Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov

Pohled na hliníkovou fasádu původní odbavovací haly po dokončení úprav přednádražního prostoru Pohled na hliníkovou fasádu původní odbavovací haly po dokončení úprav přednádražního prostoru

Statutární město Havířov je nejmladším městem v republice, proto překvapí, že železniční stanice zde vznikla už v roce 1910 pro zajištění dopravy uhlí mezi kamenouhelnými doly a městy Ostrava a Český Těšín. Protože v padesátých letech došlo k významnému nárůstu těžby uhlí v Karvinské oblasti, bylo tehdejší vládou republiky rozhodnuto o na dnešní poměry odvážném projektu – výstavbě moderního města s názvem, který nenechá nikoho na pochybách, pro koho bylo přednostně budováno. Když bylo město Havířov v roce 1955 založeno, vyvstal požadavek i na přebudování železniční stanice na nádraží s výpravní budovou, které bylo postaveno v letech 1964 až 1969. Výpravní budova byla navržena v tzv. bruselském stylu Ing. arch. Josefem Hrejsemnou a dodnes na každého zapůsobí svým okázalým a grandiózním vzhledem.

Vnitřní prostory původní výpravní budovy pokrývá celostěnová barevná skleněná mozaika sklářského výtvarníka a malíře Vladimíra Kopeckého. Možná právě jedinečný vzhled výpravní budovy a této mozaiky ve vnitřních prostorách, které se staly dominantními pro město Havířov, rozhodl ve prospěch projektu záchrany budovy její rekonstrukcí. V dnešní době útlumu hornictví a hutního průmyslu stál vlastník nádraží Správa železnic před rozhodnutím, jak naložit s na provoz ekonomicky nevýhodným a silně naddimenzovaným objektem výpravní budovy. Nakonec došlo k dohodě s městem Havířov, dle které byl zpracován projekt na rekonstrukci budovy technického zázemí nádraží Havířov, do které byla provedena vestavba výpravní haly nádraží. Původní výpravní budovu vlastník rekonstruuje pro potřeby města Havířov, které se ji rozhodlo užívat pro vlastní kulturní, turistické a sportovní akce.

Navržená rekonstrukce tedy spočívala ve vytvoření moderního dopravního uzlu na místě stávající železniční stanice Havířov, pro kterou značným dílem přispěl i současně realizovaný projekt rekonstrukce celého přednádražního prostoru s autobusovým terminálem, který prováděla také společnost OHL ŽS, a.s., pro jeho vlastníka město Havířov. Tento projekt spočíval v kompletní přestavbě stávajícího přednádražního prostoru žst. Havířov, budovaného ve stejné době jako nádraží samotné, kdy už jeho stav nebyl vyhovující z hlediska technických požadavků a bezbariérového užívání. Na obě tyto stavby bude navazovat třetí, ve které dojde i na rekonstrukci samostatných vlakových nástupišť.

Předmětem stavby rekonstrukce žst. Havířov bylo tedy provedení znovuzhodnocení technicko-ekonomických aspektů železniční dopravy ve městě s návazností na městskou a meziměstskou autobusovou dopravu, jakož i osobní a cyklistickou s městem Havířov. Pro řešení provozu a zajištění trvale udržitelné funkce výpravní budovy bylo tedy nutné dbát na koordinaci s projektem rekonstrukce výpravní budovy i jejího přednádražního prostoru, který kromě vybudování krytého autobusového terminálu přispěl i vybudováním zpevněných ploch s navýšením počtu parkovacích míst.

Pro samotnou realizaci projektu, která byla zahájena v květnu 2019, bylo vybráno sdružení firem OHL ŽS a TOMI – REMONT dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří KOHL architekti. Rozdělení stavby pak bylo na etapy A a B. V etapě A byly provedeny práce v provozně-administrativním objektu nádraží o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním, které sloužilo mimo jiné jako kryt civilní obrany. Kromě celkové rekonstrukce veškerých vnitřních prostor bylo nejdůležitější tyto prostory přebudovat tak, aby zde mohla vzniknout nová výpravní hala pro cestující, která byla předána Správě železnic do užívání v červnu 2020.

