Labské mosty na území Pardubického kraje

publikováno:
autor:
Most Pavla Wonky (foto: ŠJů, Wikipedie) Most Pavla Wonky (foto: ŠJů, Wikipedie)

Labské mosty na území Pardubického kraje budou muset projít modernizací či rekonstrukcí, uvažuje se i o výstavbě nových.

MOST NA SILNICI I/37 PARDUBICE – ROSICE

Stavebně technicky je na tom nejlépe most na silnici I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Jedná se o most, který byl vybudován v rámci přeložky silnice I/37, která původně vedla přes město. Dotyčný most byl vystaven v sedmdesátých letech minulého století. V zásadě se jedná o nejúnosnější, nejkapacitnější a také největší most přes řeku Labe.

MOST PAVLA WONKY – EV. Č.: 2985-2

Jedná se o mostní konstrukci, která vznikla v padesátých letech minulého století jako nové propojení Pardubic s Hradcem Králové. V Osmdesátých letech a v roce 2004 byla provedena rekonstrukce. V současné době má most problémy s lany volného předpjetí nosné konstrukce. Tento problém se řeší. Byla naskenována ocelová výztuž mostu. V současné době se provádí statický přepočet únosnosti mostu. Toto se dělá z důvodu, zda do budoucna výměna lan předpjetí bude provedena v současném rozsahu, menším nebo větším. Každé lano má plánovanou cenu výměny okolo 10 miliónů korun. Jedná se tedy o velké částky. Lan volného předpětí v podélném směru je na této mostní konstrukci devatenáct. Správa a údržba silnic chce pečlivě vše zvážit tak, aby investice vynaložena na opravu mostu byla účelná. Výhledově se oprava mostu plánuje na druhou polovinu stavební sezóny v roce 2020. Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec doplnil: „Máme expertní tým, který vše posuzuje, vyhodnocuje a navrhuje další postup. Stavebnětechnicky nechceme, aby to způsobilo nepřiměřené dopravní obtíže ve městě. Jedná se o příliš frekventované místo, takže stavební práce na tomto mostu mohou mít velké dopady na dopravní obslužnost. Tato rizika chceme minimalizovat“.

MOST V PŘELOUČI – EV. Č.: 333-003

Tato stavba je zároveň díky elektrárně energetickým dílem. Jedná se také o vodní dílo, protože funguje jako regulátor hladiny vody. Tato přehrada je nositelem našeho mostu a silnice. Do budoucna při vyřešení zesplavnění Labe by mělo dojít k novému přemostění Labe, železnice a zároveň ramene, který bude vybudován pro zesplavnění. Bude se jednat o soustavu tří mostů na sebe navazujících. Současný most bude poté, kdy bude nové soumostí zprovozněno, sloužit jako obslužná komunikace k obytným domům povodí. Most v Přelouči není v dobrém technickém stavu, přestože v osmdesátých letech minulého století byl rekonstruován. Na jeho rekonstrukci se zpracovává projektová dokumentace.

MOST VALY – EV. Č.: 32219-2

Tento most nyní řeší Ředitelství vodních cest a Pardubický kraj. Očekává se, že do konce června 2020 bude most průjezdný. Tím se stane most dlouhodobě způsobilým s plánovanou životností sto let. Tento most zajistí standardní dopravní obslužnost, lepší dosažitelnost území integrovaným záchranným systémem a veřejnou hromadnou autobusovou dopravou. Oproti starému řešení je bezpečnější proti velké vodě.

MOST ŘEČANY NAD LABEM – EV. Č.: 3227-2

Jedná se o most, který je dlouhodobě monitorován nedestruktivními diagnostickými metodami. Používají se tam dynamické metody, které dokáží na principu druhé derivace průhybu, zjistit zbytkovou únosnost. Jedná se o most třípólový. Jedno pole, které je blíže ke Kladrubům je ve špatném technickém stavu. Existuje aktivizovatelný výměr na umístění mostního provizoria na mostovku. Most se nachází v zájmovém území Unesco. Je tady řídící a pracovní skupina, která monitoruje vše, co by mohlo ohrozit vstup památky národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Tyto skupiny vede vícehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Posuzovány jsou čtyři alternativy. Směr vývoje spočívá v řešení třípólovým mostem. Řeku by překlenul zhruba devadesáti metrový oblouk předpjatého mostu. Zbylá dvě pole budou ukotvena v břehu v podzemní části, kde bude ukotveno ve vrtech předpětí střední mostovky. Je to varianta, která minimalizuje zásah do nádherné krajiny Labe.

Uvažuje se se sesplavněním Labe do Hradce Králové, takže most musí mít nejen průplavnou výšku, ale i šířku, pokud možno bez pilíře v toku.

MOST V NĚMČICÍCH – EV. Č.: 2985-2

Tento most byl v minulém desetiletí modernizován z finančních zdrojů Pardubického kraje získaných od EIB. Jedná se o obloukový most, který je v dobrém technickém stavu. Rekonstrukce, repase mostní konstrukce se povedla. Most je bohužel směrově nevyhovující, takže nájezd na něj není zcela komfortní. To však vyvažuje malý dopravní význam silnice, kterou most nese.

MOST KAPITÁNA BARTOŠE PARDUBICE POLABINY

Jedná se o most, který je ve vlastnictví města Pardubice. Je to most, který původně stál na Labi v místě, kde je dnes zdymadlo. Dříve zde vedla doprava z Pardubic do Hradce Králové. Za mostem se ještě nachází zbylý úsek dlážděné silnice, který je určitou památkou. Most byl přenesen a byl zde zanechán po americké armádě ve druhé světové válce jako pomoc Spojených států Evropě postižených válkou. Do současné podoby byl most repasován po roce devadesát.

DOPRAVNÍ UZEL PARDUBICE

V rámci tohoto projektu se uvažuje s výstavbou dvou nových labských mostů. Jeden by propojil průmyslovou zónu Semtín, veřejné logistické centrum a přístav na levém břehu Labe se silnicí I/36 Pardubice na I/37 pro směr Chrudim a Hradec Králové na D11 a D35.

Druhý most je na uvažované spojnici silnice I/2 Staré Čívice – silnice II/322 před Lázněmi Bohdaneč s obchvatem Bohdanče a napojením na I/36. Silnice I/36 bude převedena do silniční sítě Pardubického kraje jako II. třída s číslem II/211.

Labské mosty na území Pardubického kraje - mapa v PDF.