Nová obalovna Herink – první svého druhu v ČR

Celkový pohled na obalovnu Ammann ABP240 HRT s RAH100 Celkový pohled na obalovnu Ammann ABP240 HRT s RAH100

V pražském areálu na Herinku byla během první poloviny letošního roku provedena výměna technologie obalovny pro výrobu asfaltových směsí, kde starou technologii nahradila nová, umožňující využití vysokého procenta recyklovaného materiálu. Areál obalovny je provozován společností Pražská obalovna Herink (POH). Obalovna je společným podnikem společností EUROVIA CS a Skanska. Zařízení stejného typu jsou instalována na několika místech západní Evropy, v České republice se však jedná o jedinou obalovnu svého druhu.

Stávající obalovna pro výrobu hutněných směsí (Benninghoven TBA 240), která byla v provozu od roku 1998, byla na hranici své životnosti, ale zastaralá byla především z hlediska morálního. Současným evropským trendem je maximalizace využití recyklovaného materiálu a ekologizace celého provozu vlastní obalovny, tak i celého procesu výstavby či rekonstrukce silnic a dálnic. Recyklace stavebních materiálů je proto jedním z důležitých nástrojů pro zachování udržitelného rozvoje a překlenutí rozporu mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

K výrobě asfaltových směsí se v současné době využívá především kameniva, asfaltového pojiva a různých příměsí. Recyklovaný materiál označovaný jako R‑materiál se sice používá, ale jeho množství bylo na původní technologii zanedbatelné, v rámci jednotek procent. Důvodem byly technologické možnosti, lépe řečeno omezení stávajícího výrobního zařízení. Cílem tohoto projektu proto bylo rozšíření výrobní kapacity asfaltových směsí a maximalizace využití druhotné suroviny – R‑materiálu. Nová technologie obalovny umí zpracovat až 90 % R‑materiálu. Použití směsí s takto vysokým obsahem R‑materiálu dnes normy sice nepřipouštějí, nicméně s ohledem na nutnost eliminace stavebního odpadu a tlaku na znovuvyužití odpadních materiálů dojde zcela jistě k dalšímu vývoji technických norem tak, aby umožnily zvýšené přidání R‑materiálu do nových směsí, proto se bude jeho přidávání časem zvyšovat.

R‑materiál je vybouraná nebo vyfrézovaná asfaltová směs, která se dále upravuje drcením a tříděním. Nejefektivnější způsob jeho recyklace je jeho znovu využití při výrobě asfaltové směsi na obalovnách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technologie, která umožní využití R‑materiálu v takovém rozsahu, je ve světě a v Evropě již vyzkoušená a provozovaná. V ČR se však jedná o první zařízení tohoto typu. V nové obalovně probíhá ohřev R‑materiálu v paralelním horkovzdušném sušícím bubnu s rekuperací odpadních plynů. Hlavním ekologickým přínosem tohoto nového typu sušícího bubnu je, že ohřívaný R‑materiál nepřijde do přímého styku s plamenem hořáku, eliminují se tak výrazně zplodiny, které při ohřevu vznikají, a zároveň je možno R‑materiál ohřát až na 160 °C bez jeho degradace, což umožňuje vysoké procento jeho přidávání do směsi.

Zatímco u stávající obalovny bylo kamenivo dopravováno z třídiče k míchačce přes zásobníky a váhu vertikálně, u nové obalovny je vertikální (hlavní) trasa vyhrazena pro R‑materiál a kamenivo vstupuje do procesu výroby z boku.

Asfalt byl u původní obalovny temperován nepřímým ohřevem teplonosným olejem ohřívaným v plynové kotelně. Asfaltovými cestami byl dopraven do věže a po odměření potřebného množství dávkován do míchačky. Asfaltové cesty byly také vyhřívány teplonosným olejem. U nové obalovny jsou oproti tomu asfaltové nádrže i asfaltové cesty vyhřívány elektricky. Tento způsob ohřevu bez použití termálního oleje je bezpečnější, protože eliminuje úkapy, a tedy i riziko ekologické havárie spojené s provozem okruhu termálního oleje a kotelny. Tento způsob je také energeticky úspornější – vlivem lepší izolace nových skladovacích nádrží a eliminace tepelných ztrát spojených s okruhem teplonosného oleje a kotelny.

EKONOMICKÝ I EKOLOGICKÝ PŘÍNOS

Náhrada kameniva a asfaltu R‑materiálem má nejen ekologické, ale i ekonomické přínosy.

Úspora spočívá ve vzrůstající ceně přírodního kameniva a zejména dražšího asfaltu náhradou přebytkového R‑materiálu, který se ve velké míře ukládá za poplatek na skládkách.

Podpora životního prostředí vyplývající z této inovativní technologie spočívá jednak v úspoře přírodních surovin, kterých je čím dál větší nedostatek, a jejich náhradou surovinami druhotnými a zároveň v podpoře principu cirkulárního hospodářství. Sníží se množství na skládky ukládaného materiálu, který má povahu odpadu (obsahuje asfalt, tj. produkt vznikající při krakování ropy). Rovněž se tak přispěje k ochraně přírody a krajiny, snížení emisí CO2, NOx, snížení uvolňování aromatických uhlovodíků a zvýšení energetické efektivity. Současně dojde ke snížení negativního vlivu na obyvatelstvo a přírodu snížením těžby přírodního kameniva a jeho dopravou a snížení potřebného množství dováženého asfaltu, který tvoří podstatnou a nedílnou součást asfaltových směsí.

Projekt výstavby nové obalovny Herink získal dotaci z programu Nízkouhlíkové technologie OP PIK 2014 – 2020, Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií.

EUROVIA CS, a. s.