V etapě B, která plynule navazuje a která dosud probíhá, je předmětem díla rekonstruovat nevyužívaný prostor bývalé odbavovací haly úpravou interiéru, budovu zateplit, dodat novou sloupkopříčkovou fasádu a provést opravu střechy. To vše, aby se předešlo dalšímu chátrání budovy a snížila se její energetická náročnost, jelikož nyní po téměř padesáti letech provozu byly objekty havířovského nádraží již za horizontem své životnosti nejen ze stavebního, ale i technologického hlediska. Zároveň je brán zřetel na zachování urbanistického začlenění stavby nádraží do území města. Zastávku na železniční stanici Havířov mají vlaky Českých drah linek S1 a R1 a také vlaky dopravce Regiojet, které zajišťují spojení od Prahy po Žilinu (SK). Společnost Regiojet má na nádraží kromě pokladen i své oblastní provozně-administrativní centrum, s jehož zachováním muselo být při rekonstrukci rozhodně počítáno.

Prostor původní odbavovací haly byl ve velmi špatném stavu, jelikož do něj v mnoha místech již několik let zatékalo. Levé křídlo, které původně sloužilo pro kuchyni nádražní restaurace, bylo prázdné, bez využití a údržby, stejně jako prostory 2. NP. Na veškerých stavebních konstrukcích byly znát poruchy způsobené klimatickými vlivy i nevytápěním těchto prostor. Vzhledem k tomu, jak málo z prostor haly bylo užíváno, byly náklady na provoz a údržbu vysoké. Architektonicky se objem stavby nijak neměnil, došlo pouze k úpravě vzhledu díky nové změně dispozic a modernějšímu výrazu použitím novodobých materiálů. Objekt provozně-administrativní byl předmětem dispozičních úprav, kdy byla uvnitř vytvořena nová odbavovací hala pro cestující převýšená přes dvě podlaží, vznikly pokladny včetně zázemí personálu a úpravy se dotkly i stávajících prostor v užití nájemníka Regiojet či Správy železnic. Nová odbavovací hala také navazuje na toalety pro cestující a spojovací podchod pro přístup na jednotlivá nástupiště. Od původní výpravní budovy je nová oddělena prosklenou stěnou. Objekt původní odbavovací haly byl zachován v celém rozsahu s opravou obvodového pláště, výměnou výplně otvorů a novým zateplením budovy. Byly osazeny skleněné fasády nahrazující stávající se zachovaným rastrem členění. Zbudované konstrukce disponují novodobými tepelně-technickými a bezpečnostními vlastnostmi. V objektu byly provedeny nové elektroinstalace, osvětlení a rozvody technické infrastruktury dle navazujících požadavků města Havířov, jakožto nového uživatele těchto prostor.

Realizace celého projektu etap A i B probíhala za plného provozu s ohledem na zajištění provozuschopnosti výpravní budovy, provozně- -administrativní budovy, technologického zázemí a stavby revitalizace přednádražního prostoru realizovaného od února 2020 do února 2021. Staveniště bylo celkově zatíženo i nutností zachování provozu osobní železniční dopravy. V rámci železniční dopravy zhotovitel zajišťoval i provizorní přístupy k nástupištím s přístupy do prodejen jízdenek a zachováním služeb pro cestující. V etapě A týkající se provozně-administrativní části provedl zhotovitel OHL ŽS, a.s., kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, tedy bourací práce, úpravy dispozičních řešení a výměnu všech technických zařízení železniční stanice. Naopak veškerá technologická zařízení musela zůstat nedotčena a s ohledem na stavební práce zhotovitel zajišťoval opatření proti poškození. Jednalo se například o stávající reléovnu, původní zabezpečovací zařízení a zařízení obslužného pultu v dopravní kanceláři. Předmětem rekonstrukce byly technologie jako VZT, MaR, EZS, EPS, kompletní nová elektroinstalace NN a slaboproudu, byly instalovány nové odjezdové tabule v nové výpravní hale a spojovací chodbě. Byla zde vytvořena i nová odbavovací hala pro cestující a zázemí zákaznického personálu Českých drah a Regiojetu. Dále v rámci rekonstrukce v etapě A došlo k výměně terénního schodiště na západní straně objektu, výměně vnitřní zvedací plošiny pro služební účely a pro sjednanou přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace mezi odbavovací halou v 1. NP a nástupišti v 2. NP.

