Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

ROZPOČET SFDI

Rozpočet SFDI na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. 3. 2022 usnesením č. 138. Rozpočet SFDI na rok 2022 byl schválen jako vyrovnaný v celkové výši 127,6 mld. Kč.

Na neinvestiční výdaje je alokováno cekem 38,4 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 89,2 mld. Kč. Tabulka 1 uvádí užití prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2022 v rozdělení na běžné a kapitálové výdaje.

Největší objem finančních prostředků z rozpočtu SFDI je každoročně rozdělen mezi nejvýznamnější státní příjemce, kterými jsou Ředitelství dálnic ČR, Správa železnic a Ředitelství vodních cest. V roce 2022 bude mezi tyto příjemce rozděleno téměř 90 % celkového rozpočtu SFDI. Tabulka 2 uvádí strukturu schváleného rozpočtu SFDI dle objemově nejvýznamnějším příjemcům a zdrojů financování v roce 2022.

Financování dopravní infrastruktury bude v nadcházejících letech výrazně ovlivněno růstem inflace, který se nevyhne ani sektoru dopravních staveb. Kromě mandatorních výdajů a výdajů na probíhající a dokončované projekty, je třeba zajistit dostatečné finanční krytí investičních akcí v návaznosti na úspěšné dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smluv na jejich realizaci. Nelze také opomenout, že je nutné zajistit dostatek národních finančních prostředků na akce spolufinancované ze zdrojů EU.

Pro rok 2022 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 46 mld. Kč (včetně nespotřebovaných nároků). Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu Doprava. V průběhu roku 2022 a roku 2023 se předpokládá úplné dočerpání prostředků OPD 2014–2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech. V případě OPD 2021–2027 se počítá s čerpáním finančních prostředků od poloviny roku 2022. Důležitou roli v oblasti podpory výstavby transevropských dopravních sítí pak hraje tzv. Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s využitím finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Tabulka 3 ukazuje výdaje ze zdrojů EU objemově nejvýznamnějším příjemcům v roce 2022.

V oblasti financování dopravní infrastruktury nelze opomenout ani poskytování finančních prostředků na příspěvky, a to především na projekty na zvyšování bezpečnosti a na bezbariérové úpravy chodníků a rovněž příspěvky na cyklostezky. Oproti předchozímu roku narostl počet žádostí v těchto oblastech o cca 30 %. S ohledem na stále rostoucí zájem o poskytnutí příspěvku a přínos těchto akcí ke zvyšování bezpečnosti a zajištění ochrany zranitelných účastníků silničního provozu jsou v rozpočtu pro příspěvky na rok 2022 navrženy takové objemy finančních prostředků, aby bylo možné financovat akce schválené v roce 2021 i akce předložené ke schválení v roce 2022. Nově se počítá se zapojením EU zdrojů, konkrétně z RRF. Strukturu poskytovaných příspěvků pro rok 2022 představuje tabulka 4.

Je nutné zdůraznit, že pro roky střednědobého výhledu je potřeba zajistit rostoucí trend rozpočtu SFDI, který je podmínkou pro splnění cílů ve vztahu k výstavbě hlavní infrastrukturní sítě silnic a železnic.

PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH METOD A ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ STAVEB (BIM) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

S cílem zvýšení efektivity při přípravě, výstavbě a správě staveb dopravní infrastruktury se SFDI po dohodě s Ministerstvem dopravy ujal koordinační role pro rozšíření využití digitálních metod a pro zavedení informačního modelování (BIM – Building Information Modelling nebo Building Information Management) na stavbách dopravní infrastruktury financovaných SFDI. Tímto postupem (vedle obecné povinnosti tzv. „péče řádného hospodáře“ předepsané zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a dále zákonem o SFDI dané povinnosti efektivního využití finančních prostředků) také dochází k plnění usnesení vlády ČR ze dne 2. listopadu 2016 č. 958, o významu metody BIM pro stavební praxi a návrh dalšího postupu pro její zavedení, a usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2021, č. 41 o změně usnesení vlády ze dne 25. září 2017, č. 682 o Koncepci zavádění metody BIM v České republice.

SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a dalšími zainteresovanými subjekty zpracoval a postupně naplňuje Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb pro dopravní infrastrukturu. Dle tohoto Plánu byla připravena řada metodik a předpisů, které napomohly zavádění digitalizace a metody BIM do projektů dopravní infrastruktury. Jejich schvalování proběhlo ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru na platformě Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu. Mezi tyto dokumenty patří:

  • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard – pro DÚR, DSP, PDPS s přílohami (Příloha č. 1 – Datový standard pro silniční stavby – DÚR, DSP, PDPS a Příloha č. 2 – Datový standard pro železniční stavby – DÚR, DSP, PDPS),
  • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC,
  • Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE),
  • Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu.

SFDI podporuje rozvoj lidského kapitálu v oboru šířením osvěty, rozšiřováním dobré praxe a současně pravidelným pořádáním workshopů pro zaměstnance organizací resortu. Na základě koordinovaných kroků Ministerstva dopravy, SFDI a investorských organizací (ŘSD, SŽ, ŘVC) byla iniciována řada vnitroresortních aktivit nebo projektů ve spolupráci s dodavatelským sektorem (tzv. pilotních projektů). Tyto projekty jsou v gesci investorských organizací a jejich počet je každým rokem zvyšován.

Vzhledem k dynamickému rozvoji digitálních technologií, které se i díky pilotním projektům v oboru staveb dopravní infrastruktury uplatňují, bylo nezbytné aktualizovat další postup SFDI a resortních organizací. Z tohoto důvodu byla v červnu 2021 vydána aktualizace Plánu pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb pro dopravní infrastrukturu, která zpřesňuje dosud stanovené strategické cíle a definuje způsob jejich naplnění.

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI