

KATEGORIE NOVOSTAVBA

Železniční most přes řeku Olši na trati Louky nad Olší – Dětmarovice

Původní mostní objekt při potřebě navýšení provozní rychlosti na 160 km/hod nevyhovoval šířkovým uspořádáním, ani z hlediska zatížitelnosti. Bylo proto nutné provést novou spodní stavbu i novou mostní konstrukci v místě původního mostního objektu. Nové přemostění se skládá ze dvou jednokolejných ocelových mostů o třech polích o rozpětí 22 + 60 + 22 m. Vzhledem k šikmosti křížení jsou obě mostní konstrukce vzájemně posunuty o 4,0 m. Hlavní nosnou konstrukcí je spojitý nosník s dolní mostovkou s kolejovým ložem. V prostředním poli je trám vyztužen obloukem, v krajních polích je prostá trámová konstrukce. Hlavní nosníky tvaru I jsou svařované o výšce 2 200 mm. S hlavními nosníky spolupůsobí ocelová ortotropní mostovka, která se skládá z příčníků ve vzdálenosti 2,0 m, z podélných výztuh pásového průřezu v osové vzdálenosti 0,45 m a z plechu mostovky tloušťky 14 až 20 mm. Podélné výztuhy procházejí spojitě výřezy ve stěnách příčníků. Střední pole je vyztuženo parabolickým obloukem o výšce 10,0 m. Průřez oblouku je komorový s proměnnou výškou 0,75 až 0,9 m. Mezi oblouky je rámové ztužení. Oblouk vynáší trám 9 závěsy z kulatiny průměru 90 mm. Opěry i pilíře jsou železobetonové a jsou založeny na pilotách ∅ 1,22 m. Montáž nosné konstrukce v každé koleji byla provedena podélným výsunem s pomocí provizorních pilířů umístěných v korytě řeky.

Lávka pro chodce v Praze 5 u firmy Waltrovka

Lávka pro chodce se nachází v Praze – Jinonicích u firmy Waltrovka a přechází přes železniční trať a přes komunikaci. Lávka celkové délky 110,3 m má 8 polí o rozpětí 5,6 až 23,5 m. Lávka je v půdorysném oblouku a překonává výškový rozdíl 10,6 m. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu jsou cca v jedné polovině lávky tzv. jezdecké schody. Hlavní nosnou konstrukcí je spojitá monolitická deska, v jedné části jako železobetonová, v druhé části jako předpjatá betonová deska. Šířka desky je proměnná od 4,65 do 8,64 m, tloušťky desky je rovněž proměnná od 0,34 do 0,75 m. Z desky vycházejí oboustranné konzoly o vyložení 1,0 až 1,3 m, jejichž součástí jsou i monolitické římsy. Horní povrch desky má dostředný sklon. Mostovka je provedena jako přímopochozí betonová se stěrkovou izolací s posypem v červené barvě. Nosná konstrukce byla betonována na nosníkové skruži, nejdříve byla zhotovena předpjatá část konstrukce, posléze železobetonová část. Pro předpjetí byly použity 12 lanové kabely. Založení spodní stavby je z části hlubinné, buď na velkoprůměrových pilotách ∅ 630 mm nebo na mikropilotách, a z části jsou podpěry vetknuty do konstrukce podzemních garáží. Pilíře jsou železobetonové ve tvaru Y. Nosná konstrukce je uložena na většině podpěr pomocí kalotových ložisek, na třech pilířích pomocí vrubových kloubů.

KATEGORIE PŘESTAVBA NEBO OPRAVA

Sanace Nuselského mostu v Praze

V rámci třetí a čtvrté etapy rekonstrukce Nuselského mostu probíhala sanace betonových konstrukcí spodní stavby, oprava chodníkových říms a kompletní sanace vnějšího povrchu betonového komorového průřezu. Spodní stavbu tvoří dvě krajní masivní opěry a čtyři středové pilíře výšky až 40,0 m. Sanace opěr a pilířů se prováděla z lešení, sanace komorového průřezu z podvěsné lávky. Po mechanickém plošném odstranění byl povrch betonu tryskán vodním paprskem, byla provedena sanace výztuže, dobetonování, hloubková a povrchová oprava správkovou maltou, injektáž trhlin, hydrofobní a protikarbonatační nátěr a nakonec antigrafitti nátěr. Technicky nejnáročnější byla oprava chodníkových konzol, která se prováděla z podvěsné lávky. Oprava spočívala v úplné demolici železobetonové zídky, která oddělovala vozovku od chodníkové části, z demontáže prefabrikovaných chodníkových panelů, sanace chodníkových konzol včetně římsového podélníku, z osazení nových prefabrikovaných chodníkových panelů, z betonáže monolitických částí se současným zmonolitněním panelů a zhotovení zádržného systému. Na závěr byly provedeny vozovkové vrstvy v pomalém jízdním pruhu.