Samozřejmě došlo také k výměně části vnitřní zdravotechniky, ústředního vytápění, vzduchotechniky, orientačního sytému, vybavení interiéru a mobiliáře. Vzhledem k tomu, že stavební činnost probíhala při nepřerušeném provozu drážních zařízení, muselo být dbáno zvýšené opatrnosti obzvlášť během bouracích prací v blízkosti energetických rozvodů a také při montáži domovní elektroinstalace v rámci osvětlení, nouzového osvětlení, zásuvkových okruhů, měření elektrické energie, úprav rozváděčů a ochrany budovy před bleskem. Předmětem dodávky vzduchotechniky bylo zajištění požadovaných parametrů vnitřních prostor železniční stanice, především k nucenému větrání, podtlakovému větrání, pokrytí tepelných zisků, servisnímu provětrání a k chlazení vnitřních prostor. Dodávka měření a regulace spočívala, včetně montáží rozvaděčů, i v osazení polní instrumentace, akčních členů a vytvoření vazeb na integrované technologie, dále ve budování kabelových tras a naprogramování uživatelského softwaru pro podstanice systému.

Před vstupem do nové odbavovací haly si lze prohlédnout nové opěrné monolitické konstrukce zajišťující anglické dvorky s odvodněním vsakem přes vrstvy štěrku. Při bouracích pracích byl zachován zděný pilíř u výtahové šachty a okenní pilíř u vstupu do nové odbavovací haly. Tyto zhotovitel bandážoval ocelovými úhelníky pro zajištění únosnosti při vynášení ocelových překladů po odbourání stropu na 1. NP. Provozně-administrativní objekt a objekt bývalé restaurace byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Pro finální nášlapné povrchy byla zvolena krytina odpovídající danému provozu. Ve veřejných částech byla položena velkoformátová keramická dlažba 1 200 × 600 mm v černé a šedé barvě, pro komunikační prostory, šatny a hygienické prostory pak dlažba 600 × 300 mm v barvě grafitové a světle šedé. V kancelářích bylo položeno linoleum a v místech s technologickým zařízením antistatické či akustické PVC. Dále byl ve veřejných částech provozně-administrativního objektu s vestavěnou odbavovací halou proveden obklad stěn kompozitními bondovými panely v dekoru broušeného hliníku na eloxované podkonstrukci kotvené do zdi. Vnitřní neveřejné komunikační prostory byly obloženy deskami DTDL a vnitřní prostory zázemí dopravce a kanceláří pak keramickými obklady. Prodejní místo dopravce v nové odbavovací hale bylo vytvořeno z prolévaných betonových tvárnic s pevným zasklením a podávacími mechanismy. Mobiliář odbavovací haly je pak tvořen designovými lavicemi pro cestující, odpadkovými koši a stojany na kola.

Po dokončení etapy A v červnu 2020 a jejím předání do užívání investora Správy železnic byla zahájena etapa B, kterou zhotovitel OHL ŽS, a.s., dokončí ještě v letošním roce. Její realizace zahrnuje rekonstrukci původní odbavovací haly s nádražní restaurací včetně obvodového pláště a střechy. Stavebně zde byly provedeny nové vrstvy hydroizolace v částech 1. NP, kde došlo k úpravám ležaté domovní kanalizace pod stávající betonovou deskou. Prostory na severní straně budovy, které přiléhají ke kolejišti, byly v těch částech, které se nacházejí pod terénem, napadeny zemní vlhkostí, proto bylo nutné zdivo v maximální míře sanovat. Také z betonových konstrukcí byla odstraněna omítka a degradované části betonu byly pro dosažení správné přípravy podkladu pro sanaci otryskány a vyspraveny sanační maltou. Na střeše původní odbavovací haly zhotovitel provedl kompletní rekonstrukci střešního pláště. Ta byla kvůli náročnosti řešena etapově po dilatačních celcích s ohledem na přeložky vedení a současně s přeložkami zařízení Telematiky, sirénou integrovaného systému a kamerovým systémem městské policie. V provozně-administrativním objektu a objektu bývalé nádražní restaurace byla provedena taktéž kompletní demontáž střešního souvrství, včetně pěnosilikátové desky se škvárovým podsypem, až na nosnou betonovou desku, v případě původní odbavovací haly na nosnou střešní ocelovou konstrukci. Dále byl na střeše vybudován i horizontální záchytný systém s aktivními prvky pro kotvení více osob.

