Seminář Dozory ve výstavbě proběhne 9. března online

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar) Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar)

Z organizačních důvodů byl seminář přesunut z termínu 28. 1. 2021 na nový termín 9. 3. 2021. Lektorem je Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Cílovou skupinou jsou projektanti, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátoři BOZP na staveništi a stavebníci (investoři). Akce je určená i pro specialisty státního stavebního dohledu, pro dozory dotčených orgánů, technické dozory stavebníka, stavební dozory u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinátoři BOZP ve výstavbě.

Seminář Dozory ve výstavbě pořádá společnost Sekurkon, s.r.o., která je součástí mediální skupiny Com4In. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT 1 bod a ČKA – 2 body.

Na programu:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy.
  2. Dozory ve výstavbě: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinace BOZP ve výstavbě.
  3. Dozor nad plněním požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
  4. Dozor nad plněním požadavků na stavby podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  5. Dozor nad plněním požadavků na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb. (tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení).
  6. Dozor nad naplněním požadavků prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/20006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.
  7. Dozor nad naplněním vyhlášky o dokumentaci staveb
  8. č. 498/2006 Sb. vč. stavebního deníku.

Součástí online semináře bude i diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Více informací a registrační formulář je k dispozici ZDE.