Dva silniční mosty přes řeku Otavu v Zátaví u Písku

Na silnici III/1403 mezi obcí Zátaví a Pískem byly rekonstruovány dva mosty. První most má dvě pole a překonává řeku Otavu, druhý most o jednom převádí silnici přes inundaci. Oba původní mosty zhotovené z prostého betonu v roce 1927 po 90 letech provozu byly v nevyhovujícím stavu a bylo nutno je nahradit novými. Na mostech je vedena komunikace kategorie S 6,5 s jedním veřejným chodníkem a jedním služebním chodníkem. Most přes Otavu se skládá ze dvou betonových obloukových konstrukcí s horní mostovkou. Monolitické železobetonové oblouky rozpětí 32,6 m jsou vetknuté do spodní stavby. Na původních opěrách a středním pilíři byly zhotoveny monolitické úložné prahy, které byly přikotveny k původní spodní stavbě. V příčném řezu má oblouk šířku 6,78 m a tloušťku 0,7 m. Střednice oblouku má tvar paraboly. Vzepětí oblouku je 3,6 m. V krajních třetinách oblouku mezi podélnými poprsními zdmi je prostor vyplněn betonem, na kterém je uložena betonová deska mostovky tloušťky 362 mm. Vozovkové a izolační souvrství má tloušťku 130 mm. Most přes inundaci je monolitický železobetonový oblouk s kruhovou střednicí o rozpětí 10,5 m a vzepětí 3,0 m. Oblouk má šířku 6,72 m a tloušťku 0,52 m. Nové železobetonové úložné prahy oblouku jsou přikotveny k původní spodní stavbě. V krajních částech oblouku je opět použit výplňový beton. Poprsní zdi obou mostů jsou obloženy žulovým kamenem.

Silniční most přes ulici v České Lípě

Most se nachází v České Lípě na silnici I/9 a překlenuje Moskevskou ulici. Původní železobetonový most z prefabrikovaných předpjatých nosníků KA-61 byl ve špatném stavu a bylo proto nutné zhotovit novou nosnou konstrukci i novou spodní stavbu. Trámový most s horní mostovkou má tři pole o rozpětí 16,5 + 18,0 + 16,5 m. Most je šikmý. Spojitá spřažená konstrukce se skládá ze sedmi dodatečně předpjatých betonových nosníků T93, které jsou spřaženy s betonovou deskou mostovky. Nad opěrami a nad pilíři je konstrukce ztužena železobetonovými příčníky. Nosníky T93 byly individuálně navrženy a vyrobeny. Nosníky jsou 0,75 m vysoké, střední nosníky mají horní pás široký 2,2 m, krajní pouze 1,5 m, žebro má šířku 0,6 m. Na koncích horního pásu jsou ozuby pro uložení Cetris desek pro ztracené bednění spřažené desky mostovky. Každý nosník byl předepnut třemi předpínacími kabely. Ve výrobně byly předepnuty pouze dva kabely a takto předepnuté nosníky byly dopraveny na staveniště a uloženy na definitivní ložiska. Po betonáži spřažené desky byl předepnut zbývající třetí kabel. Všechny kabely byly zainjektovány. Betonová desky mostovky má tloušťku 0,22 m a je zhotovena v příčném střechovitém sklonu 2,5 %. Vodotěsná izolace je provedena z natavovacích pásů na kotevním impregnačním nátěru. Vozovka je dvouvrstvá v tloušťce 95 mm.

Obnova inundačního mostu v Kuksu

Kamenný klenbový most přes zátopové území řeky Labe v Kuksu slouží pro místní komunikaci. Most pochází z 2. poloviny 18. století. Most má čtyři klenby z pískovcových kvádrů. Klenby jsou eliptického tvaru, rozpětí jednotlivých polí je 8,2 až 9,6 m. Mostní konstrukce byla ve 2. polovině 20. století opravována. Na srovnaný zásyp byla zhotovena železobetonová deska tloušťky 300 mm, dále dvě vrstvy betonu tloušťky 80 a 170 mm. Obnažený beton hloubkově degradoval a vykazoval mrazový rozpad. Předmětem opravy bylo vložení nové nosné konstrukce do mostu nad stávajícími klenbami a sanace kamenného zdiva. Nad klenbami a nad původním zásypem byla ponechána distanční mezera tloušťky min. 30 mm. Nová železobetonová deska se zabetonovanými ocelovými nosníky IPE 300 byla uložena nad pilíři. Staticky jsou desky v jednotlivých polích prostými nosníky. Desky jsou uloženy na nových betonových prazích, které spočívají na původním zdivu. V příčném řezu má deska osm nosníků IPE 300, které jsou uloženy na ocelové kolejnici kotvené do nového prahu. Nová konstrukce přenáší veškeré nahodilé zatížení i tíhu železobetonové desky přímo do podpor nad pilíři. Vyloučení klenby z přenosu nahodilého zatížení bylo dosaženo ponecháním separační mezery mezi dolním lícem desky a horní plochou původního zásypu klenby. Vozovka je provedena z kamenné dlažby na ložné cementobetonové vrstvě tloušťky 50 mm.

Přípravný výbor letos vybíral k ocenění ze šesti zaslaných návrhů, z nichž byl pouze jeden most železniční, 4 silniční mosty a jedna lávka pro chodce. Kritériem při výběru bylo technické řešení mostu, kvalita zhotovení, architektonické ztvárnění, provedení detailů a v neposlední řadě i cena díla. Z hlediska použitého materiálu byly 4 mosty betonové, jeden ocelový a jeden kamenný. Mosty navržené přípravným výborem k ocenění se vyznačují odborně fundovaným návrhem a vysokou kvalitou provedení. Přípravný výbor se již nyní těší na návrhy v příštím roce, které se budou ucházet o titul Mostní dílo roku 2018.