Původní odbavovací hala byla zateplena izolací z kalcium-silikátových desek. Architektonicky velmi zajímá fasáda původní odbavovací haly, obložená z pískovcových desek na západní a východní straně, byla ponechána. Jelikož však za dobu své funkce byla poznamenána napadením atmosférickými nečistotami, smogem a sazemi, bylo ji nutno kámen po kameni očistit a smýt tlakovou vodou s následným hydrofobním nástřikem. U sloupkopříčkové fasády, která je dominantním rysem celé původní odbavovací haly, zhotovitel postupně provedl demontáž stávající prosklené výplně na severní a jižní fasádě. Následně byla provedena nová předsazená hliníková konstrukce s horizontálně-vertikálním členěním do rektifikačních profilů spřažených se stávající ocelovou konstrukcí a do tohoto nosného rastru byly vsazeny nové prosklené výplně. S ohledem na předpoklad využití budovy městem pro zmíněné kulturní a sportovní akce bylo toto prosklení provedeno ze speciálních skel proti dennímu oslnění. Dle stávajícího stavu byly znovu na jižní fasádu namontovány hodiny a zhotoveno nové zastřešení vstupu. Pro veřejné WC byly namontovány systémové sanitární kabinky z vysokotlakého HPL laminátu, který je snadný na údržbu a spolu s dekorativním obkladem stěn působí příjemným a moderním vzhledem.

Během samotné realizace byl zhotovitel nucen řešit hned několik nepředvídatelných okolností, které, jak známo, při rekonstrukcích nelze podchytit již při zpracování realizační projektové dokumentace, a to např.:

  • V rámci provádění bouracích prací stávajících stropních konstrukcí ve 2. NP byla zhotovitelem zjištěna nedostatečná stabilita konstrukcí některých prvků, především nosných ŽB průvlaků a sloupů vyzděných z cihel plných, uvnitř kterých byly v minulosti provedeny neodborné stavební otvory pro rozvody stávajících sítí – kabeláží či ústředního topení. Tyto postupně odhalované nedostatky zhotovitel musel podstojkovat, provést sanace průvlaků a pilířů pomocí speciálních sanačních malt a směsí. Na pokyny statika bylo také nutné tyto prvky vyztužit atypickými zámečnickými prvky, tzv. bandáží ocelovými rámy svařovanými za tepla okolo těchto prvků.
  • Při realizaci stavby rekonstrukce žst. Havířov byly zhotovitelem OHL ŽS, a.s., provedeny úpravy stávajících a montáže nových instalací kabelových rozvodů silnoproudých a slaboproudých. V průběhu prací byly nalezeny stávající kabelové rozvody, které však nešlo, s ohledem na provoz celé výpravní budovy nádraží Havířov včetně zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v její blízkosti, přeložit či zrušit. Proto bylo nutné veškeré stávající kabeláže, související dělicí konstrukce a dilatační spáry v rámci navržených požárních úseků dle PBŘ a ČSN 73 0802+Z1/2013+Z2/2015 utěsnit tak, aby se zamezilo šíření požáru. Bez provedení těchto dodatečných protipožárních opatření by posléze nebylo možné uvést budovu do provozu.
  • Požadavek správce na zabezpečení objektu žst. Havířov pomocí výplní otvorů stupně zabezpečení RC3 včetně kování nešel s ohledem na PBŘ požadující protipožární odolnost výplní EW 45DP1 v určitých případech splnit. Zhotovitel proto musel dojít ke kompromisu v optimalizaci požadavku projektu, aby bylo možné splňovat a certifikovat bezpečnostní třídu odolnosti RC3.
  • Při demoličních pracích v prostoru budoucích pokladen ČD v nové odbavovací hale byl zhotovitelem odhalen nepředvídatelný svazek kabelových vedení. Tento svazek čítal desítky kabelů neznámého původu a významu. Pro budoucí pokladny bylo však nutné tento svazek přeložit, zrušit či vymístit. Přeložky těchto kabelů, které musely zůstat funkční, se prováděly složitě a dlouho se identifikovaly. Následně bylo umožněno jejich dočasné vypnutí s ohledem na bezpečnost provozu a kabely se mohly naspojkovat a přeložit do nové trasy.
  • Plošná izolace proti vlhkosti v 1. PP vykazovala špatnou funkci, byl zjištěn trvalý výskyt spodní vody a tudíž zatopení celého 1. PP. Jelikož bylo nutné v provozech 1. PP zachovat vhodné prostředí pro projektem navržené využití prostor, musel zde zhotovitel vyřešit dodatečné osazení jímek novými čerpadly a jejich napojení do kanalizace s měřením hladiny a ovládaní těchto čerpadel včetně systému MaR. Ovládací systém zajišťuje snímání zaplavení jímky, snímání poruchových stavů čerpadel, pravidelné střídání či záskok chodu čerpadel, vizualizaci provozu a poruch na operátorském panelu.
  • Výškové úrovně nosných prvků v jednotlivých místnostech provozně-administrativního objektu byly různé a neodpovídaly předpokladu v projektové dokumentaci. Bylo tedy potřeba sjednotit výšky nových podlah se stávajícími v místnostech technologií, které nebyly navrženy ke stavebnímu zásahu. Změny se projevily ve větším rozsahu bouracích prací a navazujících činností včetně likvidace a odvozu suti na skládku.
  • Před realizací nové SLP fasády bylo potřeba demontovat fasádu stávající a upravit původní nosnou OK tvořenou svislými a vodorovnými svařovanými nosníky. Na jižní fasádě bylo nutné ponechat hlavní nosné prvky, odstraněny byly nenosné prvky vodorovné mezi svislými nosníky. Nosnou OK zhotovitel nejprve zbavil původního nátěru tryskáním a pro vynesení nové SLP fasády na stávající OK navařil ocelové žiletky „profilu L“. Následně celou konstrukci opatřil novým systémem PKO (nátěrový systém SigmaFast) v tloušťce dle požadavku projektové dokumentace. Po demontáži zasklení na severní straně fasády zhotovitel zjistil propojení (prosvařované OK) nosných částí. Proto na rozdíl od jižní fasády navíc provedl v místech propojení hlavních nosných sloupů s horizontálním paždíkem odřezání, tak aby nedošlo k poškození ponechávaných konstrukcí. Po demontáži a posouzení statikem bylo nutné doplnit vodorovný nosný paždík UPE 200 u podlahy 2. NP v celé délce prosklené fasády. Veškeré plochy po provedení řezu nebo pálení zhotovitel zabrousil a začistil.
  • Výměna střešního pláště z pohledu přesunů byla organizačně velmi náročná a zahrnovala zvlášť pečlivou přípravu. Za prvé bylo nutné provést kolektivní ochranu proti pádu pod stávající konstrukcí a dále organizovat veškeré práce na stavbě tak, aby nedošlo k ohrožení osob v nižších patrech budovy. Samotná technologie bourání střešního pláště byla zhotovitelem prováděna tak, aby nedošlo k zatečení do budovy, tj. v pásech kolmých k úžlabí střechy, kde byly odstraněny stávající hydroizolační vrstvy a nosné betonové skořepinové panely. Následně zhotovitel provedl novou nosnou konstrukci střechy z ocelových trapézových plechů s provedením pojistné hydroizolace a kompletaci celé skladby střešního pláště.
  • Po úspěšné realizaci etapy A stavby vznesl správce objektu požadavek na doplnění klimatizace v nové odbavovací hale (místnost č. 1.01). Zhotovitel se proto musel vypořádat s ukotvením a napojením klima jednotek, doplněním požadovaného příkonu, montáží potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace a přívod vody, a to vše v již zprovozněné odbavovací hale. Po doplnění realizační projektové dokumentace byly v hale umístěny dvě nástěnné jednotky s naprogramovaným nastavením spínání při dosažení přednastavené teploty. Každou z vnitřních klima jednotek bylo nutné propojit s venkovní jednotkou umístěnou na samostatných ocelových rámech kotvených do nosné konstrukce střechy. Veškeré trasy (silnoproud, MaR, ZTI) byly vedeny přes požární úseky, tzn. jednotlivá patra (1. NP, 2. NP, střecha), mezi dilatací objektu (rozhraní etapy A a etapy B) a v rámci požárních úseků budovy. Všechny prostupy proto zhotovitel musel nově požárně utěsnit. Na realizaci požadovaných úprav byla zhotoviteli dána lhůta 2 měsíce.

Z konečného pohledu se jeví rekonstrukce objektů žst. Havířov jako zdařilá, což kvituje jak investor Správa železnic, tak i běžní cestující, jejichž chvály si velice vážíme. Proto také město Havířov do budoucna počítá s využitím přednádražního prostoru nejen jako přirozeného dopravního uzlu, ale také jako místa pro odpočinek a setkávání občanů.

Ing. Tomáš Navrátil
specialista obchodu a technické přípravy
Divize Morava
OHL ŽS, a.s.